Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.63: Fædrene linje for Charlotte Hedvig ("Lotte") FRIDSCH, Holger BRØNDSTEDs mormor

VIII.224 Mads Nielsen FRIDSCH.

Den første kendte af slægten Fridsch, en mand i første halvdel af 1600-tallet, som sagtens har været borger i Ribe, men om hvem vi iøvrigt kun ved, at han havde en søn ved navn Peder. Om den gamle Ribe-slægt kan læses i de forskellige værker om Ribe Bys historie og flere steder i Ribe amts historiske årbøger. Forskellig familietradition fortælles i "Oldemors Erindringer" [35] og K.G. Brøndsteds håndskrevne slægtserindringer [30].  _

Hans søn:

1 Peder Madsen FRIDSCH, købmand. se VII.112 nedenfor.

VII.112 Peder Madsen FRIDSCH, købmand.

Købmand, toldinspektør, overformynder i Ribe. Født i Ribe. Død 3 maj 1709 i Nordsøen. ~ 1. m.VII.113 Ane TERKELSDATTER (-1677). - se nedenfor. ~ 2. o. 1677 m. Kirsten Jensdatter FRIIS (-1733). Hvornår han er født, vides ikke. 1666 var han ansat ved toldvæsenet i Ribe. 1675 blev han toldinspektør for "Fanø og Sønderho", og kaldtes 1682 "inspektør for Eilandene", dvs. øerne udenfor Ribes kyst. I denne første tid gik han energisk til værks overfor smuglerne, men blev dog stadig boende i Ribe. Her havde han en stor købmandsforretning, som åbenbart tog hans interesse fra toldvæsenet, hvor han efterhånden sløjede af så der i flere år slet ingen told indkom fra ølandene. Han måtte derfor 1685 finde sig i at blive afskediget fra toldvæsenet for manglende iver i tjenesten, skønt han protesterede og havde indflydelsesrige fortalere. 1686 købte han en stor hjørnegård ved skibsbroen. Tit fulgte han selv sine skibe til Hamborg og kunne 1693 optræde som sagkyndig i en sag om sejladsen på Elben. 1704 blev han overformynder. Død 1709, da han med sit skib forliste på en rejse til Holland. Både skibet og den værdifulde ladning gik tabt, og både hans enke og flere andre kom i økonomiske vanskeligheder. Hun var dog få år efter atter blandt byens største skatteydere. Gravsten i domkirken [187].

pic
Gravsten over købm. Peder Madsen Fridsch (d. 1709) og hans 2. hustru Kirsten Jensdatter Friis.

Han var gift 1. gang med Anne Terkelsdatter, med hvem han havde en søn. Gift 2. gang med Kirstens Jensdatter Friis. 2. Hustru gør testamente i 1699 og nævner da ,at hun har været gift med Peder Madsen Frisch "i 22 år uden at få børn". Hendes eneste arving skal da være stedsønnen Mads.  _ Hans hustru VII.113 (forslægt ukendt):

VII.113 Ane TERKELSDATTER.

Død 1677 i Ribe. ~ VII.112 Peder Madsen FRIDSCH, købmand - se ovenfor. Hun kan muligvis være datter af Terkel Madsen, der findes 1674 som byskriver i Ribe, men nogen forbindelse er ikke fundet.  _

Peder Madsen FRIDSCHs børn med Ane TERKELSDATTER:

1 Mads Pedersen FRIDSCH, købmand. se VI.56 nedenfor.

2 Maren Pedersdatter FRIDSCH. Hun og søsteren Johanne nævnes 1694, hvor de boede i forældrenes hus i Grønnegyden. Ellers vides intet om dem. De er ikke betænkt i stedmorens testamente i 1699.  _

3 Johanne Pedersdatter FRIDSCH. Skæbne ukendt. Måske død før 1699.  _

VI.56 Mads Pedersen FRIDSCH, købmand.

