Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.1: Ancestral Line for Kristine Margrete BRUUN

VII.64 Thomas Poulsen BRUUN, skrædder.

Skrædder i København 1645 og 1661. ~ to VII.65 Anne RASMUSDATTER (-). - see below. Første kendte medlem af en slægt Bruun, der er beskrevet bl.a. af P. Nedergaard [44], H.P.G.K.Bruun [45], Lengnick [46], Slægtstavlesamlingen 1931/33. Nævnes 1645 og 1661 som skrædder (el. skildrer?) boende i Skindergade i København. Under Karl Gustav Xs belejring af København 1658-59 gjorde han militærtjeneste på voldene med en os ellers ukendt søn. Han var gift med Anne Rasmusdatter, herkomst ukendt, og havde mindst 7 børn. Navnet og nærmere data om en datter er dog ukendte, "men hun skal have været givt i Bergen og i dette Egteskab havt en Søn". Om yderligere 3 børn, Anne Sophie, Ellen og Hans vides kun at de aflagde besøg hos broren Jørgen i Nyborg i 1682. Kun 3 børns skæbne er kendt.  _ His wife VII.65 (parents unknown):

VII.65 Anne RASMUSDATTER.

~ VII.64 Thomas Poulsen BRUUN, skrædder - see above.  _

Their 3 children:

1 Jørgen Thomsen BRUUN, toldinspektør. Toldbetjent og siden toldinspektør i Nyborg. Born 5 Sep. 1651 in København. Dead 16 June 1733 in Nyborg(?). ~ 1. 14 May 1680 to Anna SØRENSEN (-1699). ~ 2. 18 Dec. 1699 to Anne Margrethe FRIIS (-1745). Toldbetjent og siden toldinspektør i Nyborg. Han var gift 1. gang med Anna Sørensen, en datter af en rådmand i Nyborg. I dette ægteskab kendes kun 1 søn Søren, der døde som spæd. Gift 2. gang med Margrethe Friis, datter af sognepræst Peder Friis i Vindinge. Fra dette ægteskab kendes 9 børn, bl.a. justitsråd og mynsterskriver Jørgen Bruun (1703-70) og landstingshører og kammerråd Peder Friis Bruun (1707-73), der ligesom de øvrige sønner døde barnløse. Efterslægt gennem døtrene: Guldberg, Stub, Drachardt.  _

2 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst. see VI.32 below.

3 Birgitte Thomasdatter BRUUN. Dead 3 Mar. 1746. ~ to Andreas BORCH, slotsforvalter (-1758). Kgl. slotsforvalter på Vordingborg slot. 4 børn.  _

VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst.

Domprovst i Bergen. Born 16 Sep. 1654 in København. Dead 15 Nov. 1705 in Bergen. ~ 26 Apr. 1682 in Christianshavn to VI.33 Anne Cathrine BYSSING (1666-1759). See chpt. 1.2. Kom på Københavns latinske skole, immatrikuleredes på universitetet og aflagde 1672 teologisk embedseksamen. Han virkede herefter nogle år som huslærer hos statholder J.Bielke og kansler Marchal og blev i 1679 antaget som amanuensis ved Sjællands bispestol og fra 1683 desuden som capellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 1686 blev han magister philosophiæ (svarende til dr.theol.). Efter 14 år på Christianshavn, blev han 1696 kaldt til Norge som sognepræst og domprovst ved Vor Frelsers Kirke i Bergen.

pic
Domprovst Andreas Thomsen Bruun (1654-1705)

I dette embede blev han til sin død 23. november 1705. I Christianhavns kirke findes et olieportræt af ham. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm.  _

8 children:

1 Rasmus BRUUN, kapellan. Kapellan i Oddernes, Vest-Agder Fylke i Norge.. Born 4 July 1684. Dead 1759. Ugift. Ingen børn.  _

2 Thomas BRUUN, postmester. see V.16 below.

3 Hans Georg BRUUN. Born 15 Jan. 1688. Chr. 19 Jan. 1688. Død ung/spæd.  _

4 Christian BRUUN. Born 1689. Chr. 12 Feb. 1689. Død ung/spæd.  _

5 Anna Cathrina BRUUN. Born 1690. Chr. 26 Aug. 1690. Død spæd.  _

6 Anna Cathrina BRUUN. Born 28 Nov. 1692. Dead 1781. ~ 28 Mar. 1725 in Bergen to Peder Jensen JUEL, præst (1685-1745). Sognepræst i Luster i Norge. Hendes mand var født i København, men blev hører og klokker i Bergen hos sin senere svigerfar, før han 1730 blev kaldt til Luster i Sogn og Fjordane Fylke. To år før sin død (5. nov. 1743) nedskrev præsten en skildring af livet i sit sogn, som er en værdsat kilde til lokalhistorien. 2 børn. Der er dog kun fundet en enkelt datter. Efterslægt (fortrinsvis i Bergen og Christiania): Juel, Munthe, Gran, de Coucheron, Blichfeldt, Geelmuyden, Bull (komponisten Ole Bull) mm.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.1.

