Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.31: Fædrene linje for Anna Elisabeth SOELBERG, Holger BRØNDSTEDs farmors mormor

VIII.184 Amund Joensen SOELBERG, gårdejer.

Født 1584. Død 1668 i Solberg. Var fra Nedre Eiker (ved Drammen) og døde i Solberg (begge i Buskerud fylke vest for Oslo). Førstnævnte sted takseres han i skattematriklen 1647 af en hel gård foruden af en sav (savværk) i Soelberg Elv. Var udsending ved Fredrik III's hyldning i 1648. Var vistnok gift med en Magdalene Olsdatter og havde med hende foruden sønnen Joen også børnene Ole (Oluf), Simen, Maren (gift med en Peder Andersen, Syndre Ecknes) og Johanne. Han lever endnu 10. februar 1668, men nævnes som død 5. december samme år.  _

Hans søn:

1 Joen (Johan) Amundsen SOELBERG, gårdejer. se VII.92 nedenfor.

VII.92 Joen (Johan) Amundsen SOELBERG, gårdejer.

Født o. 1637. Død 1713. Begr. 14 maj 1713 i Bragernes. ~ efter 1665 m.VII.93 Amalie ERLANDSDATTER (-1727). - se nedenfor. Gårdejer og saveriejer på Bragernes (Drammen), hvor han kom til fra Solberg på (Nedre) Eiker. Var 28 år, ungkarl og husbesidder i 1665. Formodentlig gift ganske kort tid efter. Nævnes flere gange i tingbøgerne fra Bragernes i forb. med ret til fiskeri mm. F.eks. blev han 1680 sammen med andre borgere i Bragernes indstævnet "formidelst ikke haver mødt at høre Kongens Breve, som da er vorden oplæst". Hans undskyldning var at han havde flådet tømmer i Soelberg-elven.  _ Hans hustru VII.93 (forslægt ukendt):

VII.93 Amalie ERLANDSDATTER.

Død 1727. Begr. 23 apr. 1727 i Bragernes. ~ VII.92 Joen (Johan) Amundsen SOELBERG, gårdejer - se ovenfor. Var fra Horne på (Øvre) Eiker. Nævnes 1722 til Bragernes, hvor hun underholdes af sine børn. Ved hendes død betaler hendes søn tolder Amund for klokkeringning i Drammen. Der kendes tre børn, men de har givetvis haft flere.  _

Deres 3 børn:

1 Amund SOELBERG, tolder. Død 24 apr. 1727 i Drammen. Begr. 1 maj 1727 i Strømsø. ~ o. 1709 m. Inger Catharina LACHMANN (1683-1756). Sandsynligvis ældste søn af ovenstående Joen Amundsen Soelberg, nok født omkring 1666-70 (kirkebøgerne For Bragernes/Drammen er først bevaret fra 1680). Tjente fra ca. 1685 i Zahlkammeret og Proviantgården i København under slotsfoged Claus Hartvigsen. Fuldmægtig sammested ca.1692. 7 maj 1707 vendte han tilbage til fødeegnen og blev tolder, købmand og tømmerhandler i Drammen. Han giftede sig kort efter tiltrædelsen (formodentlig omkring 1709) med forgængeren Jens Rasmussens Brønstorphs enke. 1720 hører han til de største skatteydere i Drammen. Han druknede ved toldboden i Drammen. Hans kone var søster til laugmand over Hedemarken Andreas Lachmann [3]. Dennes søn, løjtnant Iver Lachmann, er 1757 blandt fadderne ved Hans Jørgen Soelbergs barnebarn Anna Mathea Falchs dåb i København.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.30.

2 Maren SOELBERG. ~ 31 maj 1694 i Nysted, Maribo amt m. Erik Jørgensen KNAP, byfoged (1669-). Kgl. byfoged i Nysted, Maribo amt. Hun er fadder 17. november 1712 ved dåben af hendes bror Hans Jørgens datter Amalie i København. Hendes mand er igen fadder 1719 ved dåben af Hans Jørgens søn Johan. Hun fik vistnok fire børn. Datteren Amalie blev gift med sognepræsten i Sokndal Christen Bloch og får 1730 en søn Hans Jørgen Soelberg Bloch øjensynlig opkaldt efter bankkommisæren i København. Hendes mand var blevet kaldet til Nysted som Majestæts byfoged d. 29. november 1703 og blev entlediget 29. september 1719. Senest 1722 flyttede familien til Strømsø. Maren omtales som enke i 1725. Hun er formodentlig død kort efter.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.31.

3 Hans Jørgen SOELBERG, bankkommisær. se VI.46 nedenfor.

VI.46 Hans Jørgen SOELBERG, bankkommisær.