Købmand og rådmand i Ribe. Født 1672. Døbt 8 nov. 1672 i Ribe Domkirke. Død 2 maj 1720 i Ribe. ~ 6 okt. 1704 i Ribe Domkirke m. VI.57 Sophie Dorthe Andreasdatter BRUUN (1677-1749). Se afsn. 1.64. Han har sikkert, så snart han kunne, overtaget sin fars købmandsforretning i Ribe. 1715 blev han byens pengemester. 1717 købte han en stor gård, Porsborg, som lå tæt ved domkirken. Gården måtte nedrives, da man i vore dage skulle skaffe mere plads omkring kirken. 1719 blev han rådmand. Da "stodderkongen" (en slags politibetjent) i dette år skulle have ny uniform, besluttede Mads Fridsch sig til selv "dette til Byens Ziir at contribuere" og betalte af sin egen pung. Han opførte ganske vist beløbet (5 rdl. 12 skill.) på sit regnskab, men det var "ikun til Underretning for Deres velædle og Velvisheder". Han døde, ret ung, 1720, hvorpå enken giftede sig med købm. Peder Baggesen. Epitafium i domkirken [187].

pic
Epitafiet over købm. Mads Pedersen Fridsch (1672-1720), Peder Jensen Baggesen (1696-1722) og deres hustru Sophie Dorthe Bruun (1677-1756).

Af hans mange børn (mindst 9) blev kun 3 voksne.  _

9 børn:

1 Andreas Madsen FRIDSCH. Født 7 sep. 1705 i Ribe. Døbt 11 sep. 1705 i domkirken. Død 3 okt. 1705.  _

2 Ann-Christin Madsdatter FRIDSCH. Født 1707 i Ribe. Døbt 19 jan. 1707 i domkirken. Død før 1720.  _

3 Peder Madsen FRIDSCH. Født 30 mar. 1708 i Ribe. Døbt 4 apr. 1708 i domkirken. Død 9 mar. 1710 i Ribe.  _

4 Andreas Bruun FRIDSCH. Født 28 juli 1709 i Ribe. Døbt 31 juli 1709 i domkirken. Død 12 maj 1711.  _

5 Ingeborg Madsdatter FRIDSCH. Født 10 okt. 1710 i Ribe. Døbt 14 dec. 1710 i domkirken. Død 16 maj 1711.  _

6 Peder Madsen FRIDSCH, borgmester. se V.28 nedenfor.

7 Ingeborg Kristine Madsdatter FRIDSCH. Født 1714 i Ribe. Døbt 11 mar. 1714 i domkirken. Død 31 jan. 1790 i Ribe. Begr. 12 feb. 1790 i domkirken. ~ 1732 m.efterkommer nr. 3 afsn. 2.53 Ancher ANCHERSEN, læge (1701-1760). Landfysicus og provincialfysicus i Ribe [3]. Hendes mand var sønnesøns søn af Ancher Sørensen, provst i Kolding (s.d.).

pic
T.v. portræt af dr. med Ancher Anchersen (1701-60), t.h. deres epitafium i Ribe domkirke.

Gravsten i domkirken. De havde ingen børn. Stiftede et legat på 2000 rdl.  _

8 Andreas Madsen FRIDSCH. Født 15 aug. 1715 i Ribe. Døbt 17 aug. 1715 i domkirken. Død 10 juni 1719.  _

9 Anne Kirstine Madsdatter FRIDSCH. Født 1717. Døbt 28 apr. 1717 i Ribe Domkirke. Død 16 jan. 1756 i Vennergård. ~ 18 sep. 1737 i Ribe Domkirke m. Nicolai HELDVAD, kammerråd (1703-1755). Kammerråd på Vennergård i Velling sogn. Efterslægt Heldvad, Høyer, Eilschou, Tegder, Tranberg ...  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.55.

V.28 Peder Madsen FRIDSCH, borgmester.

