Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.15: Fædrene linje for Birgitte Olufsdatter BAGER, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars mormors mormor

XII.2424 Niels BAGER, købmand.

Død o. 1550. ~ o. 1520 m.XII.2425 Ane MARKVARDSDATTER (-). - se nedenfor. Købmand i Odense. Boede i en gård i det nuværende Overgade nr. 8 og 10. Han må have haft en bror Hans, hvis søn Mikkel Hansen Bager nævnes som borger i Odense fra 1562. Niels Bagers søn Oluf er værge for denne Mikkel Bagers børn. Kilde: C.T. Engelstoft [144] (s. 119), Wad [160] mm.  _ Hans hustru XII.2425 (forslægt ukendt):

XII.2425 Ane MARKVARDSDATTER.

~ XII.2424 Niels BAGER, købmand - se ovenfor. Ifl. Biografisk leksikon var hun ud af adelig slægt. Hendes far må jo have heddet Markvard, hendes mor Christine. I Nørregade 29 fortæller en sandstenstavle over døren, at denne Oluf Bagers mødrende gård er opført af nyt 1586. I to stokværk med høj tagrejsning og svungne gavle rejser huset sig med langsiden til gaden, over indgangsdøren sidder endnu en karnap, hvis konsoller bæres af glatte toskanske halvsøjler. Under salsvinduerne læses årstallet for opførelsen i jerntal (Ills.105 Trap Odense).  _

Deres 3 børn:

1 Oluf Nielsen BAGER, købmand. se XI.1212 nedenfor.

2 Karen Nielsdatter BAGER. Død 6 okt. 1598 i Odense. Begr. i Graabrødre Kirke. ~ m. Christopher BOSTEDE, rådmand (-1580). Købm. og rådmand i Odense. Hendes mand, også kaldet Busk, nævnes som rådmand 1567, var storkøbmand i Odense, beboede en gård på Vestergade lige overfor rådhuset. 4 børn. Efterslægt (delvis i Norge) Bosted, Gummersbach, Graff. Kilde [149], [160].  _

3 Dorthe Nielsdatter BAGER. Død før 1594. ~ m. Henrik SØNDAG, købmand (-1578). Fra et brev vides at Oluf Bager havde en have "grændsende op til hans Søster Dorette Sønndaugs Have". Hendes mand levede endnu 1576, men er død 1580, hvor hun og den "afdøde Husbonde ere blevue meget forarmede ved Øxenhandel og ere blevue Kongen nogen Told skyldige, hvorfor nu Tolderen i Assens forfølger hende med Rigens Dele, men at hun har omtrent 200 Daler til gode hos Kronen for Statholder Henrik Rantzaus, Diderik Blomes, unge Henrik Rantzaus, Claus von Ahlefelds og Andres Fortæring hos hende under Forsamlingen i Odense" (Forleningshøjtidelighed i maj 1580) [160].  _

XI.1212 Oluf Nielsen BAGER, købmand.

Født 1521. Død 21 sep. 1602 i Odense. ~ 1551 m. XI.1213 Margrethe Clausdatter HALVBJØRN (1536-1581). Se afsn. 1.16. Drev øksnehandel i stor Stil, ydede Kongen forstrækningslån under den nordiske Syvårskrig og indførte fremmed klæde til krigsfolkets brug; 1580 sendtes han i Kongens ærinde til Nederlandene. Han fik endogså lov til selv at slå mønt. De store rigdomme han erhvervede satte han for størstedelen i købstadejendomme i sin fødeby. Af hans mange bindingsværkshuse er de fleste forsvundne, af stenhusene er et par bevaret; det var pragtbygninger for deres tid, med sandstensprydelser og tøndehvælvede kældre, og de lå med siden, ikke gavlene, mod gaden. Til dem hører det såkaldte "Jordan" (Overgade 4), opført 1582. Den gård, hvori han selv skal have boet (Overgade 11), har han næppe opført i sin helhed; i storstuen her var det at han ifølge overleveringen ved Frederik II's besøg lod fyre med kanelbark og endda for at understrege sin velstand kastede et par af de kgl. forskrivninger på i ilden.

pic
Motivtavle i Gråbrødre kirke

Lod 1576 ophænge en motivtavle i Gråbrødre kirke (nu flyttet til St. Hans) forestillende ham selv, hans kone og alle deres børn, både afdøde og levende. Begr. i Gråbrødre kirke i nordre sideskib. Kilde: C.T. Engelstoft [144] (med afbildning af motivtavle), [149], [3] mm.  _

