Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.54: Fædrene linje for Anna Cathrine Jochumsdatter BRORSON, Holger BRØNDSTEDs morfars mormors mor

VIII.220 Laurits J. BRORSON, godsejer.

Godsejer til Dybvad i Gosmer sogn. Død 1681 i Gosmer. ~ o. 1658 m.VIII.221 Kirstine PEDERSDATTER (-1666). - se nedenfor. De her bragte oplysninger om familien Brorson er næsten udelukkende fra en udførlig artikel i Historisk Årbog for Aarhus Stift, udkommet november 1946 [177]. Laurits J. Brorsons oprindelse er ukendt. Det J. han underskriver sig med kunne tyde på, at faderens navn ikke har været Broder, men f.eks. Jochum (som den ældste søn). Han træffes første gang på Bornholm som skriver og godsforvalter hos rigshovmester Joachim Gersdorff, der var lensmand på Bornholm 1651-58. I efteråret 1658 var Brorson en af de 10 sammensvorne, som stod i spidsen for øens befrielse fra svenskerne. Efter freden 1660 måtte Gersdorff afstå sine skånske besiddelser og fik i stedet gods i Hads herred i Jylland; forretningerne i den anledning førtes af Laurits Brorson, som også siden en tid bestyrede godserne, også efter at Gersdorff var død 1661. 1665 havde han tjent penge nok til selv at købe godset Dybvad i Gosmer sogn af Gersdorffs arvinger. Han blev således selv godsejer, anlagde sig våben (signet), som viste et lam med en fane, og samlede kirketiender og bondehartkorn, så Dybvad blev en "komplet hovedgård". 1674 var han skifteforvalter for en tolder Jens Bruun på Samsø, som han synes at have nogen familieforbindelse med. I de samme år afstår han i en række fordelagtige handeler sin hustrus gods på Bornholm. 1680 blev han landkommisær og var dermed "i rangen", hvilket gav forskellige forrettigheder. I slutningen af året 1681 døde han og blev begravet i Gosmer kirke, hvor han for flere år tilbage havde sikret sig begravelsesplads. Et epitafium over ham er siden forsvundet. En halvbroder til ham, Christen Olufsen, boede i Hundslund sogn; to kvinder, som engang stod fadder sammen med ham hos den føromtalte tolder, nemlig Kirsten og Dorothe Olufsdatter, er måske også hans halvsøskende. Det kunne tyde på, at han selv havde rod i disse egne. Han var omkring 1658 blevet gift 1. gang med Kirstine Pedersdatter. Hun var enke efter Jens Clausen Koefoed og medbragte fra dette ægteskab en datter, Margrethe. Hun må være død omkring 1665-66.

pic
Brorsons underksrift og segl.

Laurits Brorson giftede sig 2. gang omkring 1666 med en datter af en borger i Horsens Hans Pedersen; men hun døde allerede omkr. 1668. 3. gang giftede han sig med Anne Jacobsdatter Friborg, hvis herkomst ikke kendes. Hun levede endnu - på Dybvad - i 1691; men var død før 1. juli 1692. Der var ialt 8 børn af 1. ægteskab. 7 blev voksne.  _ Hans hustru VIII.221 (forslægt ukendt):

VIII.221 Kirstine PEDERSDATTER.

Født i Gosmer(?). Død o. 1666. ~ 1. o. 1650 m. Jens Clausen KOEFOED, godsejer (-). ~ 2. VIII.220 Laurits J. BRORSON, godsejer - se ovenfor. Hun stammede med ret stor sikkerhed fra Hads Herred, Hunslund og Gosmer. Men i halvtredserne var hun blevet gift 1. gang med en mand af de ledende slægter på Bornholm, Jens Clausen Koefoed, som døde 1657. I dette ægteskab fik hun en datter, Margrethe. Omkring 1658 må hun have giftet sig 2. gang med Laurids Brorson. Straks efter brylluppet, vel i sommeren 1658, blev hun p.gr. af krigstiderne evakueret til Tunby præstegård i Skåne, hvor den ældste søn Jochum blev født. Hendes bornholmske arvegods solgtes i årene efter 1660, efter at familien var kommet til Hads herred. Hun må være død omkring 1665-66. Kirstine Pedersdatters aner er kun kendt fra et skifte fra 1693 over en fjern slægtning af hende. Der nævnes denne række: 1) Ove Johansen i Gosmer, gift med Maren Jensdatter. Deres søn var: 2) Johan Ovesen i Gosmer. Hans søn: 3) Jens Johansen i Svinballe i Hundslund sogn. Hans datter: 4) Else Jensdatter, gift med Peder. Deres Datter: 5) Kirsine Pedersdatter gift med Laurits Brorson.  _

Laurits J. BRORSONs børn med Kirstine PEDERSDATTER:

