Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.10: Fædrene linje for Friderica Louisa LILLIENSKJOLD, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormor

X.608 Jens NIELSEN, rådmand.

~ m.X.609 Johanne PEDERSDATTER (-). - se nedenfor. Rådmand i Kolding omkr. 1600. Stamfader til "den yngre slægt Lillienskjold", hvis adelskab har vist sig uberettiget, idet der kun er cognatisk slægtskab til den egentlige og "ældre slægt Lillienshiold". Kilder: [119], [120]  _ Hans hustru X.609 (forslægt ukendt):

X.609 Johanne PEDERSDATTER.

~ X.608 Jens NIELSEN, rådmand - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Hans JENSEN, foged. Foged på Aakjær.  _

2 Anna JENSDATTER. Død før 29 apr. 1675. ~ 1. m. Peder Nielsen HIERMANN, lagmand (-1634). Lagmand i Bergens og Gulatings lagdømme. ~ 2. o. 1656 m. IX.306 Hans Hansen LILLIENSCHIOLD, stiftamtsforv. (1610-1681). Se afsn. 1.14. Ingen børn i 2. ægteskab med H. Lillienshiold af den adlede slægt (s.d.). Kilder: [119], [120]  _

3 Peder JENSEN, stiftsskriver. se IX.304 nedenfor.

IX.304 Peder JENSEN, stiftsskriver.

Født 8 aug. 1601 i Kolding. Død 26 dec. 1655 i Bergen. ~ 12 okt. 1630 m. IX.305 Karen Thomasdatter RUUS (-1658). Se afsn. 1.11. Omkring 1616 i tjeneste hos broderen på Aakjær, 1618 i tjeneste i Lübeck i et år, 1619 skriverdreng i Rentekammeret, 1620-23 hos Kai Rantzau på Kalundborg len, 1623-24 hos Otto Brahe sst., 1624 foged hos Hans Lindenov på Søgaard, Nislevgaard og Volderslev, 1627 ridefoged hos Frantz Rantzau på Dronningborg len, 1628 kgl. foged i Norhordlen i Norge, stiftsskriver over Sogn, Nordfjord og Søndfjord, 1645 (29. april) borgerskab i Bergen, samme år byfoged sst., 1653 rådmand. Efterlod sig 5 børn, men der kendes kun 3. Kilder: [119], [120].  _

3 børn:

1 Peder Pedersen MONTAGNE, tolder. se VIII.152 nedenfor.

2 Karen PEDERSDATTER. Død 1701 i Bergen. Begr. 5 juni 1701. ~ m. Geert Adriansen GEELMUYDEN, købmand (-1701). Stadshauptmand og købmand i Bergen.  _

3 Johanna PEDERSDATTER. Død 1670 i Bergen. Begr. 30 jan. 1670. ~ m. Knud Rasmussen STOUD, byfoged (-1667). Byfoged i Bergen.  _

VIII.152 Peder Pedersen MONTAGNE, tolder.

Født 25 nov. 1638 i Bergen. Død 18 nov. 1672 i Bergen. Begr. 25 nov. 1672. ~ 1664 m. VIII.153 Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD (-1728). Se afsn. 1.14. Var 1659 løjtnant under Christen Holberg (digterens far)., 1660 afsked, 1663 (12. sept.) bestalling som tolder i Bergen. Stod som reder for 'Cornelia' av Bergen, som i 1673 hentede 103 slaver fra Guinea. Det blev starten på den dansk-norske slavehandel, som pågik i mere end 100 år. Kilder: [119], [120] mm.  _

3 børn:

1 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, oberstløjtnant. se VII.76 nedenfor.