12 børn:

1 Niels Olufsen BAGER, rådmand. Født 1553. Død 21 sep. 1602. Begr. i Odense (Sct. Knud). ~ 29 juli 1576 m.efterkommer nr. 10 afsn. 2.70 Maren Knudsdatter SEEBLAD (1552-1641). Rådmand og Købmand i Odense. Han boede i Odense, men op- og udskibede mest sine købmandsvarer i Kerteminde, hvor han også have bevilling som købmand. 1588 klager borgerne i Kerteminde over at han gjorde dem forprang med landkøb hos bønderne og at han førte hele stykker klæde ud på landsbyerne på Hindsholm om søndagen og solgte dem ved sognekirkerne i antal, hvorved han berøvede dem al handel. Han erhvervede en del ejendomme i Kerteminde, og det synes ikke som om det lykkedes borgerne i denne by at sætte nogen stopper for hans foretagsomhed. Han døde omtrent samtidig med sin far, formodentlig af pest. Stor efterslægt. Kilder: [149], [160] mm.  _

2 Claus Olufsen BAGER, borgmester. Borgmester og købmand i Køge. Født 1554 i Odense. Død 3 okt. 1629 i Køge. ~ m. Bodil PEDERSDATTER (-1627). Drev i en tid forretning sammen med faren; i fællesskab sluttede de 1579 kontrakt med kongen om en leverance af rhinsk vin. Fra 1590 nævnes han som rådmand og borgmester i Køge. Han gjaldt for at være mere lærd end forretningsmand. Hans hustru Bodil Pedersdatter var datter af brgm. Peder Pedersen i Køge. Claus Olufsen Bager skænkede døbefonten til Køge kirke i anledning af Christian IV's heldige tilendebringelse af Kalmarkrigen 1613. En datter Alhed Bager måtte "1635 paa Kjøbenhavns Slotsplads række Hals for Bøddelen som overbevist om at have forgivet sin Stifdatters". Øvrige børn: Peder, Erik, Kristian, Oluf. [149], [160] mm.  _

3 Maren Olufsdatter BAGER. Født 1558 i Odense. Død 13 juni 1598 i Odense. ~ m. Sivert PEDERSEN, borgmester (-1599). Borgm. i Odense. Hendes ægtefælle Sivert Pedersen var søn af Peder Pedersen, brgm. i Køge, og hustru Bodil Sivertsdatter. Sivert Pedersen blev borgmester i Odense 1585, da lensmanden Axel Brahe fik befaling at indsætte ham i stedet for afdøde Christen Friis. Han fik et kannikedømme i Oslo [149].  _

4 Else Olufsdatter BAGER. Født 1559 i Odense. Død 1631. ~ m. Hans Jørgensen FRIIS, rådmand (1553-1597). Rådmand og købmand i Odense. De beboede en gård lige ved siden af hendes bror Niels. Brorens gård var endda opført så tæt, at hun førte proces mod hans enke.  _

5 Anne Olufsdatter BAGER. Født 1561. Død 1562.  _

6 Lisbeth Olufsdatter BAGER. Født 1563 i Odense. Død 5 juni 1638 i Odense. ~ m.efterkommer nr. 11 afsn. 2.70 Rickert Knudsen SEEBLAD, rådmand (1561-1625). Købmand og rådmand i Odense. Gift med broren Niels' svoger.  _

7 Jens Olufsen BAGER, købmand. Født 1565 i Odense. Død 1582 i Hamborg. Døde i Hamborg og blev begravet i Jacob kirke.  _

8 Oluf Olufsen BAGER, magister. se X.606 nedenfor.

9 Erik Olufsen BAGER. Født 1568 i Odense. Død 1592 i Odense.  _

10 Anna Olufsdatter BAGER. Født 1571 i Odense. ~ 1. m. Brun RENSING, købmand (-1590). ~ 2. m. Christen KJER, herredsfoged (-). ~ 3. m. Peder HANSEN, sognepræst (-1634). Sgnpr. i Sandager-Holevad. Hendes første ægtefælle, Brun Rensing, var født i Dørsten og døde 10. august 1590. Han handlede med vin, som han bl. a. købte i Amsterdam; en bestilling fra kongen nævner kanarievin, rinskvin og rødvin. Den anden ægtefælle, Christen Kjer, der betegnes som herredsfoged, havde også drevet købmandshandel, Men i 1606 var han rejst ud af landet, og i en retssag 1616 siges, at han havde været Niels Olufsen Bager en stor sum penge skyldig iflg. et håndskrift af 8. juli 1599. Han var da sejlet ud med en ladning korn som han havde købt af rigens kansler Arild Huitfeldt og var ikke siden set i landet. Anna Olufsdatters tredie mand - Peder Hansen nævnes som sognepræst i Sandager-Holevad 1591-1634.  _