7 Marie Sophie BRUUN. Born 1695. Chr. 24 Nov. 1695. Dead 9 Apr. 1740 in Nyborg. ~ 15 Sep. 1728 in København (Frue) to Christian HORTULAN, præst (1691-1733). Sognepræst i Storvorde og Sejlflod. Blev enke efter 4 års ægteskab og flyttede til sin bror Christian Bruun i Nyborg med sin datter. Efterslægt gennem denne datter: Norden-Sølling mm.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.2.

8 Christian BRUUN, toldinspektør. Toldinspektør og kammerråd i Nyborg. Born 29 Sep. 1700. Dead 14 Aug. 1779. ~ 1. 1734 to Alma Cathrarina WEBER (-1755). ~ 2. 31 Mar. 1756 to Else Nicoline LARSEN (-1757). ~ 3. 1758 to Friederiche Amalie RASCH (1732-). Overtog 1733 embedet som toldinspektør i Nyborg efter sin farbror Jørgen Bruun (s.d.). Gift 3 gange, men fik kun børn (mindst 1 søn) i 2. ægteskab med Else Nicoline Larsen, datter af borgmesteren i Nyborg. Mindst 4 børnebørn. Efterslægt Bruun, Østrup, Jessen, Leschly, Erslev. Knuth-Winterfledt, Pontoppidan mm.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.3.

V.16 Thomas BRUUN, postmester.

By-og herredsskriver, rådmand, postmester i Slagelse. Born 5 Jan. 1686. Chr. 27 Jan. 1686 in Bergen. Dead 1767 in Sorø. Bur. 4 Apr. 1767 in Sorø. ~ 1. 7 May 1714 in Slagelse (St. Mikkel) to V.17 Dorthea Sophia MYLIUS (1690-1736). See chpt. 1.3. ~ 2. 20 May 1741 in Kolding to Anne Marie JACOBI (1720-1752). Kom i Bergens latinskole og derfra som 16-årig i 1702 på universitetet i København, hvor han absolverede cursum academicum 1704. Efter 3 år som hører ved den hjemlige latinskole i Bergen, rejste han udenlands, hvor han "prøvede og udstod meget ondt" (?). Indtil slutningen af 1713 optræder han som fuldmægtig hos sin morbroder justitsråd Rasmus Byssing, borgmester i København (s.d.), hos grevinde Schindels hovmester Enevold Bruun (måske også en slægtning), grevinde Anne Sophie Rewentlows hovmester Lorenz Bagge m.fl. 4. december 1713 blev han udnævnt til postmester i Slagelse, fra 1718 med privilegium på at herbergere rejsende og på de agende poster. Hans gård lå på hjørnet af Smedegade og Vinpiberstrædet.

pic
Postgaarden set fra Smedestræde 1774 [190]

Sine sidste år, fra 1763 til sin død i foråret 1767, tilbragte han hos sin datter Anna Cathrina (s.d.) i Sorø. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44], mm.  _

His children with Dorthea Sophia MYLIUS:

1 Andreas BRUUN, herredsdommer. see IV.8 below.

2 Johan Jacob BRUUN, maler. Maler, se [3]. Born 30 Nov. 1715 in København(?). Dead 4 July 1789. ~ 5 July 1741 in København (Skt. Petri) to Anna Cathrina BASBALLE (1723-1789). Maler kendt bl.a. for en række minaturemalerier af danske slotte og byer og for illustrationerne i sin ufuldendte "Novus Atlas Daniæ".

pic
Prospekt af Slagelse fra JJ Bruun: Novus Atlas Danicum.

Gift med Anna Cathrina Basballe. 9 børn, dog kun 2 med efterslægt (Ostenfelt og Bruun).  _ Descendants (9 children) chpt. 2.4.

3 Rasmus BRUUN, kgl. skoleholder. Kgl. skoleholder i Fredensborg. Born 16 Oct. 1716. Dead 8 Feb. 1774 in København. ~ 23 Dec. 1740 to Lydia PALMS (-1803). Tjente en tid hos forskellige slægtninge, sin far, farbror Chr. Bruun i i Nyborg, sin fars morbror borgmester Rasmus Byssing inden han i 1740 blev skoleholder på Amager. Ernærede sig fra 1746 som porcelænshandler i København og anden købmandsskab, inden han i 1751 blev kgl. skoleholder i Fredensborg. 5 børn, bl.a. teatermaleren Thomas Bruun [3].  _ Descendants (5 children) chpt. 2.5.

