Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.17: Fædrene linje for Maren Jensdatter BANG, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars mormors mormors farmors mor

XIII.4854 Jens Nielsen BANG, borgmester.

Borgmester mm. i Assens. Død 1531. ~ m.XIII.4855 Else GROTT (1475-1532). - se nedenfor. Første gang nævnt i 1496. Han deltager dette år og frem til 1515 i Assens kirkes administration. 1514-1526 er der bevaret et stort antal breve med hans segl: et skjold med en lodret pil forsynet med en tværstreg. Hans efterkommere anvender som våben tre stjerner over en havlmåne. I et regnskab over Kronens indtægter 1523-24 omfattende en række adelige personer, byen Odense og et par kirkelige institutioner findes Jens Bang anført for 6 mark og 6 skilling. Dette tyder på, at han havde adelig status. I 1511 betegnes han rådmand, og han får Kancelliets tilladelse til at udføre 200 øxne. Det følgende år får han brev på at måtte udføre 100 øxne. Fra omkring 1514 og til sin død 1531 var han borgmester, afbrudt kun af en kort periode som »skultus« i Christian II's sidste regeringsår. Fik 1530 livsbrev på det gods, som lå til Sanct Gertruds alter i Assens, og det følgende år (uden dato) fik »Elsze Bangs«, Jens Bangs efterleverske, forleningsbrev på tre haver i Assens, som hendes husbond havde haft. Kilde: Schönwandt [102] (med billede af segl).

pic
Bomærke med segl.

Foruden de her anførte børn havde han muligvis også en datter gift med den senere rådmand og borgmester Jørgen Olufsen Bang i Assens. Dette er da en anden Bang-slægt.  _ Hans hustru XIII.4855 (forslægt ukendt):

XIII.4855 Else GROTT.

Født o. 1475. Død efter 1532. ~ XIII.4854 Jens Nielsen BANG, borgmester - se ovenfor. Må være af den fynske købstadsadelsslægt Grott. Hendes våben findes afbilledet på datteren Marens ligsten: et tværdelt skjoldskjold, i øverste felt et halvt dyr, formentlig en løve - og i nederste felt en ubestemmelig figur, idet skjoldet her er temmelig slidt. Kilde: Schönwandt [102].

pic
Else Grotts våben fra datterens ligsten.

 _

Deres 4 børn:

1 Niels Jensen BANG, borger. Født 1500. Død 1595. ~ 1. m. Margrethe ? (1505-1558). ~ 2. m. Mette PETERSDATTER (-1596). Iflg. Schönwald [102] lidt usikker søn. Hans søn Christoffer, slotsskriver på Emsborg/Skanderborg, senere stiftsskriver på Fyn (død 1599), har fejlagtigt været placeret i stamtavlen for Bang fra Vends Herred (som søn af Hans Bang i Bogense, død 1560).  _

2 Jørgen Jensen BANG, rådmand. Rådmand i Assens. Død efter 1570. Rådmand i Assens, aflagde kirkeregnskab for 1569-70, men optræder ikke senere. Benævnes i et brev af 17.3. 1563 vedr. Assens Kirke »Jørgen Bang, salig Jens Bang fordum Borgmesters Søn i Assens«. Der findes samtidig en anden Jørgen Bang i Assens (kommende fra Middelfart og tilhørende Bang-slægten fra Vends Herred), hvilket har skabt forvirring i mange beskrivelser af det gamle fynske købmandsaristokrati. Schönwald [102]  _

3 Maren Jensdatter BANG. se XII.2427 nedenfor.

4 Anne Jensdatter BANG. Død 20 apr. 1569. ~ m. Michel Christen MULE, borgmester (-1537). Borger, købm. og borgmester i Odense. Hendes mand, storkøbmand og borgmester i Odense, var af den kendte Odense-slægt ("Mulernes Legatskole"). Der er bevaret en afbildning af ægteparrets gravsten.

pic
tegning af Michel Chr. Mule og Anne Jensdatter Bangs gravsten

Den har været prydet med Mulernes våben - en halv ulv - og det såkaldte Bang-våben - tre stjerner over en liggende halvmåne. Hustruen kaldes på stenen blot "erligh och velbørdigh qvinne Anne Michel Mvlis", mens eftertiden har tillagt hende navnet Bang på grund af våbenet, men uden at kende hendes herkomst. I en sag fra 1577 kræver deres søn storkøbmanden Hans Mule (den mest berømte af Mulerne) udlagt en gård i Assens, som havde tilhørt hans morfader, Jens Bang, og som hans mormoder, Else Bangs, havde pantsat til Claus Eriksen (Halvbjørn) i Bogense (hendes svigersøn, g.m. Maren Bang). Dette beviser at hun er af Assens-slægten. Kilde Schönwandt [102] (med afbildning af gravsten). Stor efterslægt.  _

XII.2427 Maren Jensdatter BANG.

Død 2 feb. 1545. ~ m. XII.2426 Claus Eriksen HALVBJØRN, rådmand (-1550). Se afsn. 1.16. Schönwandt [102].  _ 6 børn med XII.2426 Claus Eriksen HALVBJØRN, se afsn. 1.16.

Henvisninger

[102] Schönwandt, F.: Christoffer Bang i Odense (d. 1599) og den ældre Bang-slægt i Assens. Personalhistorisk Tidsskrift 1980.
[143] Schönwandt, F.: Halvbjørn af Bogense, Danmarks Adels Aarbog XCIV 1994/96, side 693 ff.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here