Købmand og borgmester i Ribe. Født 7 juni 1712 i Ribe. Døbt 10 juni 1712 i Ribe Domkirke. Død 23 apr. 1787 i Ribe. Begr. i Ribe Domkirke. ~ 27 sep. 1737 i Ribe m. V.29 Sophie FRAUSING (1714-1771). Se afsn. 1.70. Købmand i Ribe, justitsråd. Han blev født 7. juni 1712, var altså kun 8 år, da hans far døde. Som 20-årig rejste han til Holland for at informeres i bogholderiet, det hollandske sprog mm. Efter sin hjemkomst tog han borgerskab som købmand 1736. Året efter giftede han sig, og allerede to år efter brylluppet (1739) blev han rådmand. 1749 avancerede han til borgmester. Men allerede 1760 nedlagde han sin handel, kun 48 år gammel. Tiderne blev dårligere og dårligere for Ribe, og der mødte ham fortrædeligheder af forskellig art, som nødte ham til at "ophæve negotia", ihvorvel han havde højst årsag at takke den gode Gud for hans velsignelse, medens han handlede. Men han fortsatte som borgmester, og magistraten på hans tid roses for sparsommelig styrelse af byens anliggender. Sammen med sin søster, Ingeborg Kristine Anchersen, gav han et "staketværk" til Sct.Catharina kirke, med de 4 evangelisters billeder. Det er nu forsvundet. Til byens fattige gav han 1000 rdl. Han ejede en stor gård i Storegade, men boede i en anden ved Skibbroen. 1783 tog han sin afsked som borgmester og fik uden ansøgning samtidig justitsråds karakter.

pic
Den ituskårne gravsten over borgmester Peder Fridsch (1712-87) & Sophie Frausing (1713-1771).

Han døde 23. april 1787. Begravet i domkirken, hvor gravstenen indtil 1845 var anbragt i gulvet. Den er nu skåret i stykker og anbragt i kirkens materialhus [187].  _

3 børn:

1 Mads FRIDSCH, konferensråd. Jurist, rentekammerdeputeret, etatsråd mm.. Født 21 mar. 1742 i Ribe. Døbt 26 mar. 1742 i domkirken. Død 1 nov. 1812 i København. ~ 12 jan. 1782 i Ribe m. Elisabeth Sophie KOEFOED (1765-1806). Jurist, rentekammerdeputeret, medlem af den store trykkefrihedskommision, etatsråd, konferensråd. Gift med Elisabeth Sophie Koefoed på hendes 17 års fødselsdag. Hun var efter traditionen sindsyg de sidste år af sit liv. De havde 2 døtre, Sophie Christence f. 1783 og Petronelle f. 1785. De døde begge ugifte. K.G. Brøndsted huskede dem som et par meget stilfulde og formfuldendte gamle frøkener [30]. Brev fra Mads Fridsch til en kollega i 1808, da krigsfaren var overhængende, er aftrykt i Personalhistorisk Tidsskrift 9.IV, 1931.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.56.

2 Andreas Frausing FRIDSCH, stiftsphysicus. se IV.14 nedenfor.

3 Sophie Dorothea FRIDSCH. Født 1751 i Ribe. Døbt 21 feb. 1751 i domkirken. Død 1772 i Hamborg. ~ 1771 m. Johann Heinrich SCHULTZ, købmand (1741-). Købmand i Hamborg, senere Altona. Hun døde i Hamborg i barselseng på sin 1 års bryllupsdag. En søn, Peder, blev gift med hendes brordatter Ingerborg Fridsch (s.d.).  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.57.

IV.14 Andreas Frausing FRIDSCH, stiftsphysicus.