4 Volmer von Stöcken BRUUN, stykjunker. Stykjunker ved artillerikompagni på Bornholm. Born 23 Dec. 1717. Dead 13 Dec. 1798. ~ 30 Dec. 1750 in Kbh. (Skt. Petri) to Johanne MENTZ (1723-). Først i tjeneste hos faren og andre embedsmænd indtil han i 1743 blev volontær kadet i artilleriet. Blev underfyrværker, fyrværker og endelig i 1781 stykjunker med tjeneste på Bornholm. Blev enkemand mellem 1771 og 1787. Afskediget med pension 1788.  _ Descendants (8 children) chpt. 2.6.

5 Sophie BRUUN. Born 8 Nov. 1719. Dead 1 Dec. 1789 in København. ~ 1. 27 Apr. 1743 in Bjæverskov (Præstø amt) to Bernt Casper LICHT, bager (-1757). ~ 2. 9 Sep. 1763 to Ole Jochum PERMIN, bager (1734-1765). Boede som enke hos sin søster Thoma Dorothea i Sorø, men rejste efter dennes død til København, hvor hun døde. Efterslægt ukendt.  _

6 Anna Cathrina BRUUN. Born 22 Mar. 1721. Dead 28 June 1787 in Sorø. ~ 24 May 1758 in Sorø to Johan Wilhelm GERHARD, kirurg (-1778). Ingen børn. Bor 1787 som enke i Pedersborg (Sorø amt).  _

7 Thoma Dorothea BRUUN. Born 1723. Ugift. Ingen børn. Bor 1787 hos søsteren Anna Cahtrina i Pedersborg (Sorø amt) og 1801 alene som logerende i Sorø Købstad.  _

8 Christian BRUUN. Born 30 Jan. 1727. Dead 30 Jan. 1727.  _

His children with Anne Marie JACOBI:

9 Jacob BRUUN. Born 6 Oct. 1743. Dead 18 June 1746.  _

10 Anne Jacobine BRUUN. Born 22 Dec. 1746. Dead 5 Dec. 1784 in Vigerslev. ~ 17 Aug. 1768 to Rasmus ØSTRUP, præst (1735-1785). Sognepræst til Svanninge og siden Vigerslev på Fyn.  _ Descendants (7 children) chpt. 2.7.

11 Christian Reisiger BRUUN, revisor. Revisor ved det kgl. tallotteri i København. Born 11 Apr. 1750.  _

12 Jacob BRUUN. Born 14 Jan. 1752. Dead 1767. Død "ved en ulykkelig hændelse på søen".  _

IV.8 Andreas BRUUN, herredsdommer.

Generalauditør i marinen, herredsdommer. Born 25 Nov. 1714 in Slagelse. Dead 30 Aug. 1798 in København. ~ 1. 6 Feb. 1739 to desc. nb. 5 chpt. 2.25 Anna Maria ALS (1717-1759). ~ 2. 5 Dec. 1759 to desc. nb. 6 chpt. 2.26 Elisabeth Sophie MYLIUS (1730-1767). ~ 3. 6 May 1767 in Fredrikstad to IV.9 Anne Sophie MOHRSEN (1747-1779). See chpt. 1.8. ~ 4. 8 Sep. 1779 in København (St. Petri) to Christiane REICHE (-1784). Dimitteret fra Slagelse Skole til universitetet som 19-årig i 1734, hvor han tog "de til hans Hensigt udforderlige Examina". Beskikket procurator ved over- og underretter i Danmark-Norge 1739, 1742 auditør ved det kongelige artillerikorps og 1745 til højesteretsadvokat, generalauditør i marinen 1759 og bestalling som etatsråd 1777. Afskediget med årlig pension på 500 rdl i 1783. Boede sidst på Studiestræde 65 i København. Her døde han døde 84 år gammel den 30. august 1798.

pic
Herredsdommer Andreas Bruun (1714-98)

Hans første kone var hans halvkusine, Rasmus Byssings (s.d.) datters datterdatter Anna Maria Als. Anden kone Elisabeth Sophie Mylius var hans helkusine. I sine 3 første ægteskaber fik han ialt 28 børn. Fjerde og sidste ægteskab var barnløst. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm.  _

His children with Anna Maria ALS:

1 Anna Cathrina BRUUN. Born 17 May 1739. Dead 12 Oct. 1790. ~ 11 Apr. 1764 to Imanuel Christian RYGE, kammerråd (1734-1821). Kammer-, justits-, etats- og konferensråd i Kbh. [3]. 7 børn. Efterslægt i H.V. Christensen: Stamtavle over Slægten Ryge, 1915 (ikke undersøgt.).  _ Descendants (5 children) chpt. 2.8.