2 Cathrine Margrethe Pedersdatter MONTAGNE. ~ okt. 1684 i Bergen m. Caspar Georg BRUENECK, kaptajn (-1714). Levede endnu 20 nov. 1715. Efterkommere i Herdla, Manger og Lindås.  _

3 Johanne Adelius MONTAGNE. Død 1739. ~ 1. m. Johan STORCH, læge (1645-1692). Læge og dr.med. i Bergen. ~ 2. m. Envold KJØNING, organist (-1726). Organist og klokker v. Bergen Nykirke. 2. mand var enkemand efter Lisbeth Jallis. Ialt mindst 2 børn.  _

VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, oberstløjtnant.

Født o. 1667. Død før 21 aug. 1725. ~ m. VII.77 Abel Cathrine HIORT (-). Se afsn. 1.45. Opdraget hos sin morfar efter farens død (og har vel derfor taget hans efternavn). 1686 fænrik a la suite ved Bergenhus nationale infanteriregiment, Hadangerske kompagni. 1688 rejsepas til udlandet på et år. 1690 kaptajnløjtnant ved samme regiment, Nordhordlenske livkompagni. 1691 kaptajnvagtmester og stadskaptajn i Bergen, 1693 kaptajn ved Bergenhus nationale infanteriregiment og chef for Søndersøndhordlenske kompagni, fra 1694 bosat på Handeland i Fjelbergs præstegæld hvor han ejede flere andre gårde. 1700 kaptajns karakter, samme år major, 1703 afgået, 1704 afsked som oberstløjtnant. Fik ved kgl. resolution 1704 og privilegium af 1706 bevilling til udnyttelse af et mamorværk i Bergens stift. Bisat i kælderen under koret i Eids Kirke på Handeland i 1725. Hans bo var fallit ved hans død. Skildres i sagn i Søndhordland som hensynsløs og brutal. F.eks. skal to tjenere, der havde bestjålet ham, i frygt have hængt sig (eller han lod dem egenhændigt klynge op uden dom). Til gengæld skal landalmuen af had have afbrændt flere af hans ejendomme og løsgjort en stor tømmerflåde ovenfor Langfos i Aakrefjord, der derved søndersloges i fossen.

pic
Abel Cathrine Hiort & Peder Montagne Lillienskiold (1667-1725)

Optog sin mors/morfars slægtsnavn og våben og hans efterkommere regnedes gennem det 18. og 19. århundrede for adel, idet man antog at slægten på mandssiden tilhørte den ældre slægt. Grenen har dog ved Kgl. Brev 1883 fået anerkendt sit adelskab med samme våben som den "ældre" slægt. Kilder: [119], [120]. Maleri i [119].  _

11 børn:

1 Peder LILLIENSKJOLD, sekundløjtnant. Født o. 1691 i Bergen(?). Gemen og underofficier i Bergenhus nationale infanteriregiment i nogle år. 1709 fænrik i 4. danske gevorbne infanteriregiment i kejserlig sold. Efteråret samme år er han tilbage i Danmark. 1711 sekundløjtnant ved Livgarden. Døde "af sine ved Stralsund erholdte saar". Ugift. Kilder: [119], [120].  _

2 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD, kaptajn. se VI.38 nedenfor.

3 Hans Christoph LILLIENSKJOLD, kaptajn. Født 1694 i Bergen(?). Død 22 nov. 1767 i Strömstad. ~ 1. m. Agnethe STRÖMDAL (-1780). ~ 2. m. Christine Sophie Magdalene FERBER (-1780). Page, 1712 kornet i livregiment, 1714 anklaget for at have dræbt kokken på et hollandsk skib på Rheden, flygtet fra arresten, men frikendt på grund af mangel på bevis. 1717 kaptajn i Kruses dragonregiment, 1719 kaptajn i Motzfeldts dragoner, vel den kaptajn H. de Lillienskjold "til søs" som 1725 fik skøde på en gård i Købelev sogn, som han havde vundet i lotteriet. Tiltalt 1726 sammen med brødrene Siegfred, Frederik og Thomas for at have forulempet toldforvalter Andreas Kragh i Sundhorst. Duellerede 1728 med løjtnant Christopher Johan Mohrsen (s.d.), hvem han dræbte. Flygtet til Sverige, 1729 dømt til arkebusering. Gik senere i kejserlig tjeneste og tjente 1733-34 under general Seckendorff. Mange børn, bl.a. kammerherre, ridder Hans Gustav Lillienskjold (1727-96) og Anton Jacob Lillienskjold (1734-1818), hofchef ved de russiske prinsessers hof i Horsens. Kilder: [119], [120].  _

