Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.66: Fædrene linje for Kirsten Kristensdatter FRIIS, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mormors mor

X.924 Niels Hansen GRISBÆK, købmand.

Købmand og rådmand i Ribe. Født 1549 i Grisbæk. Død 11 dec. 1618 i Ribe. ~ 25 aug. 1583 i Ribe m. X.925 Kirsten KRISTENSDATTER (-1618). Se afsn. 1.67. Niels Hansen Grisbæk var en af de betydeligste af købmændene fra Ribes storhedstid. Han er født 1549, sandsynligvis i Grisbæk i Vejrup sogn ved Bramming, formodentlig af bondestand. Han træffes 1576 i tjeneste hos Laurids Thøgersen i Ribe (borgmesteren i Ribe, s.d.), men nedsatte sig selvstændigt i 1580. Hans kapital var da 69 rdl. og en del lån, men han var sparsommelig, driftig og dygtig og svang sig op, så han, da han 1618 overdrog handelen til sin søn Hans, ejede 14000 rdl. foruden adskillig fast ejendom. Han boede på Storegades nørreside i en gård han selv havde bygget på en brandtomt fra 1580. 1595 blev han rådmand, og 1602-18 var han formand for gilden. Han nævnes hyppigt i forbindelse med byens sager, f.eks. var han 1608 sammen med borgmesteren og en anden rådmand i København da "den udvalgte prins" Christian hyldedes som tronfølger. I sit testamente gav han en lysearm til domkirken og 200 rdl., som skulle bruges til at vedligeholde den med lys. Ejendommen på hans gårdsplads (ved apoteket) betaler den dag i dag renter af dette beløb. Han døde 11. december 1618. Ligsten i domkirkens gulv.

pic
Niels Grisbæks lysearm i Ribe domkirke.

21. maj 1583 blev han trolovet og 25. august gift med Kirsten Kristensdatter, enke efter Kristen Friis, borger i Ribe. Hans 2 sønner kalder sig Friis efter hustruens første mand. Slægten Friis fra Ribe er beskrevet i værker af H. Hansen Friis [179] og H. Friis-Petersen [38].  _

2 børn:

1 Kristen Nielsen FRIIS, rektor. se IX.462 nedenfor.

2 Hans FRIIS, borgmester. Borgmester i Ribe 1623. Født 14 okt. 1587 i Ribe. Død 26 juni 1650 i Ribe. Begr. i domkirken. ~ 20 juli 1618 i Ribe m. Lene KJELDSDATTER (1596-1636). Arvede huset på Storegade efter sin far. Forretningen førte han frem til en af datidens største. Efter hans død 1650, overgik huset til brorsønnen Laurids Kristensen Friis (s.d.). Maleri af ham og hans kone i Ribe Domkirke.

pic
Hans Friis og Lene Kjelsdatter. Malerier i Ribe Domkirke.

Gravstenen i domkirken fortæller at han fik 7 sønner og 2 døtre. Stor efterslægt (bl.a. Friis-Johansen) [187], [38].  _

IX.462 Kristen Nielsen FRIIS, rektor.

Rektor i Ribe, lektor i teologi ved domkirken. Født 1584 i Ribe(?). Død 2 mar. 1653 i Ribe. ~ 13 okt. 1617 i Ribe m. IX.463 Ingeborg LAURIDSDATTER (1592-1631). Se afsn. 1.68. Blev student fra Ribe 1603 og læste i København til 1606. 1608-11 studerede han i udlandet ved universiteterne i Basel og Strassbourg og rejste derefter et par år som hovmester for en ung adelsmand Jørgen Bülow. 1603 kom han hjem og blev magister (c: dr.theol.) i København. 1614-23 var han rektor ved sin hjembys skole og varetog dette embede med en sådan dygtighed, at skolen kom i stort ry, så der strømmede disciple til i meget stort tal, endog fra Norge. 1623 opgav han dog skolen og overtog det lettere embede som lektor i theologi ved domkirken og samtidig sognepræst i V.Vested. Som lektor skulle han tre gange om ugen holde latinske forelæsninger for "kanniker, sognedegne og forstandige borgere".

pic
Kristens Friis' våben optegnet efter gravsten.