2 Thomas Nickel BRUUN, kancelliråd. Bogholder ved den kgl. pensionskasse. Born 25 Dec. 1740. Dead 24 Apr. 1799. Ugift.  _

3 Dorothea Sophia BRUUN. Born 10 Sep. 1742. Dead 18 July 1744.  _

4 Dorothea Sophia BRUUN, kammerfrue. Kammerfrue hos prinsesse Louise af Hessen Cassel i Slesvig. Born 15 Aug. 1744. Dead 21 July 1804. ~ 26 Oct. 1764 to Isaac NISSEN, søløjtnant (1742-1772). Enke 1772, da hendes mand led skibbrud på sørejse til Vestindien. Blev 1779 antaget til kammerfrue hos Prinsesse Louise af Hessen Cassel i Slesvig.  _ Descendants (5 children) chpt. 2.9.

5 Marie Sophie BRUUN. Born 19 Aug. 1745. Dead 18 Aug. 1746.  _

6 Marie Sophie BRUUN. Born 16 Mar. 1747. Dead 26 Apr. 1823. ~ 23 Mar. 1774 to Christian WOSEMOSE, procurator (1736-1796). Stadsretprocurator og rådmand i København.  _ Descendants (5 children) chpt. 2.10.

7 Hans Nicolai BRUUN, løjtnant. Løjtnant i det oldenborgske infanteriregiment. Born 21 July 1748. Dead 3 Nov. 1775 in St. Thomas. Vistnok ugift. Fik 1773 afsked fra det oldenborgske infanteriregiment og drog til Vestindien. Døde på St.Thomas.  _

8 Magdalene Margrethe BRUUN. Born 1 Nov. 1749. Chr. 5 Nov. 1749 in Zebaoths Kirke, København. Dead 22 Jan. 1813. ~ 23 Feb. 1774 to Søren Johan MEYER, oberst (1740-1811). Premiereløjtnant, siden oberst ved det danske livregiment.  _ Descendants (5 children) chpt. 2.11.

9 Henriette Christiane BRUUN. Born 31 Dec. 1750 in Slagelse. Ugift. Bor som 51-årig hos broren Eusebius og "har pension". Skæbne ellers ukendt.  _

10 Lovise BRUUN. Born 12 Feb. 1752. Dead 31 Oct. 1759.  _

11 Christian BRUUN. Born 17 May 1753. Dead 24 May 1753.  _

12 Eusebius BRUUN, kaptajn. Kammandør og kaptajn på Københavns toldbod. Born 1 Aug. 1754 in København. Chr. 6 Aug. 1754 in Holmen. Dead 19 Mar. 1834. ~ 28 June 1793 in Kbh. (Holmens) to Marie Christiane Sophie GETHER (1766-1838). 1769 Kadet, 20. december 1779 Sekondtløjtnant, 25. marts 1786 beklager sig over, at han ikke har været udkommanderet siden 1781, 14. marts 1788 Premierløjtnant, 1789 næstkommanderende i fregatten BORNHOLM, vagtskib i Sundet, 31. juli 1790 kaptajnløjtnant, 1791 med orlogsskibet SJÆLLAND i eskadre, 1794 med orlogsskibet KRONPRINSESSE MARIA i eskadre, 1795 med orlogsskibet HOLSTEN i eksadre, 1796 med orlogsskibet PRINSESSE SOPHIA FREDERICA i eskadre, 1798 chef for kongejagten SØEORMEN, vagtskib i Store Bælt, 1799 Chef for chebekken LINDORMEN, vagtskib på Københavns Red, 14. juni samme år kaptajn, 1800 chef for kavalleriprammen NYEBORG, Københavns defension, 1801 chef for blokskibet CHARLOTTE AMALIE, Københavns defension, blev afløst 23. marts samme år, 31. marts 1808 kommandant på Københavns Tolbod og havn, 14. juli 1809 kar. kom.kapt, 28. januar 1812 kar. kommandør, d. 19. marts 1834 i København, begravet på Holmens kirkegård. Kilde: Den Dansk - Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932. Af T.A.Topsøe-Jensen og Emil Marquard, København 1935. Bind I, side 207.  _ Descendants (10 children) chpt. 2.12.