4 Christian LILLIENSKJOLD, kaptajn. Født 1697 i Bergen(?). Død 5 apr. 1726. ~ 22 sep. 1717 i Vinger m. VII.74-3. Margrethe Malene MATHESON (-). 1714 landkadet og 1714 fænrik ved Cicignons gevorbne infanteriregiment, 1716 premiereløjtnant, 1720 forsat til Paulsens gevorbne dragonregiment. 1722 kaptajn ved 2. Vesterlenske nationale infanteriregiment og chef for Etneske kompagni. Købte før sin død et kompagni i Nordenfjeldske dragonregiment. Fik bl.a. datteren Abel Cathrine g.m. generalmajor Peter Jacob Motzfeldt (ca. 1700-1791). Kilder: [119], [120].  _

5 Siegfried LILLIENSKJOLD, hofjunker. Født 12 aug. 1697. Død 21 mar. 1739 i Bergen. ~ m. Martha BEJER (1694-1756). En søn, søkadet Peder Montagne, døde tidligt i 1756 og er begravet sammen med moderen.  _

6 Frederik Christian LILLIENSKJOLD, kaptajn. Født 1699. Død 1 juni 1727. ~ 1725 m. Anne Christine SMITH (1704-1776). 1715 landkadet og page hos Frederik IV, 1719 fænrik ved Paulsens gevorbne dragonregiment, premiereløjtnant 1719, og 1725 kaptajn i østsjællandske nationale dragonregiment. Kilder: [119], [120].  _

7 Thomas LILLIENSKJOLD, kammerherre. Død 7 feb. 1748 i Mørup v. Køge. ~ 23 nov. 1734 i Sorø Kloster m. Helena Catharina OSTEN, priorinde (1713-1784). Priorinde i Det Harboeske Enkefruekloster. 1728 fænrik og 1728 premiereløjtnant i granaderkorpset, afsked 1734 og herefter amtmand over Ringsted amt. 1735 kammerherre, 1739 etatsråd og 1747 konferensråd. Børn: bl.a. herredsfoged i Nørhald og Støvring Jacob Frantz Lillienskjold (1738--95). Kilder: [119], [120].  _

8 Henriette Antoinette LILLIENSKJOLD, priorinde. Født 1704 i Handeland i Fjelberg. Død 11 mar. 1783 i Nørlund. ~ 20 juni 1727 i Vang, Hedemarken m. Anthon Jacob COUCHERON, oberst (1682-1736). Som enke priorinde i Det Harboske Enkefruekloster.  _

9 Anne Marie LILLIENSKJOLD. Født 14 sep. 1708 i Handeland, Fjelberg. Død 11 okt. 1792 i København. ~ 1746 m. Nicolai Frederik REICHWEIN, generalmajor (1692-1761).  _

10 Else Dorothea LILLIENSKJOLD. Født 1709. Død 25 feb. 1760 i København. ~ 25 jan. 1731 m. Jens (Jan) Albert LIEBERT, kaptajn (-1742). Kapt. i søetaten. Hendes mand var enkemand ved vielsen og chef for vagtskibet Højenhald i Øresund. Boede 1732 i St. Annæ Øster Kvarter i København. En datter Ane Catrine (1731-1809) blev 1750 g.m. løjtnant Georg Stein Kalckreuth, der senere forelskede sig i frk. Cathrine Eleonora v. Lüttichau fra Tjele. For at han kunne gifte sig med hende, udgav han hende for død. Dette opdagedes, og K. sattes i Kastellet. Desuden kendes en søn Albert Anthon Liebert (1736-57), der døde som sekondløjtnant på orlogsskibet Netptunus i Middelhavet.  _

11 Anne Sophie LILLIENSKJOLD. Død 1764.  _

VI.38 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD, kaptajn.

