Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.155: Fædrene linje for Karen Magdalene FANGEN, Kristine Margrete BRUUNs mormor

VIII.224 Johann von FANGEN, "Kirchjurat".

Død 1704. Begr. 22 mar. 1704 i Burhave. ~ o. 1668 i Burhave m.VIII.225 Trin ? (-1698). - se nedenfor. "Kirchjurat", dvs. medlem af kirkemenighedsrådet i Burhave på halvøen Butjadingen i fyrstendømmet Oldenburg (sydvest for Brehmerhafen). Sandsynligvis har han tillige været købmand. I 1675 optræder han i indbyggerregistret ("Seelenregister") med hustru Trin og to børn Jacob (4 år) og Johann Wilhelm (2 år). Han kan være bror til Sophia Catharina von Fangen gift 1640 med Elcke Burgen i Tossens. De får bl.a. en søn i 1666 der døbes Johann Wilhelm, et navn der ofte benyttes i denne Fangen-familie.  _ Hans hustru VIII.225 (forslægt ukendt):

VIII.225 Trin ?.

Død 1698. Begr. 24 mar. 1697 i Burhave. ~ VIII.224 Johann von FANGEN, "Kirchjurat" - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Hans Jacob von FANGEN. Født 1671 i Burhave. Død 1700. Begr. 22 juni 1700 i Burhave. ~ 2 juni 1692 i Burhave m. Marie ? (-). Om ham vides hovedsagelig kun at han havde to børn i Burhave : Marie Elisabeth født og død 1693 og Johan født 1694, hvis videre skæbne ikke er kendt.  _

2 Johann Wilhelm von FANGEN. se VII.112 nedenfor.

VII.112 Johann Wilhelm von FANGEN.

Født 1672. Døbt 21 okt. 1672 i Burhave. Død 1730. Begr. 30 nov. 1730 i Burhave. ~ 1. o. 1696 i Burhave m.VII.113 Tiede ? (-1707). - se nedenfor. ~ 2. m. Rebecca Catharina ? (1679-1728). Velsagtens købmand i Burhave. Foruden nedenstående børn havde han i 1. ægteskab et navnløst barn født og død 1698.  _ Hans hustru VII.113 (forslægt ukendt):

VII.113 Tiede ?.

Død 1707. Begr. 18 feb. 1707 i Burhave. ~ VII.112 Johann Wilhelm von FANGEN - se ovenfor.  _

Johann Wilhelm von FANGENs børn med Tiede ?:

1 Cathrin Margret von FANGEN. Født 1697. Døbt 1 aug. 1697 i Burhave. Død 1699. Begr. 30 mar. 1699 i Burhave.  _

2 Catrin Margret von FANGEN. Født 1700. Døbt 1 apr. 1700 i Burhave. Skæbne ukendt.  _

3 Herring von FANGEN, købmand. se VI.56 nedenfor.

4 Marie Elisabeth con FANGEN. Født 1703. Døbt 5 okt. 1703 i Burhave. Død 1707. Begr. 18 feb. 1707 i Burhave.  _

Johann Wilhelm von FANGENs børn med Rebecca Catharina ?:

5 Tiede von FANGEN. Født 1712. Døbt 1 okt. 1712 i Burhave. Død 1715. Begr. 1 feb. 1715 i Burhave.  _

VI.56 Herring von FANGEN, købmand.

Født 13 okt. 1701 i Burhave. Død 1750 i Burhave. Begr. 14 maj 1750 i Burhave. ~ 1 dec. 1732 i Langwarden m. VI.57 Tete Sophie FRANCKEN (1717-). Se afsn. 1.156. "Kaufmann" i Burhave. Forbindelsen til den norske Fangen-slægt kan med sikkerhed konstateres ved en dåbsattest indgivet af sønnen Anton Wilhelm ved oprettelse af enkepension for Karen Brochmann i 1777.

pic
Anton Wilhelm v. Fangens dåbsattest fra Enkekassen

Herring v. Fangen havde foruden nedenstående 6 børn også en navnløs søn født og død 1744.  _

6 børn:

1 Theys Wilhelm von FANGEN. Født 12 feb. 1734 i Burhave. Død 1747. Begr. 20 apr. 1747 i Burhave.  _

2 Tide Rebecca von FANGEN. Født 1736. Døbt 21 jan. 1736 i Burhave. Død 1736. Begr. 27 sep. 1736 i Burhave.  _

3 Johann Wilhelm von FANGEN. Født 1737. Døbt 3 okt. 1737 i Burhave. Død 1770 i Phiesewarden. Begr. 30 maj i Blexen. ~ 1. m. Frow Adelheid SYASSEN (-). ~ 2. m. Gesche Margrete SYASSEN (-). Havde i første ægteskab en søn Hinrich Wilhelm og i andet to sønner Herring Wilhelm og Anton Wilhelm von Fangen. Alle født i Blexen (også på halvøen Butjadingen i fyrstendømmet Oldenburg) og døde som helt små. Hustruerne har velsagtens været søstre.  _