Dr.med., provincialmedicus og stifsphysicus i Ribe mm.. Født 9 aug. 1744 i Ribe. Døbt 16 aug. 1744 i domkirken. Død 19 dec. 1807 i Ribe. Begr. 24 dec. 1807 i Vor Frue, Ribe. ~ 25 nov. 1774 i Haderslev (Mariæ) m. IV.15 Charlotte Hedevig MATTHIESSEN (1757-1819). Se afsn. 1.72. Blandt fadderne ved hans dåb findes den berømte rektor og digter Chr. Falster. Han blev student fra Ribe 1759, sammen med den ældre bror Mads. Tog derefter baccalauri graden 1761 og medicinsk eksamen 1767. Var derefter på rejse i udlandet 1768-71 og besøgte bl.a. Wien, Strassbourg, Paris og London. Studerede også malerkunst, tegnede og malede selv. 1772 blev han dr.med. med en afhandling "De morbiliis"; samme år medlem af medicinsk selskab og provincialmedicus i Ribe. Kaldes senere stiftsphysicus. 1783 justitsråd og 1807, to dage før sin død, æresmedlem af det kgl. medicinske selskab. Han ejede siden faderens død 1787 Vardho gård i Gørding sogn og Holsted sogns kongetiende. Død 19. december 1807 af vattersot. Gift 25. november 1774 i Haderslev med Charlotte Hedevig Matthiesen (1757-1819). Hun skal have været meget smuk. I "En gammel landsbypræsts erindringer" [37] giver Rasmus Ussing, præst i Uldum, en interessant skildring af lægefamilien Fridsch, særlig af hustruen, som synes at have været en kraftig personlighed. Forfatteren er opvokset i Ribe hospital, nabo til lægeboligen. Han blev voldsomt forelsket i Jette, den tredje af familiens smukke døtre, men mødte modstand hos forældrene. Andreas Frausing Fridsch skildres nærmest som en tøffelhelt, "havde ikke noget at sige", "havde kun sin kones meninger". Hun skildres med udtryk som: urimelig streng, stejl, døv, intrigant, falsk (man mærker her den afslåede bejler). Episoden er benyttet i en af K.G. Brøndsteds fortællinger "Empire" [180]. K.G. Brøndsteds håndskrevne slægtsminder [30] går i nogen grad i samme retning. Han fremhæver Andreas Frausing Fridschs mildhed og munterhed, han var elsket og beundret af alle. Hans kone måtte derfor nødvendigt være myndig og streng. Men han "vedblev at være forelsket i hende".

pic
Monument over Andreas Frausing Fridsch på Ribes Ny Kirkegård.

Hans gravsten har indskriften: "Her hviler Dydens ven Hygeas Yndling Andreas Frausing Fridsch, fød den 9 August 1744, død den 19 december 1807. Ach, Den lidende Menneskehed Venskab, De huslige Dyder Græde ved hans Grav". De havde 8 "smukke døtre" og 2 sønner, hvoraf dog 1 datter døde tidligt. K.G. Brøndsted fremhæver som særpræg for Fridsch'erne deres mangel på sans for musik, kunst og poesi, derimod havde de megen humor og stort selskabeligt talent. Ansigterne var brede og store, med stor afstand mellem øjnene; gennemgående lyse ansigter.  _

9 børn:

1 Sophie Dorothea ("Fikke") FRIDSCH. Født 3 jan. 1776 i Ribe. Døbt 8 jan. 1776 i domkirken. Død 20 maj 1815 i Ribe. ~ 8 mar. 1793 i Ribe domkirke m. Conrad Daniel KOEFOED, biskop (1763-1831). Præst, senere biskop i Ribe. Gift 1793, nylig fyldt 17 år, med den ejendommelige præst, senere biskop i Ribe Conrad Daniel Koefoed. Han havde været skibspræst i marinen, blev senere sognepræst i Brørup og i Vissenbjerg, stiftsprovst i Ribe. dr.Theol., biskop fra 1825. De havde 6 børn, hvoraf 4 med efterslægt, bl.a. Rahbek, Krarup, Hjort, Lüders. Han giftede sig 2. gang med enkefru Tang, født Meinert, som ejede Nr.Vosborg ved Holstebro. Ifølge familietraditionen [242] havde han et forhold til hende allerede før han blev enkemand.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.58.