Kaptajn med privilegium på færgefarten ved Middelfart. Født 1693 i Bergen. Døbt 12 mar. 1693 i Korskirken. Død 30 dec. 1734 i Middelfart. ~ m.VI.39 Dorothea Louise ? (1675-1751). - se nedenfor. Født 1693 i Bergen, gjorde sin karriere i søetaten. Efter nogle år som underofficer i Norge og i hollandsk søkrigstjeneste blev han som 18-årig dansk sekondløtjnant. 8 år senere var han chef for snauen Sophie og forfremmedes til premiereløjtnant. Sin afsked tog han som kaptajn 1733, hvor han fik privilegium på færgefarten ved Middelfart. Her døde han 30. december 1734. Han blev gift med den noget ældre enke Dorothea Louise Müller, men ægteskabet kan ikke have været lykkeligt. I hvert fald klager hun 15. december 1731 over, at han holder sig separeret fra hende, så hun og en datter (Friderica Louisa?) lider nød. Der kendes kun 2 børn foruden en søn, der på et tidspunkt var indskrevet i Frederiksborg Skole. Kilder: [119], [120].  _ Hans hustru VI.39 (forslægt ukendt):

VI.39 Dorothea Louise ?.

Født o. 1675. Død 1751 i København. Begr. 17 nov. 1751. ~ 1. m. Peter Jacob MØLLER, købmand (-1710). Købm. og forhv. kaptajn i Sønderborg. ~ 2. VI.38 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD, kaptajn - se ovenfor. Fødenavn ukendt. Blev som enke gift med U.F. Lillienskiold.  _

Ulrik Frederik LILLIENSKJOLDs børn med Dorothea Louise ?:

1 Friderica Louisa LILLIENSKJOLD, priorinde. se V.19 nedenfor.

2 Peter LILLIENSKJOLD, sekondløjtnant. Født o. 1723. Død 14 okt. 1746 i Marseille. 1740 kadet, 1746 sekondløjtnant i søetaten, samme år med orlogsskibet til Algir. Døde ombord i Marseille. Kilder: [119], [120].  _

Dorothea Louise ?s børn med Peter Jacob MØLLER:

3 Jørgen MØLLER, søkaptajn. Født 12 sep. 1707. Døbt 14 sep. 1707 i Sønderborg. Død 13 feb. 1776 i Bergen. ~ 6 apr. 1761 i Nykirken, Bergen m. Clarche FRØCHEN (1737-1797). Som kadet til Ostindien 1730-32, herefter premiereløjtnant, 1744 kaptajnløjtnant i Bragernæs, 1755 kaptajn i Kristiansand, 1765 indrulleringschef i Bergen. Kilde [54]. Er formodentlig den "kaptajn Møller", der i 1758 er formynder for halvsøsteren Frederikke Louise Lillienskjolds børn.  _

V.19 Friderica Louisa LILLIENSKJOLD, priorinde.

Som enke priorinde på det Harboske Enkekloster. Født 16 dec. 1716. Død 25 aug. 1789 i København. ~ 4 mar. 1743 i København (Holmen) m. V.18 Philip Ernst MOHRSEN, søkaptajn (1715-1758). Chef sidst for to vagtskibe på Storebælt. Se afsn. 1.8. Fik som enke i 1758 plads på det Harboeske Enkekloster. Her døde hun som priorinde i 1789.  _ 3 børn med V.18 Philip Ernst MOHRSEN, se afsn. 1.8.

Henvisninger

[54] Topsøe-Jensen, T.A. og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1832 1-2, 1935
[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here