4 Anton Wilhelm von FANGEN, militærkirurg. se V.28 nedenfor.

5 Herring von FANGEN. Født 1744. Døbt 13 mar. 1744 i Burhave. Død 1744. Begr. 13 mar. 1744 i Burhave. Var dødfødt.  _

6 Tete Sophie von FANGEN. Født 1747. Døbt 16 jan. 1747 i Burhave. Død 1750. Begr. 23 apr. 1750 i Burhave.  _

V.28 Anton Wilhelm von FANGEN, militærkirurg.

Militærkirurg og uautoriseret læge i Kristiansand. Født 1 feb. 1740 i Burhave, Oldenborg, Tyskland. Døbt 5 feb. 1740. Død 26 mar. 1804 i Kristiansand. ~ 15 mar. 1765 i Aker m. V.29 Karen BROCHMANN (1742-1798). Se afsn. 1.157. Han må tidligt være kommet til Norge, hvor han 1761 blev subchirurgus i artilleriet i den norske armé søndenfjelds, og 1766 efter særlig duelighedstest, men uden eksamen, forfremmedes til regimentskirurg ved skiløberkorpset med bopæl i Christiania. 1767 forflyttedes han til det Vesterlenske nationale infanteriregiment i Kristiansand, hvor han blev resten af sin levetid. I Kristiansand blev han en så populær læge også hos civilbefolkningen, at de øvrige læger fik embedslægen til i 1782 at indrække klage over, at von Fangen som ueksamineret drev praksis. I 1785 blev han frataget retten til at praktisere udenom militæret. Imidlertid havde han indflydelsesrige fortalere og patienter både i militæret og blandt civile. Dommen blev omstødt 30. november samme år med henvisning til hans store dygtighed og specielt hans kendskab til "radesyken" (syfillis), en ekspertice der åbenbart var brug for! Samtidig med klagen fra embedslægen havde han 1778-84 måttet forsvare sig i en række retssager anlagt af apoteket i Kristiansand, fordi han skaffede medikamenter til sine patienter fra andre steder. Selvom han blev frikendt (apoteket var beviseligt i miserabel tilstand) og fik 500 rdl. i erstatning, havde sagerne påtvunget ham stor gæld, og han blev tvunget til at sælge sit hus. Medvirkende var vel også at han helt tilbage i 1771 havde mistet alt ved en ildebrand opstået i naboens hus, "hvorunder han med Kone og 4 spæde Børn saagodtsom nøgne redede Livet".

pic
Anton Wilhelm v. Fangen, 1740-1804

Efter dommen i 1785 kom han dog hurtigt på fode igen. Ved fæstebrev af 4/5 1789 og med kongelig bevilling af 26/2 1790 erhvervede han fæstningsøen Odderø for sig og sine hustru. Bevillingen blev senere udstrakt til hans 8 børn. Idag er øen underlagt militæret.

pic
Fæstningsøen Odderø, foto kristiansand.as

Kilder: No.Bio.Leks. [67], Ovenstad [55], Liebe [111], Huitfeldt-Kaas [56], Fangen [110]. Gjellestad [22] .  _

9 børn:

1 Herring Wilhelm FANGEN, oberstløjtnant. Født 26 juni 1765 i Christiania(?). Død 29 juli 1820 i Kristiansand. ~ 1804 m. Hermana Bodil Maria SMIT (1787-1871). Sekondløjtnant ved 1. Mandalske kompagni 1786, premiereløjtnant 1788, til Råbygdelagske kompagni 1795, kaptajn 1803, oberstløjtnant 1818. Muligvis identisk med "charterieret capiten Henrich (!) v. Fangen", der boede ugift hjemme ved folketællingen 1801. Mindst én datter. Yderligere efterslægt ukendt. Kilder: Ovenstad [55], Liebe [111] mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.68.

2 Tete Sophie Wilhelmine FANGEN. Født 3 nov. 1767. Døbt 14 nov. 1767 i Hofs Præstegield. Død 27 aug. 1793 i Riisør(?). ~ 19 juni 1792 i Kristiansand m. Christian SØRENSSEN, biskop (1765-1845). Biskop i Christiania [43]. Gift med sognepræst i Riisør (Nedenæs) Chr. Sørensen, senere (1823-45) biskop i Christiania [3]. Efter hendes død blev manden gift med hendes søster Antonette Wilhelmine og fik med hende yderligere 2 børn. Om hendes egne to børn, tvillinger, vides foreløbig intet.

pic
Tete Wilhelmine Sophie Sørenssen f. Fangen

Håndskrevne notater i Fangen [110] antager at de to søstre blev gift med biskoppen i omvendt rækkefølge. At dette er forkert fremgår af FT 1801.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.69.

