Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.105: Fædrene linje for Margrethe KRABBE, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farmors mormor

XVII.87808 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand.

Død efter 1336. Nævnes 1336 (Nicholaus Michel), da han på Viborg herredsting sammen med Esger Madsen Munk og Kristian Vognsen kundgør, at have tilskødet Jakob Palk arven efter Peter Mikkelsen Bonde, den østre gård i Ormstrup, Fiskebæk sogn. Kilde www.reventlow.dk.  _

Hans søn:

1 Mikkel Nielsen KRABBE. se XVI.43904 nedenfor.

XVI.43904 Mikkel Nielsen KRABBE.

Død efter 1366. ~ m. XVI.43905 Inger Jensdatter KAAS (-1406). Se afsn. 1.106. Fik 1355 på Aalborg retterting af Jakob Mikkelsen Palk tilskødetg ården Vermstrup i Fiskebæk sogn (Michael Niclafz dictus Krabbe) og1358 af Jens Palnesen Kældersvend tilskødet det gods, denne havde fået med sin afdøde hustru Marine i Fiskebæk sogn. Var 1366 vidne ved Peter Munks skøde til kong Valdemar på Skive herredsting. Hans hustru nævnes endnu i 1406.  _

Hans søn:

1 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand. se XV.21952 nedenfor.

XV.21952 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand.

Død efter 1434. ~ m. XV.21953 Bege Mortensdatter MUNK (-). Se afsn. 1.107. Nævnes 1390 (Nicolaus Crabbe). Var 1406 på Skive herredsting, samt i1408, da han skrives af Næsum og skøder til dronning Margrethe og kong Erik sit gods i Fiskebæk i Nørlyng herred, hvilket han afstod til bod, fordi han og hans morbroder Niels Kaas med flere tilfølgere havde brudt tingfreden. Deltog 1411 ved forliget i Kolding, nævnes 1414 som ridder. Var 1416 tilstede ved Viborg landsting. I 1425 vidne, da fru Ide Lyder Kabels til Viborg bisp gav Gudmundlund i sjælegave og nævnes da til Næsum. Kvitterede 1434 Morten Jepsen af Refsnæs for al arvelod, som kunne være tilfalden ham efter sin datter, som Morten Jepsen havde.  _

Hans søn:

1 Morten KRABBE, landsdommer. se XIV.10976 nedenfor.

XIV.10976 Morten KRABBE, landsdommer.

Begr. 1483. ~ m. XIV.10977 Karen Mogensdatter GLOB (-). Se afsn. 1.108. Nævnes 1450 til vitterlighed med Per Eriksen Løvenbalk. Ligeså i 1460. I 1446 nævnes han for første gang til Bustrup. Udnævnt til rigsråd i 1468. Fra 18. juni 1471 til 22 . maj 1473 landsdommer i Nørrejylland.  _

Hans søn:

1 Mogens KRABBE, herremand. se XIII.5488 nedenfor.

XIII.5488 Mogens KRABBE, herremand.

Død 5 okt. 1505 i Holstebro. ~ m. XIII.5489 Elsebe Tygesdatter LUNGE (-1510). Se afsn. 1.109. Var 1478 vitterlighedsvidne sammen med Mourids Nielsen Gyldenstierne. Deltog sammen med sin hustru i skiftet efter Mogens Mogensen Due.  _

Hans søn:

1 Tyge KRABBE, ridder. se XII.2744 nedenfor.

XII.2744 Tyge KRABBE, ridder.

Født 1474 i Bustrup. Død 23 juni 1541 i Vegholm. Begr. i Strøvelstorp. ~ m. XII.2745 Anne Nielsdatter ROSENKRANTZ (1505-1550). Se afsn. 1.110. Var 12 år gammel smådreng hos kong Hans og deltog i dennes togt mod Iver Axelsen Thott og fik senere kongens hunde at passe. Fulgte 1495 kongen til rigsmødet i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i slaget ved Rødebro. Var 1501 lensmand på Københavns slot. I 1503 ridder. Deltog i de følgende år i krigstogene i Sverige. Blev i 1507 forlenet med Helsingborg slot. Samlede 1510 den skånske adel mod Åke Hansson Thott's svenske rytterstyrke og tilføjede ham ved Fantehullet et nederlag. Kort efter udnævnt til rigsråd. Deltog 1512 i et rigsrådsmøde i Halmstad og fredsmødet i Malmø. Var ved krigens udbrud med Sverige 1518 betroet med hærens proviantering. Fik 1520 pant i Helsingborg mod et lån til kongen, som fratog ham det samme år. Trak sig derefter krænket tilbage til Bustrup og var en af hovedmændene i rejsningen mod kong Christian II. Blev 26. marts 1523, ved kong Frederik Is hyldning, udnævnt til rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage. Var fra nu af det katolske rigsrådspartis hovedfører. Dæmpede 1524-25 bondeopstande i Skåne og slog bønderne ved Lund (28. april 1525) og Bunketoftelund. Kæmpede 1526 sejrrigt i Blekinge mod Søren Norbys folk. Tog i 1531 i København del i forhandlingerne om den fangne kong Christian II.s skæbne og var en af de fire danske rigsråder, over for hvem kong Frederik I. måtte forpligte sig til at holde kongen fangen på livstid. Tilsvor grev Christopher af Oldenburg ved dennes landing 1534 troskab på kong Christians vegne og sad som grevens høvedsmand på Helsingborg slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes nederlag 15. januar 1535. Blev under kong Christian III. statsholder i Skåne, men fjernedes kort efter i unåde. Beholdt eller fik efter Københavns overgivelse i juli 1536 titlen som rigsmarsk tilbage, men måtte afstå Helsingborg slot til sin svigersøn, Peder Skram. Deltog endnu i spidsen for den skånske adel i forliget 1539 med Jørgen Kok.  _

Hans søn:

1 Mogens KRABBE, godsejer. se XI.1372 nedenfor.

XI.1372 Mogens KRABBE, godsejer.

Født 6 feb. 1513. Død 28 juli 1564. ~ m.XI.1373 Karen GED (-1587). - se nedenfor. Til Vegholm? Død ved drukneulykke.  _ Hans hustru XI.1373 (forslægt ukendt):

XI.1373 Karen GED.

Død 22 sep. 1587 i Røssjøholm. Begr. i Strøveltorp Kirke. ~ XI.1372 Mogens KRABBE, godsejer - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Niels KRABBE, godsejer. se X.686 nedenfor.

X.686 Niels KRABBE, godsejer.

Født 10 mar. 1541 i Vegholm. Død 20 mar. 1584 i Vegholm. Begr. i Strøveltorp Kirke. ~ m.X.687 Birgitte SKAVE (1554-1636). - se nedenfor. Til Vegholm.  _ Hans hustru X.687 (forslægt ukendt):

X.687 Birgitte SKAVE.

Født 4 feb. 1554 i Eskilstrup. Død 13 jan. 1636. Begr. 4 feb. 1636 i Sneslev kirke. ~ X.686 Niels KRABBE, godsejer - se ovenfor.  _

Deres datter

1 Margrethe KRABBE. se IX.343 nedenfor.

IX.343 Margrethe KRABBE.

Født 4 dec. 1577. Død 26 feb. 1656. ~ 20 juli 1595 i på Københavns Slot m. IX.342 Ditlev HOLCK, lensmand (1556-1633). Se afsn. 1.101.  _ 3 børn med IX.342 Ditlev HOLCK, se afsn. 1.101.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here