1625 blev han uheldigt indblandet i en temmelig alvorlig sag. En fætter til ham, Jens Andersen, havde under et klammeri dræbt sin broder Hans. Vidnerne hævdede, at det var sket i selvforsvar, og tovsmændene (nævningerne) svor ham "til sin fred". Men så viste det sig, at Kristen Friis havde påvirket tovsmændene stærkt til fordel for Jens, så sagen måtte genoptages. Friis dømtes til at betale 75 rdl., og Jens dømtes fredløs, han flygtede fra byen og døde i udlændighed. 1630 finder vi Kristen Friis som en af de højeste bidragydere til den frivillige fattigkasse; han tegnede sig for 30 rdl. årligt. 1640 blev han kannik, hvilket jo yderligere forøgede hans indtægter. Desuden kunne han også handle; han ses at have udført 40-50 okser årligt. 1650 købte han sin fars hus på Storegade af sin bror Hans' arvinger. Han døde christeligen 2. marts 1653 og blev begravet i domkirken hvor hans ligsten findes i nordre sideskib.

pic
Gravsten for Kristen Friis (1584-1653) i Ribe domkirke.

Gift 13. oktober 1617 med Ingeborg Lauridsdatter (ca. 1592-1931), datter af den afdøde borgmester i Ribe Laurids Thøgersen. Hun skænkede ham i de 14 års ægteskab 6 sønner og 4 døtre. Flere døde dog som helt små.  _

5 børn:

1 Kirsten Kristensdatter FRIIS. se VIII.231 nedenfor.

2 Laurids Kristensen FRIIS, rådmand. Købmand i Ribe. Født 1619. Død 1659. ~ 1. 1649 m. Else JESDATTER (1625-1653). ~ 2. 1656 m. Vibeke JENSDATTER (1638-1709). Borger, rådmand og købmand i Ribe. Fik huset i Storegades nørreside, som farfaderen havde ladet bygge.

pic
Gravsten i Ribe domkirke over rådm. Laurids Friis og hans to hustruer.

Havde flere børn, hvoriblandt Maren, som blev gift med den lærde Peder Terpager. Efterslægt iøvrigt: Barchmann [187], [38] .  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.63.

3 Ingeborg Kristensdatter FRIIS. Født o. 1620. Død 10 mar. 1703 i Ribe. ~ 1647 m. Morten Larsen HILLERUP, borgmester (-1676). Borgmester i Ribe. Som borgmester forsøgte hendes mand at afværge hekseprocessen mod Maren Spliid. Stor efterslægt med navnet Friis, f.eks. professor i historie Aage Friis. En stor gren lever som lærere og landmænd i egnen mellem Ribe og Varde.  _

4 Maren Kristensdatter FRIIS. Født 22 maj 1621 i Ribe. Død 1689. ~ 27 aug. 1654 i Ribe m. Rasmus Clausen HAMMER, præst (1620-1658). Sognepræst i V. Vedsted.  _

5 Niels Kristensen FRIIS, præst. Præst i Hygum ved Rødding. Født o. 1622. Død 1654. Blev 1652 præst i Hygum ved Rødding, men tog sin død 1654 over et ægteskabsløfte, som han havde måttet give formandens enke.  _

VIII.231 Kirsten Kristensdatter FRIIS.

Født 1618. Død 21 feb. 1701 i Ribe. Begr. 1 mar. 1701 i Sct. Cathrine. ~ m. VIII.230 Jens Pedersen BRØNDUM, købmand (-). Købmand i Ribe. Se afsn. 1.65. Blev 82 år, 2 mdr. og 5 dage gl.  _ 4 børn med VIII.230 Jens Pedersen BRØNDUM, se afsn. 1.65.

Henvisninger

[38] Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, Århus 1949
[179] Friis, Hans Hansen: Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis, Randers 1942
[187] Møller, Elna & Ebbe Nyborg: Danmarks Kirker, Ribe Amt, bd 1, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here