3 Johan Wilhelm FANGEN, kaptajn. se IV.14 nedenfor.

4 Caroline Wilhelmine FANGEN. Født 21 nov. 1771 i Kristiansand. Døbt 30 nov. 1771. Død 1 jan. 1836. ~ 1. 4 dec. 1804 i Kristiansand m. V.30-2. Daniel TØNNESEN, skibsfører (1776-1810). ~ 2. m. Christian Røyem THOMBERG (1770-). Boede ugift hjemme ved folketællingen 1801, må altså være gift sent. Ingen kendte børn. 28 november averterede hun: "Den 1. sept. 1809 avseilede min mand skipper Daniel Tønnesen herfra til Wigsøe i Danmark med skonnerten "Det nye forsøg", tilhørende kjøbmand Tønnes Tønnesen m.fl., og april 1810 afseilede han derfra igjen med en ladning kornvarer, destinert her til stedet; siden hvilken tid jeg aldeles ingen underretning har kunnet erholde enten om ham, mandskab eller skib; da jeg imidlertid har erfaret at skonnerten var læk, da den forlod Danmark, så har jeg største grund til at befrygte at de er totalt forliste, og jeg tillader mig derfor at opfordre enhver, som kunde give mig nogen oplysning om denne for mig så sørgelige begivenhet, til derom behageligst at underrette mig". Kilde Fangen [110].  _

5 Antonette Wilhelmine FANGEN. Født 17 maj 1774 i Kristiansand. Døbt 25 maj 1774. Død 30 sep. 1833 i Christiania(?). ~ 15 jan. 1796 i Strømsø m. Christian SØRENSSEN, biskop (1765-1845). Biskop i Christiania [43]. Gift med sin svoger efter søsterens død. I hvert fald 3 børn. En søn Fredrik Malthe Sørensen blev general, kammerherre mm. Efterslægt iøvrigt: Bull mm.

pic
Antonette Wilhelmine Sørenssen f. Fangen

 _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.70.

6 Laurentz Wilhelm FANGEN, militærkirurg. Født 22 apr. 1777 i Kristiansand. Døbt 23 apr. 1777. Havde 1789, hvor han blev indskrevet ved Chirurgiske Academie, længe tjent ved garnisonen i Kristiansand. Afgik 1808 formodentlig som civil læge. Kilde: Ovenstad [55].  _

7 Rebecca Wilhelmine FANGEN. Født 22 apr. 1777 i Kristiansand. Døbt 23 apr. 1777. Død 4 maj 1777 i Kristiansand. Begr. 12 maj 1777. Må have været svagelig ved fødslen. Blev hjemmedøbt.  _

8 Christian Wilhelm FANGEN, generalmajor. Generalmajor i Kristiansand, Norge. Født 17 aug. 1779 i Kristiandsand. Døbt 19 aug. 1779. Død 2 feb. 1838 i Oslo. ~ 8 juni 1810 i Kristiansand m. Margaretha Nielsen NIDAROS (1782-1852). Premiereløjtnant i artilleriet i Kristiansand 1803, deltog i forsvaret af Bergen 1808, kaptajn 1809, chef for artillerikompagniet 1817, major 1826, oberstløjtnant 1828, oberst 1833, generaladjudant 1835, generalmajor 1837. Kun to børn er kendt. Kilder: Ovenstad [55], Liebe [111], Fangen [110].  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.71.

9 Wilhelm Francken FANGEN, premiereløjtnant. Norsk premiereløjtnant. Født 19 mar. 1782 i Kristiansand. Døbt 22 mar. 1782. Død 20 juli 1807. Landkadet v. Vesterl. nationale infanteriregiment 1792-97, fænrik 1804, sekondløjtnant ved 3. Listerske Kompagni 1806, premiereløjtnant 1808. Afsked i nåde efter ansøgning begrundet med svagelighed 1811. Fik herefter 300 rdl årlig pension. Vistnok ugift.  _

IV.14 Johan Wilhelm FANGEN, kaptajn.