13 Peter Christian BRUUN. Born 21 Nov. 1755. Dead 27 Dec. 1755.  _

14 Rasmus Büsing BRUUN. Born 13 Mar. 1759. Dead 31 Oct. 1759.  _

His children with Elisabeth Sophie MYLIUS:

15 Peter Magnus BRUUN. Born 8 Aug. 1760. Dead 13 Aug. 1760.  _

16 Anne Marie BRUUN. Born 10 July 1762. Dead 10 July 1762.  _

17 Anne Marie BRUUN. Born 28 Mar. 1763. Dead 28 Mar. 1763.  _

18 Sophie Hedevig BRUUN. Born 8 Nov. 1765 in København. Chr. 14 Nov. 1765 in Nicolai Kirke. Dead 16 Jan. 1820. ~ 8 July 1791 in København (Holmen) to Geert STEENSTRUP, procurator (1766-1796). Auditør, hof- og stadsretsprocurator. Er 1801 i Vejle købstad, " Lever af Pension 150 rd efter hendes Ægtemand Auditeur Stenstrup". I huset da også hendes søsterdatter Johanna Magdalena Meyer.  _ Descendants (2 children) chpt. 2.13.

19 Peter BRUUN, købmand. Købmand i Batavia (Indien). Born 15 Jan. 1767 in København. Chr. 19 Jan. 1767 in St. Nicolaj. Afskediget som fændrik. Rejste til Holland og siden til Batavia, hollandsk koloni i Indien. Skæbne ellers ukendt.  _

His children with Anne Sophie MOHRSEN:

20 Ernst Friederich BRUUN. Born 9 Feb. 1768. Dead 9 Feb. 1768.  _

21 Philip Ernst BRUUN. Born 1 Mar. 1769. Dead 30 Mar. 1769.  _

22 Johan Jacob BRUUN, postmester. see III.4 below.

23 Ulrich Christian BRUUN, rentier. Born 4 Sep. 1771 in København. Dead 19 June 1824 in Aalborg. Blev "formedelst Legems Svaghed" benådet med pension af Kongens kasse efter faderens død. Ugift. Boede 1787 hos sin moster i Bislev ved Aalborg.  _

24 Friderich Ludvig BRUUN, toldkontrollør. Toldkontrollør på St.Croix. Born 2 Nov. 1772. Dead 19 Oct. 1800. Ugift.  _

25 Christian Carl BRUUN. Born 28 Nov. 1774. Dead 28 Nov. 1774.  _

26 Philip Ernst BRUUN. Born 17 Feb. 1776. Dead 16 Jan. 1779.  _

27 Frederikke Louise BRUUN. Born 25 Nov. 1777. Dead 14 June 1800. ~ 25 Nov. 1795 in København (Frue) to Erich MØLLER, brygger (1770-). Borger og brygger i København. Hendes mand findes som enkemand i 1801 i Vester Kvarter i København. I huset også datteren Lorense, 5 år. Senere gifter han sig vistnok igen (med Barbera Holm) og får i dette ægteskab bl.a. sønnen Hans Peter Kofoed Møller, der bliver gift med Juliane Marie Bruun (s.d.).  _ Descendants (2 children) chpt. 2.14.

28 Christian Friederich BRUUN. Born 12 Feb. 1779. Dead 9 Aug. 1779.  _

III.4 Johan Jacob BRUUN, postmester.

Oberstløjtnant, senere postmester i Aalborg. Born 28 June 1770 in København (St. Nicolai). Dead 29 Apr. 1842 in København. ~ 11 Sep. 1795 in Haubro to III.5 Christine Margrethe BÜLOW (1775-1851). See chpt. 1.46. Fænrik 1788, løjtnant ved det 3. jyske infanteriregiment 1789, landmålereksamen 1794, løjtnant 1796, generaladjudant og løjtnant ved den kommanderende general Moltke i Jylland 1802, stabskaptajn 1804 og major 1807. Var i krigen 1807-14 ansat ved generalkommandoen med station i Randers. 1807 var han beskikket til kongelig postmester i Aalborg, men han overtog først denne post sommeren 1814, da forgængeren døde.

pic
Postmester Johan Jacob Bruun (1770-1842) & Christine Margrethe f. von Bülow (1775-1851)

I Aalborg blev han kendt som en "dygtig og i alle kredse agtet embedsmand". I 1824 blev han imidlertid suspenderet og 1829 afgik han ifølge højesterets dom. Baggrunden (skildret i Aalborgbogen 1971 s. 60 f.) var et uventet besøg af de kongelige revisorer i Aalborg i 1824. Stiftsamtmand Frederik Moltke lånte et betydeligt beløb i toldboden hos J.J. Bruun for at undgå en "højst pinagtig situation". Men uheldigvis begyndte visitationen netop i toldboden, hvor man konstaterede den klækkelige manko. Moltke nægtede at have modtaget pengene, og J.J. Bruun sad i kastelfængslet i København i "mange år". Den rette sammenhæng var imidlertid almindelig kendt, og Frederik VI skal have ytret: "Jeg har megen agtelse for den mand (J.J. Bruun), thi jeg ved, at han lider for en andens brøde, - men jeg kunne ikke frelse ham. Den skyldige må Han deroppe dømme". J.J. Bruun døde 1842 i København. Øvrige kilder: H. Nielsen [50] , H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm. Foto i Kgl. Bibliotek (portrætregistranten).  _