11 Hans Olufsen BAGER, købmand. Født 1573 i Odense. Borger i Bergen og Trondhjem. Fik livsbrev på kirkens part af korntienden af Sanderum sogn efter M. Jens Poulsens død 1579. Som borger i Trondhjem fordelte han 1607 Hans Caspersen Mule for en gæld, han var hans hustru skyldig efter håndskrift 1605 [149] .  _

12 Anders Olufsen BAGER, borger. Født 1575 i Odense. ~ 1. 8 mar. 1598 i Køge m. Tord BOESENSDATTER (-). ~ 2. m. Anne HANSDATTER (-). Nævnes som "skibsmand" i 1596 på et skib der sejlede på Norge. Siden Borger i Bergen og Køge. Mindst to sønnesønner Gullick og Anders gennem sønnen Oluf Andersen Bager. Herfra nedstammer bl.a. Birchedahl-slægten.  _

X.606 Oluf Olufsen BAGER, magister.

Født 1567 i Odense. Død 1616 i Odense. ~ m.X.607 Barbara PEDERSDATTER (1571-). - se nedenfor. Magister, Wittenberg 1597. Blev immatrikuleret i Rostock 1586, ), i Frankfurt a.O, 1592 og i Padua 1599. Storkøbmand i Odense (havde på et tidspunkt 10 boder). I 1577 fik han den ejendom, der lå til Østerlevgaard udenfor Odense, og som hans far havde haft i forlening. Han havde betalt 100 goldt gylden i indfæstning og skulde årlig svare 4 ørter korn i landgilde til Dalum kloster. Han blev magister, men levede åbenbart af sine midler i Odense. Iflg. ligstensindskrift døde han 1616. Hans enke Barbara Pedersdatter fik bevilling til at nyde den rettighed, som gejstlige mænds enker bør have, så længe de sidder i enkesæde, men hun måtte ikke drive stor handel med fremmede eller egne penge. Skiftet efter Oluf Olufsen Bager blev først sluttet 1634. Enken levede endnu 13. august 1638. Kilde Svend Larsen [149] mm.  _ Hans hustru X.607 (forslægt ukendt):

X.607 Barbara PEDERSDATTER.

Født o. 1571 i Odense. ~ X.606 Oluf Olufsen BAGER, magister - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Poul Olufsen BAGER, præst. Født o. 1605 i Odense. Død o. 1672 i Kølstrup. Blev optaget på Sorø Skole i 1617. Sognepræst i Kølstrup-Agedrup. Hustru ukendt, men en søn Peder Poulsen Bager, sognepræst efter faren, har stor efterslægt.  _

2 Oluf Olufsen BAGER, tolder. Født o. 1607 i Odense. Død 1660 i Kerteminde. ~ m. Karen LAURITSDATTER (-). Blev optaget på Sorø Skole i 1617. Døde som tolder i Kerteminde 1660.  _

3 Margrethe Olufsdatter BAGER. Skæbne ukendt.  _

4 Birgitte Olufsdatter BAGER. se IX.303 nedenfor.

5 Karen Olufsdatter BAGER. Skæbne ukendt.  _

IX.303 Birgitte Olufsdatter BAGER.

Født o. 1611 i Odense. Død 20 juli 1657 i Kerteminde. ~ m. IX.302 Poul CHRISTENSEN, rådmand (1595-1657). Købm. og rådmand i Kerteminde. Se afsn. 1.14.  _ 2 børn med IX.302 Poul CHRISTENSEN, se afsn. 1.14.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[97] Winther, Flemming, Kronshagen, Tyskland: div. materiale. 1998
[144] Engelstoft, C.T.: Odense Byes Historie, 1880
[149] Larsen, Svend: Studier over det Fynske Raadsaristokrati i det 17 århundrede, Odense 1965
[160] Wad, Gustav Ludvig: Fra Fyens Fortid, 1924

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here