Justitsråd og bankkommisær i Kbh.. Født 6 jan. 1681 i Drammen, Norge. Døbt 15 jan. 1682 i Bragernes. Død 12 apr. 1753 i København. Begr. 18 apr. 1753 i St. Nicolai. ~ o. 1709 m. VI.47 Edele Cathrine SØRENSDATTER (-1762). Se afsn. 1.32. Fik borgerskab i København fra Norge 23. marts 1707, men havde da allerede været i byen i mindst et år. Gift mellem 1708-10. Boede fra den tid og til sin død i Lille Strand Stræde i et hus overtaget efter den afdøde svigerfar. Ved dåben af de ældste børn benævnes han tømmerhandler, siden købmand og bankkomissær og justitsråd og kammerråd. Iflg. Henningensen bestod hans købmandskab af handel, rederi og kompagnihandel [148]. Ret ung, i 1711, skriver han testamente, velnok i anledning af pesten (der dræbte 1/3 af Københavns indbyggere). Hans to førstfødte børn er da døde som spæde, og han har ingen efterkommere. 1715 deltog han med biskop Christen Worm og købmand Abraham Kløcker i oprettelsen af "Slavekommisionen", der havde til opgave at løskøbe tilfangetagne danske sømænd i Nordafrika. Her blev han i 1743 efterfulgt af sin svigersøn Abraham Falch. 1720 får han sammen med Abraham Kløcker udvirket toldnedsættelse på salt, vin, brændevin og tobak med henblik på at fremme handlen med Middelhavslandene. Hans handelsvirksomhed må altså allerede da været udvidet kraftigt.

pic
Sørgerim af J. Thulstrup 1753

Ved hans død forfattede Jørgen Thulstrup (senere rådmand og bankkommisær) et digt "Sidste Ære-minde af den i Live Höyædle og velbyrdige, men nu hos Gud salige Herr Hans Jørgen Soelberg, H. Majestäts Justitzr., d. 18. Apr. 1753". Fra dette sørgerim kender man også hans præcise fødselsdato (6. januar 1681). Gården i Lille Strand Stræde beboes stadig af hans enke i 1762.  _

11 børn:

1 Anna Catharina SOELBERG. Født 1710 i København. Døbt 11 mar. 1710 i St. Nicolai. Død o. 1710. Død som spæd, før faren skriver testamente i 1711.  _

2 Søren SOELBERG. Født 1711 i København. Døbt 28 maj 1711 i St. Nicolai. Død 1711. Begr. 30 sep. 1711 i St. Nicolai. Begravet 1/2 år gammelt på begravelsesstedet (nr. 25) erhvervet af hans morfar.  _

3 Amalie Elisabeth SOELBERG. Født 1712 i København. Døbt 17 nov. 1712 i St. Nicolai. Død 1770. Begr. 14 nov. 1770 i St. Nicolai. ~ m. Edvard HOLST, kammerråd (-1750). Kammerråd og renteskriver. Hendes mand kaldes først renteskriver, siden kammerråd. Mindst 6 børn, hvoraf 2 ukendte blev begravet som små i St. Nicolaj (nr. 8) 2. dec. 1740 (4 1/2 år gammel datter) og 31. juli 1741 ("liden søn"). Både hun og hendes mand blev begravet på begravelsesstedet (nr. 25) erhvervet af hendes morfar.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.32.

4 Johan SOELBERG. Født 1714 i København. Døbt 24 apr. 1714 i St. Nicolai. Vistnok død som lille.  _

5 Anna Cathrine SOELBERG. Født 15 juli 1715 i København. Døbt 17 juli 1715 i St. Nicolai. Død 16 juli 1757. ~ 6 aug. 1739 m. Søren LEMVIGH, provst (1709-1760). Provst i København (Garnisonskirken). Hendes mand var sognepræst i Gladsaxe/Herlev, siden provst i Garnisonskirken. 6 børn. Efterslægt Fogh, Tybring, Knap, Stuckenberg (bl.a. digteren Viggo Stuckenberg).  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.33.

6 Anna Elisabeth SOELBERG. se V.23 nedenfor.

7 Søren Severin SOELBERG, brygger. Brygger i København. Født 1718 i København. Døbt 25 apr. 1718 i St. Nicolai. Død 1755 i København. Begr. 31 jan. 1755 i St. Nicolai. ~ 24 nov. 1751 i Aalborg (Frue) m. Else Marie STAMPE (1727-1775). Ved hans dåb i St. Nicolaj er selveste biskop Christian Worm og viceadmiral Ulrich Kaas blandt fadderne. Begravet på begravelsesstedet (nr. 25) erhvervet af hans morfar. Efterslægt Rothe, Ingerslev, Bøggild, Mourier, Quistgaard, Folsach, Hingelberg, Thalbitzer, v. Kochen mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.34.