13 children:

1 Andreas Frederik Rudbech BRUUN, løjtnant. Løjtnant og postfører. Born 7 Sep. 1796 in Aalborg (Vor Frue). Dead 6 Oct. 1848 in København. ~ 8 May 1819 in Aalborg, Budolfi to Theodore Ferdinandine KARMARK (1798-1881). 1823-1830 konstitueret vejer, måler og vrager i Aalborg. 1826 postfører på ruten Kolding-Aalborg og 1839 på ruten Kolding-Hamborg. Efterslægt bl.a. historikeren Henry Bruun (1873-1918) og overarkivar Henry Bruun (1903-70).  _ Descendants (5 children) chpt. 2.15.

2 Adam Ludvig BRUUN. Born 4 Feb. 1798 in Aalborg. Dead 5 Feb. 1809 in Randers.  _

3 Augusta Nelly Francisca BRUUN. Born 1800 in Aalborg. Chr. 31 Jan. 1800 in Vor Frue. Død spæd.  _

4 Christian Erik BRUUN, kasserer. Bogholder og kasserer i Brandassurancekompagniet i Kbh.. Born 24 Mar. 1801 in Aalborg. Chr. 28 Mar. 1801. Dead 28 Apr. 1859 in København. ~ 1835 to Severine Carline Henriette LYTZEN (1806-1854).  _ Descendants (4 children) chpt. 2.16.

5 Augusta Nelly Francisca BRUUN. Born 13 Mar. 1803 in Aalborg. Chr. 4 May 1803 in Vor Frue. Dead 22 Oct. 1867. ~ 17 Dec. 1824 to Jens Christian PETERSEN, præst (1794-1853). Sognepræst sidst i Terslev-Ø, Sorø amt. Havde mindst én søn og én datter.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.17.

6 Carl BRUUN, provst. Born 19 Feb. 1805 in Aalborg. Dead 4 May 1883. ~ 1 Aug. 1832 in Kbh. (Holmens) to desc. nb. 9 chpt. 2.12 Juliane Augusta BRUUN (1809-1889). 1830-32 personel kapellan i Grevinge på Sjælland; herefter i Taarnby på Amager, fra 1839 residerende kapellan i Aalborg (Frue Kirke) tilligemed sognepræst i Sønder Tranders. Fra 1846 til 1859 ved Garnisonskirke i København, dels som resid. Kapellan, dels (fra 1853) som sognepræst. Lod sig pga. sygdom i 1859 forflytte til Sverborg på Sjælland hvor han virkede i 24 år. Afsked 1882. Gift med sin kusine Juliane Augusta Bruun [3].

pic
Provst Carl Bruun (1805-83)

En søn Eusebius var gærfabrikant, opfinder af "luftgærmetoden", se [3]  _ Descendants (3 children) chpt. 2.18.

7 Frederikke Louise BRUUN. Born 1807 in Aalborg. Chr. 5 July 1807 in Budolfi. Dead 24 Apr. 1819.  _

8 Adam Ludvig BRUUN, toldforvalter. Toldforvalter i Assens. Born 7 Sep. 1809 in Randers. Dead 14 Nov. 1870. ~ 1. 24 Oct. 1829 in Aalborg (Frue) to Dorothea Maria SCHOU (1812-1859). ~ 2. 14 May 1860 in Ullerup (Sønderborg amt) to Nora Adolphine FEILBERG (-). Exam. jur. 1830 fuldmægtig på Uttrupgård i Nørre Tranders (hans kones fødegård), 1834 strandtoldbetjent i Vandborg, 1841 konsumptionskassebestyrer i Holstebro, 1847 toldkontrollør i Kerteminde, derefter toldforvalter i Rødby og 11/10 1860 i Assens til 26/8 1867, da han blev afskediget i nåde og pension. I 1. ægteskab ialt 13 børn.

pic
Toldforv. Adam Ludvig Bruun (1809-70)

En søn Carl Alfred Bruun (1846-99) var kunstanmelder og forfatter af populærvidenskabelige historiefremstillinger [3].  _ Descendants (6 children) chpt. 2.19.