2 Charlotte Hedvig ("Lotte") FRIDSCH. se III.7 nedenfor.

3 Ingeborg Christine Anchersen ("Stine") FRIDSCH. Født 27 dec. 1777 i Ribe. Døbt 2 jan. 1788 i domkirken. Død 1 feb. 1831 i Ribe. ~ 1. o. 1798 (skilt) m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.57 Peder SCHULTZ, købmand (1772-1822). Købm., legatstifter mm. [3]. ~ 2. 18 mar. 1808 i Fredericia (Trinitatis) m. Christian August TETENS, godsejer (1767-1831). Byfoged, senere godsejer på Gellerupholm. Hendes første mand var slægtning af fasteren Sofie Dorthea g. Schultz. De boede på Torvet i Varde i 1801 og hendes mand betegnes "Kongl. strandingscommisair og tobaksentropraneur". Ægteskabet var ulykkeligt, blev opløst. Manden fik senere datter, som blev gift med Olaf Rye. Deres fælles datter, Andrea, blev gift med købmand Hofmann i Varde. Stine Fridsch giftede sig anden gang med Tetens, godsejer på Gellerupholm ved Varde (forhv. byfoged i Skagen, enkemand efter Ane Ferslew).  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.59.

4 Peder ("Peer") FRIDSCH, sømand. Født 1782 i Ribe. Døbt 13 maj 1782 i domkirken. Død 1801. Forlod hjemmet efter en strid med forældrene omkring 1800 og gik til søs. Man hørte aldrig fra ham. En tradition vil vide, at han døde i Batavia for hjemgående 1801.  _

5 Henriette Georgine ("Jette") FRIDSCH. Født 27 aug. 1784 i Ribe. Død 29 jan. 1864 i Ribe. ~ 6 maj 1809 m. Hans Kruse WINDING, provst (1774-1843). Sognepræst og provst sidst i Gunslev på Falster. Hun døde og blev begravet i Ribe. 4 børn. Hun skildres af K.G. Brøndsted [30] som smuk, forstandig, vittig, temmelig lille, brunt hår, grå øjne.

pic
Henriette Georgine Fridsch (1784-1864)

Boede i Bølling (Ringk. amt.) fra 1809, Åle (Skanderbg. amt) fra 1818, siden i Møgeltønder (Tønder amt) og sidst i Gunslev på Falster. Som enke flyttede hun tilbage til Møgeltønder. En stærk tradition skal efter hende leve i den Winding'ske familie.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.60.

6 Mathia Augusta ("Mathie") FRIDSCH. Født 20 okt. 1787 i Ribe. Døbt 26 okt. 1787 i domkirken. Død 28 apr. 1884 i Varde. ~ 16 aug. 1805 i Ribe m. Rudolf HELMS, apoteker (1774-1833). Apoteker i Varde, senere Fanø. Gift ca. 1804 (17 år gammel) med apoteker Rudolf Helms i Varde, enkemand efter hendes svogers søster Anne Sophie Brøndsted, som var død fra to små børn. Hun fik med ham 14 børn, ikke 22 eller endog 26, som traditionen har villet hævde. Trods en alvorlig hofteskade, stammende fra et fald i 60-årsalderen, blev hun 97 1/2 år gammel. Smukt eftermæle i familierne Kall Fogh og Helms. Meget smuk, slank, fin, med udtryksfuldt ansigt, fintfølende, men næppe overordentligt begavet, flittig, praktisk.

pic
Apoteker Rudolf Helms

 _ Efterslægt (14 børn) afsn. 2.61.

7 Elisabeth Sophie ("Lise") FRIDSCH. Født 20 juli 1790 i Ribe. Døbt 29 juli 1790 i domkirken. Død 7 feb. 1884. "Gamle tante Lise". Død ugift i København, den sidste af navnet Fridsch. Flyttede efter faderens død 1807 med moderen til København, var efter dennes død 1817 en del år hos søsteren Charlotte Hedevig (g. Brøndsted) i Varde og Asminderød (bl.a. 1826-27 og 1829), men boede ellers sit meste liv på Budolfi stiftelse i Sct.Pedersstræde. Livlig, original, ikke skøn, "det modsatte af pertentlig" (K.G. Brøndsted [30]), "stokdøv" ("Oldemor" [35]), familiekær. Som ung "ukærlig og arrig", senere blidere og frommere.  _

8 Amalie (Sophie) FRIDSCH. Født 28 maj 1793 i Ribe. Død 28 maj 1868. ~ 6 okt. 1819 i Gellerupholm (Ribe Amt) m. Johan Gabriel LINDE, zahlkasserer (1781-1864). Zahlkasserer og konferensråd. Blev viet hos søsteren Stine i de nyopførte bygninger på Gellerupholm. Ingen børn.

pic
Amalie Fridsch (1793-1868) & Gabriel Linde (1781-1864).