8 Johan SOELBERG, agent. Født 1719 i København. Døbt 23 juni 1719 i St. Nicolai. Død 1757 i København. Begr. 2 sep. 1757 i St. Nicolai. Kaldes "studiosus" i 1746. Blev senere svogeren Abraham Falchs kompagnon og var tit fadder ved denne børns dåb. Begravet på begravelsesstedet (nr. 25) erhvervet af hans morfar. Hans Wilhlem Kaalund forfattede et sørgerim til hans bisættelse.

 _

9 Christina SOELBERG. Født o. 1726 i København. Død 16 mar. 1765 i København. Begr. 22 mar. 1765 i St. Petri. ~ 13 okt. 1760 m. Lars Jensen KIRCKSTEEN, kammerråd (1714-). Kammerråd og bogholder. Der er bevaret et anonymt lejlighedsdigt ved hendes bryllup: "Da Lars Jensen Kirksteen, Bogholder paa Rente Cammeret, og Christiana Soelberg celebr. deres Bryllup 13. Oct. 1760". Ved hendes bisættelse var der sørgerim både af hendes søstersøn Hans Jørgen Holst og af en Hans Jørgen Kircksteen, formodentlig hendes svigerfar (købmand, renteskriver og bogholder), "Bitter og væmodig Klage over Dødens Haardhed, ... i det at den 16de Martii 1765 berøvede os ... Christiana Kirksteen, fød Soelberg ... Hendes Liig blev henbragt til sit Hvile-Sted ... i St. Petri Kirke den 22. Martii 1765". Var 39 år ved sin død.  _

10 Louise SOELBERG. Født o. 1726. Død 1804 i København. ~ m. Erik BIRCH, justitsråd (1705-1788). Justitsråd og zahlkasserer i Kbh. Boede 1787 på Store Kongensgade i Kbh. Skifte 1804 i København  _

11 Christian SOELBERG, kaptajn. Født 31 juli 1731 i København. Død 11 juni 1785 i København. Begr. 17 juni 1785 i Helligaandskirken. ~ 10 maj 1758 i Holmen m. Susanne Christine GYNTHELBERG (1735-1802). Var kadet af samme årgang som søofficeren Peter Schiønning (1732-1813) og er tit omtalt i dennes dagbog frem til udnævnelsen til officer [246]. 1747 som kadet med fregatten Falster til Algeriet, 1752-53 med fregatten Christiansborg til Middelhavet for at befri danske handelsmænd holdt i slaveri ved Saffia, sekondløjtnant 1755, premiereløjtnant 1761, 1761 indrulleringsofficier i Nyborg. Kongelig afskedsbevilling 1763 som kaptajnløjtnant på grund af svagelighed. Fik kort før sin død 1784 bevilling til at hans eneste datter måtte gå i lige arv med sine to brødre [54].  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.35.

V.23 Anna Elisabeth SOELBERG.

Født 1716 i København. Døbt 14 dec. 1716 i St. Nicolai. Død 13 jan. 1794 i København. Begr. 18 jan. 1794 i St. Nicolai. ~ 13 nov. 1739 i København m. V.22 Abraham FALCH, viceborgmester (1712-1776). Etatsråd, viceborgmester i Kbh. mm. Se afsn. 1.25. Opkaldt efter sin mormor. Gift før 1740 med bogholderen hos sin far Abraham Falch. Får 3. juli 1742 og igen 18. maj 1746 begravet to få dage gamle børn på morfarens begravelsessted (nr. 25) i St. Nicolaj. Betegnes husejer og "Enke efter Etatsråd og Borgmester Falch" i Købmager Kvarter ved folketællingen 1787. Lengnick [46] (med forkert dødsår), Nyrop [62], mm. Begravet ved sin mand i St. Nicolaj Kirke.  _ 8 børn med V.22 Abraham FALCH, se afsn. 1.25.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[54] Topsøe-Jensen, T.A. og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1832 1-2, 1935
[62] Nyrop, C.: Det Suhrske Hus i København 1749-1849, Kbh. 1899.
[147] Secher, V.A.: To Københavnske Lejlighedspoëter. Historiske Meddelelser om København, bd. III 1911-12, s. 613 ff.
[148] Henningsen, L.N.: Provinsmatadorer fra 1700-årene, Haderslev 1985
[246] Schiønning, Peter: Dagbog 1732-1812, http://www.orlogsmuseet.dk

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here