9 Peder Wodschou BRUUN, præst. Sognepræst sidst i Norgesminde. Born 23 Dec. 1810 in Randers. Chr. 27 Dec. 1810 in St. Morten. Dead 5 July 1883. ~ 1. 3 Nov. 1847 to desc. nb. 2 chpt. 2.37 Nathalie Louise Caroline BÜLOW (1816-1852). ~ 2. 26 July 1854 to desc. nb. 1 chpt. 2.37 Elise BÜLOW (1814-1890). Sognepræst til Gjerlev-D. på Sjælland, senere Norgesminde.

pic
Sognepr. Peder Wodschou Bruun (1810-83) med 2. hustru Elise v. Bülow (1814-90)

Begge hustruer var hans kusiner og døtre af "sejrherren fra Fredericia" Frederik R.C. von Bülow. Mindst 2 sønner af 1. ægteskab. Ingen børn i 2. ægteskab.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.20.

10 Theodora Johanne BRUUN. Born 2 Aug. 1812 in Randers. Chr. 9 Oct. 1812 in St. Morten. Dead 25 Nov. 1864. ~ 28 Oct. 1852 in Kbh. (Garnisons) to desc. nb. 3 chpt. 2.37 Frederik Rubech BÜLOW, præst (1821-1905). Sognepræst i Sorterup. Gift med sin fætter, søn af "sejrherren fra Fredericia" Frederik R.C. von Bülow.

pic
Theodora Bruun g. Bülow (1812-64)

Ingen børn.  _

11 Juliane Marie BRUUN. Born 17 Sep. 1813 in Randers. Chr. 21 Sep. 1813 in St. Morten. Dead 1 Feb. 1904. ~ 17 Dec. 1842 in København (Frelser) to Hans Peter Koefoed MØLLER, byfoged (1810-1865). Byfoged og justitsråd i Middelfart.

pic
Juliane Bruun g. Møller (1813-1904)

Boede 1850 i Valby, siden i Middelfart. Flere børn. Efterslægt Matthiesen, Møller, Høyrup, Clausen, Engelhardt ...  _ Descendants (3 children) chpt. 2.21.

12 Eva Henriette BRUUN. Born 4 Dec. 1814 in Aalborg. Chr. 16 Dec. 1814 in Budolfi. ~ to Thøger MØLLER, bogholder (1828-). Bogh. v. Vridsløse Straffeanstalt. Boede 1850 ugift hos søsteren Juliane i Valby. i 1884 er hun gift Møller og bor på Christianshavns Torv. Tilsyneladende bor hun adskilt fra sin mand på sin egen etage. Skæbne ellers ukendt.  _

13 Frederik (Fritz) BRUUN, fængselsdirektør. see II.2 below.

II.2 Frederik (Fritz) BRUUN, fængselsdirektør.

Fængselsdirektør, overinspektør for fængselsvæsenet. Born 22 July 1816 in Aalborg. Chr. 7 Sep. 1816 in Budolfi. Dead 21 Dec. 1891 in Norgesminde, Gentofte sogn. Bur. 28 Dec. 1891. ~ 4 Sep. 1850 in Roskilde (Dom) to II.3 Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN (1823-1899). See chpt. 1.148. Student fra Herlufsholm 1837, cand.theol. 1844, 1845 assistent og 1850 direktør ved Viborg Straffeanstalt, 1853 inspektør ved den nyopførte straffeanstalt i Horsens, 1859 overinspektør for fængselsvæsenet og chef for justitsministeriets fængselskontor. Formodentlig er han med familien flyttet til Københavnsområdet straks ved tiltrædelsen i 1859.

pic
Elisabeth Cathrine f. Wigelsen (1823-99) og fængselsdir. Frederik (Fritz) Bruun (1816-91)

Hans indflydelse på dansk fængselsvæsen betegnes som "meget betydelig ... Særlig må fremhæves hans indsats for gennemførelsen af det såkaldt progressive system, efter hvilket straffuldbyrdelsen tilrettelægges i forskellige stadier med stigende grad af frihed og fællesskab". Foruden flere artikler om fængselsvæsenet udgav han 1867 bogen "Fuldbyrdelse af Strafarbeide", der blev oversat til tysk. Kilde: Bio.Leks [3]. Han døde ifølge kirkebogen for Gentofte sogn af lungebetændelse på Strandvejen i Norgesminde og blev begravet i København.  _

6 children:

1 Johann Jacob BRUUN, arkitekt. Born 23 July 1851 in Viborg. Chr. 16 Aug. 1851 in domkirken. Dead 10 July 1932. ~ 19 June 1891 in Kbh. (Holmen) to desc. nb. 7 chpt. 2.75 Ella HOLBØLL (1869-1943). Hans dåb er indført i kirkebøgerne for både domkirken og tugthuset. Cand. polyt, arkitekt, murermester og oldermand. Boede på Strandgade nr. 6 i København. Vielsen i Holmens kirke blev foretaget af svogeren Holger Brøndsted.

pic
Arkitekt Johann Jacob Bruun (1851-1932).