Norsk kaptajn i infanteriet. Født 29 sep. 1769. Døbt 7 okt. 1769 i Kristiansand. Død 9 sep. 1820. ~ 23 jan. 1793 i Kristiansand m. IV.15 Catharina Tobine TØNNESEN (1774-1853). Se afsn. 1.161. Gik på den Matematiske Skole (c: militærskolen) i Christiania fra 1783, hvorefter han blev korporal ved Vesterlenske Infanteriregiment; 1786 fænrik à la suite, 1787 sekondløjtnant, 1789 premiereløjtnant. 1800 forflyttet til regimenets 2. geværgrenaderkompagni og 1803 videre til livkompagniet. Kaptajns karakter 1802, 1808 virkelig kaptajn og chef for der Mandalske kompagni. Følgende år søgte og fik han sin afsked pga. svageligt helbred. Han fik bevilget 200 rdl. årligt i pension. 9. september 1820 døde han, velsagtens i Kristiansand. Kilder: Ovenstad [55], Liebe [111], Fangen [110]. Sidste kilde sætter som eneste hans fødselsdag og -sted til 30/9 1769 i Meklenburg-Schwerin.  _

5 børn:

1 Karen Magdalene FANGEN. se III.7 nedenfor.

2 Antonette Wilhelmine FANGEN. Født 22 jan. 1797 i Kristiansand. Døbt 22 feb. 1797. Død 5 feb. 1839. ~ 26 apr. 1815 i Aalborg (Frue) m. Frederich Christian KAARSBERG, konsul (1791-1851). Købmand og russisk konsul i Aalborg. Boede Algaden i Aalborg ved folketællingen 1834.

pic
Antonette Wilhelmine Fangen (1797-1839) & konsul Frederich Kaarsberg (1791-1841)

Efterslægt: Kaarsberg, Hansen, Kjellerup, Salvesen ...  _ Efterslægt (9 børn) afsn. 2.72.

3 Anton Wilhelm FANGEN, hofprædikant. Født 25 okt. 1799 i Kristiansand. Døbt 1 nov. 1799. Død 17 feb. 1872 i V. Aker. ~ 15 okt. 1822 i Oslo (Dom) m. Oline Christiane BREDE (1802-1866). Cand.teol. med udmærkelse 1822, garnisonspræst i Christiania og hofprædikant 1839, sognepræst i Vester Akers Menighed 1847. En overgang velhavende, men døde forarmet. Ridder af Nordstjerneordenen. Foto i Bærum Bibl., Norge. Flere børn enten læger eller gift med læger. Sønnen Nicolai har en talrig efterslægt i USA.

pic
Hofprædikant Anton Wilhelm Fangen (1799-1872)

Kilde [110]. Anvendte et segl med en hyrde og et lam, formodentlig et gejstligt motiv der ikke har traditioner længere tilbage.  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.73.

4 Tønnes Brochmann FANGEN, fuldmægtig. Født 3 maj 1803 i Kristiansand. Døbt 25 maj 1803. Død 4 nov. 1884. ~ m. Sophie HAMMER (1830-). Kgl. fuldmægtig i Norges Bank i Christiania. Hans enke rejste i 1885 til USA med børnene.

pic
Silhuetter af fuldm. Tønnes Brochmann Fangen og hans mor Catharina Tobine Tønnesen (Norsk Folkemuseum). Formentlig har der eksisteret silhuetter også af hans søskende og far.

 _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.74.

5 Johanne Mathilde FANGEN. Født 19 dec. 1804 i Kristiansand. Døbt 22 dec. 1804. ~ m. Hans Jørgen CASPERSEN, brandkorpskapt. (1811-1882). Kaptajn v. brandkorpset i Kbh. Boede på Bådmandsstræde i København. Mindst 3 børn. Efterslægt: Ross, Holbøll ...  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.75.

III.7 Karen Magdalene FANGEN.

Født 30 jan. 1793 i Kristiansand. Døbt 4 feb. 1793. Død 27 feb. 1868 i København (Holmen). ~ 16 juni 1809 i Kristiansand(?) m. III.6 Broder Knud Brodersen WIGELSEN, søofficer (1787-1867). Generalkrigskommisær og toldinspektør i Kbh. Se afsn. 1.148. Foto i Kgl. Bibl., Portrætregistranten.

pic
Premiereløjtnant Broder Knud Wigelsen (1787-1867) & Karen Magdalene f. Fangen (1793-1868)

 _ 11 børn med III.6 Broder Knud Brodersen WIGELSEN, se afsn. 1.148.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[22] Gjellestad, Axel: Om Odderøya og Regimentskirurg Anton Wilhelm von Fangen, Val-nytt, Vest-Agder Lægeforening, 2000, nr. 1
[43] Nygaard, W. (red): Norsk Biografisk Leksikon, Aschehoug & Co 1921-83
[54] Topsøe-Jensen, T.A. og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1832 1-2, 1935
[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[56] Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om familien Brochmann i Norge, Prs.Hist.Tidsskr. 3 r. IV, 1895
[67] Norsk Biografisk Leksikon, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1921-83
[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[111] Liebe, P.L. & E. Borgstrøm: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer, I-IV, 1978
[169] With, J.P.: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819
[170] Wandel, C.F.: Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14, 1915
[171] Hansen, Victor: Vore Søhelte, Kbh. 1898
[181] Helland-Hansen, Kjeld: Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Kristiansand 1952

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here