1 Øllegaard Lauritsdatter BRORSON. ~ m. Ude Pedersen COLDING, præst (1656-1707). Sognepræst i Gosmer. Opkaldt efter rigshovmesterens frue, Øllegaard Huitfeldt. Hendes mand var blevet kaldet til Gosmer af hendes far. 2 sønner og 3 døtre.  _

2 Jochum Lauritsen BRORSON, provst. se VII.110 nedenfor.

3 Anne Cathrine Lauritsdatter BRORSON. Født o. 1660. Begr. o. 1716. ~ 1. m. Ole Christensen FRIIS, præst (1648-1698). Præst i Hundslund. ~ 2. 17 nov. 1699 i Hundslund m. Peder Hansen MOURIDSEN, præst (-1737). Præst i Hundslund. 1. mand efterfulgt af 2. mand i Hundslund. 1 datter (Karen, død ugift 1745 i Hundslund) og 1 søn af 1. ægteskab, ingen børn af andet.  _

4 Peder Lauritsen BRORSON, løjtnant. Født 1661. Begr. 1714. Løjtnant. faldt overbord under en troppetransport i nærheden af Antwerpen og druknede. Mindst 4 børn. Om hans ægteskab vides intet udover at han efterlod sig enke og 1 barn (skal måske forstås sådan, at han havde været gift før, med 3 børn af første ægteskab).  _

5 Laurits Lauritsen BRORSON, præst. Sognepræst i Oddum ved Skern. Født 1662. Død 1693. ~ m. Kirsten PEDERSDATTER (-). Fra 1689 præst i Oddum. 1 datter, ukendt.  _

6 Magdalene Sibylle Lauritsdatter BRORSON. Født 1666. Død 1734. Begr. 1 feb. 1734 i Torrild. ~ m. Iver Johan Pedersen BREDAL, præst (1666-1692). Sognepræst i Dover-Venge fra 1689. Ingen børn.  _

7 Jacob Lauritsen BRORSON, kontrollør. Kontrollør og konsumptionsforvalter. Død 1742 i Assens. ~ 1. 19 feb. 1696 i Dover m. Anne Pedersdatter BREDAL (-). ~ 2. m. Mette Kirstine FROM (-). 1. kone var søster til hans svoger. 8 børn ialt.  _

Kirstine PEDERSDATTERs børn med Jens Clausen KOEFOED:

8 Margrethe KOEFOED. Født o. 1650.  _

VII.110 Jochum Lauritsen BRORSON, provst.

Provst for Hads herred. Født 9 maj 1659 i Aasum præstegård i Skåne. Død 1 mar. 1719 i Randlev. ~ 10 okt. 1682 i Kolding m. VII.111 Anniche ANCHERSDATTER (1657-1708). Se afsn. 1.55. Student fra Viborg 1676, cand.theol. 1679, kaldet af faderen til at være sognepræst i Randlev-Bjerager, kgl. konfirmation herpå 1681, ordineret samme år. Provst for Hads herred 1709. Handlede en del med kaldsrettigheder og tiender o.lign. til kirker i Hads herred - arvegods fra faderen. Død 1. marts 1719 i Randlev.

pic
Jochum Brorsons epitafium i Randlev kirke.

Gift 10. oktober 1682 med Anniche Anchersdatter, født i Kolding 10. oktober 1657 - hun holdt altså bryllup på sin 25 års fødselsdag - og død 24. august 1708 i Randlev. Sandstensepitafium for ægteparret i Randlev kirke. 2 sønner og 3 døtre, hvoraf dog kun 1 søn og 2 døtre blev voksne.  _

3 børn:

1 Anna Cathrine Jochumsdatter BRORSON. se VI.55 nedenfor.

2 Anna Marie Jochumsdatter BRORSON. Født o. 1685. Død 1740. Begr. 16 sep. 1740 i Horsens. ~ efter 1711 m. Jens Nielsen HJERSING, præst (1675-1722). Sognepræst i Ørting-Falling fra 1701, magister 1708. Hendes mand var ved vielsen enkemand med flere børn. Selv fik hun kun en datter, der døde lille. Dø i Horsens 55 år gl.  _

3 Laurits Jochumsen BRORSON, cand.theol. Født 1693. Død 1740. Cand.theol. 1717, død uden livsarvinger.  _

VI.55 Anna Cathrine Jochumsdatter BRORSON.

Født 1683 i Randlev. Død 12 feb. 1733 i Torrild. ~ o. 1714 m. VI.54 Jacob Nielsen STEENSTRUP, provst (1683-1760). Provst for Hads herred. Se afsn. 1.50.  _ 6 børn med VI.54 Jacob Nielsen STEENSTRUP, se afsn. 1.50.

Henvisninger

[177] Friis-Petersen, H. & A. Blichfeldt-Petersen: Landkommisær Laurits Brorson, Historisk Årbog for Aarhus Stift 1946

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here