En datter Alice blev direktør for sygekassevæsenet, se [3].  _ Descendants (6 children) chpt. 2.22.

2 Broder Wigelsen BRUUN, tandlæge. Tandlæge i Horsens. Born 14 Mar. 1853 in Viborg. Chr. 26 June 1853 in Viborg tugthus. Dead 1887. ~ 10 May 1881 in Gerlev (Frederiksborg A.) to Signe KUGLER (1856-). Fik eksamen 1-3 1875. Boede med sin kone hos moren på Christianshavns Torv (Straffeanstalten) i 1885 (formentlig nygift).

pic
Tandlæge Broder Wigelsen Bruun (1853-87).

Ingen børn.  _

3 Johannes Balthasar BRUUN, ingeniør. Statsbaneingeniør, se [3]. Born 7 Nov. 1854 in Horsens. Chr. 3 Dec. 1854 in Horsens Tugthus. Dead 21 Dec. 1915. ~ 1. 27 Apr. 1882 in Odense (Skt. Hans) to Johanne JACOBSEN, maler (1862-1895). ~ 2. abt. 1896 to desc. nb. 8 chpt. 2.15 Marie Nielsine BRUUN (1862-1948). Udviklede statsbanernes tog- og stationsbelysning.

pic
Ingeniør Johannes Balthasar Bruun (1854-1915).

Ingen børn.  _

4 Fritz Carl Casper Wilhelm BRUUN, amtsrådssekretær. Jurist og amtsrådssekretær. Born 1 July 1856 in Horsens. Chr. 19 Aug. 1856 in Horsens Tugthus. Dead 21 Nov. 1932. ~ 21 Aug. 1885 in Høje Tåstrup to Thyra Kristine Georgia PETERSEN (1866-1929). Se Inse [29] s. 100.

pic
Amtsrådssekretær Frits Bruun (1856-1932).

2 sønner, 2 døtre. En datter Karen ville vistnok være skuespiller, en søn Johan Jacob blev vistnok murer.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.23.

5 Kristine Margrete BRUUN. see I.1 below.

6 Emil Victor Schou BRUUN, præst. Born 13 Oct. 1864 in Vridsløselille. Dead 2 June 1914 in København. ~ to Dora TOPP (1865-1946). Sognepræst ved Christians Kirke i København [5].

pic
Sognepræst Emil Bruun (1864-1914).

Boede ved sin død på Strandgade.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.24.

I.1 Kristine Margrete BRUUN.

Born 5 May 1858 in Horsens. Chr. 5 Aug. 1858 in Horsens Tugthus. Dead 13 Oct. 1899 in Tryggelev. Bur. 19 Oct. 1899. ~ 12 Oct. 1880 in København (Holmens) to Holger BRØNDSTED, præst (1849-1916). Sognepræst sidst i Tryggelev og Fodslette, Langeland. Døde 41 år gammel, af eftervirkninger af en kompliceret fødsel (Gerhard født 12 sep. 1899, d. 15. feb. 1900). "Far satte hende et minde i en kæmpestor gravsten, som befolkningen selv slæbte ind fra Hjortholm strand, stenen, hvor mor mangen gang havde siddet og klædt de små af og på, inden badet i bølgerne" [63].

pic
Gravstenen på Tryggelev kirkegård

Stenen stadig på kirkegården i Tryggelev har indgraveret både Holgers, (Kristine) Margrethes og Gerhards navne.  _

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[6] Grohshennig, Max., Hauch-Fausbøll, Th. Danmarks Præstehistorie 1884-1911. 2 bd. Udg. af Dansk Genealogisk Institut. A. Rosenberg, 1914-32
[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[8] Hennings og Jensen: Meddelelser om Herlovianere der ikke ere dimitterede fra Herlufsholm. 1849-1900, Kbh. 1903-1906
[29] NN
[31] Gøtzsche, P.: Meddelelser om Herlovianere 1814-1934 udgaaet af Skolen uden Studentereksamen. København 1942.
[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[50] Nielsen, A.H.: Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Aalborg 1879-80
[61] Brøndsted, Julie ("Ju"): Erindringer fra Gyldenholm, håndskrift 1915
[63] Brøndsted, Georg Koës: Fra Tryggelev Sognekald, i Præstegårdsliv 2. Saml. Kbh. 1952
[190] Arnskov P.: Bogen om Slagelse, Slagelse 1931

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here