En adoptivdatter Johanne Amalie (muligvis mandens biologiske datter [242]) blev i 1849 gift med en slægtning, teaterchef Andreas Conrad Linde, kammerherre. Efter denne grandtante og hendes mand er Amalie Gabrielle Jürgensen opkaldt (s.d.).  _

9 Andreas Carl FRIDSCH, magistratssekr. Sekretær i Kbh.s magistrat, rentier. Født 28 dec. 1797 i Ribe. Døbt 30 dec. 1797 i domkirken. Død 30 jan. 1876. ~ 1. 1 UMAR m. Frederikke Petrine ARFAST (1810-1849). ~ 2. 14 dec. 1858 i København (Frue) m. Sophie Frederikke JENSEN (1804-1875). Student fra Ribe 1817. Brugte sin arv på en rejse som ung.19. marts 1830, kort før han blev cand. jur., blev "Studiosus juris Carl Andreas Fri[d]sh" udlagt som barnefar til en søn Carl Andreas døbt i Helligåndskirken.

pic
Sønnen Carl Andreas' dåb i Helligåndskirken

Moren Frederikke Petrine Arfast på Antonistræde i Købmager Kvarter blev senere gift Clasen. Blev sekretær i Københavns magistrat, men tog tidligt sin afsked og boede siden i Fredensborg af en lille livrente. Køn, godmodig, chevaleresk. Ifølge K.G. Brøndsted [30] giftede han sig på sine gamle dage rent proforma uden nogensinde at flytte sammen med sin hustru. Dette kan bekræftes: Hun var datter af en partikulier N. Jensen, 54 år ved vielsen, fik hans navn og fruetitlen og betalte den med en liden årlig godtgørelse. Han døde 1876. "Således endte den sidste mandlige Fridsch".  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.62.

III.7 Charlotte Hedvig ("Lotte") FRIDSCH.

Født 1 jan. 1777 i Ribe. Døbt 12 jan. 1777 i domkirken. Død 7 juli 1863 i Fredensborg. ~ 5 dec. 1800 i Ribe m. III.6 Gerhard Johannes BRØNDSTED, provst, slotspr. (1773-1846). Slotspræst i Fredensborg, provst for Kronborg-Lynge. Se afsn. 1.37. K.G. Brøndsted [30] giver hende følgende karakteristik: Har besiddet Fridsch'ernes kraft og munterhed og sjælestyrke. Ry for dygtig husførelse, vittig. Kunne gøre indtryk af at være noget hård eller kold, andre mener dog anderledes.

pic
Charlotte Hedvig Fridsch (1777-1863)

Boede på sine gamle dage i Fredensborg, svagelig, blev trillet i rullestol af sin ugifte datter Lotte.  _ 13 børn med III.6 Gerhard Johannes BRØNDSTED, se afsn. 1.37.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[30] Brøndsted, Karl Gustav: Slægt-bog for Fridsch'er og Brøndsted'er, håndskrift indtil 1906
[34] Hansen, Hans: Portrætmalerens Dagbog, Claussen & Rist VI, 1907
[35] Brøndsted, Sophie Conradine: Oldemors Erindringer, Odense 1908
[37] Ussing, Rasmus: En gammel landsbypræsts erindringer, Memoirer & Breve bd. 44, 1925
[58] Helms, Hans Jørgen: Stamregister over familien Helms, 4.udg. Næstved 1929.
[59] Erslev, Th.H.: Almindelig forfatterleksikon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814-1840, I-III, Kbh. 1843
[66] Brøndsted, Peter Oluf: Breve fra Peter Oluf Brøndsted 1801-1833, Claussen & Rist Memoirer og Breve XLVII.
[180] Brøndsted, Karl Gustav: 12 danske historier, Kbh. 1910
[187] Møller, Elna & Ebbe Nyborg: Danmarks Kirker, Ribe Amt, bd 1, 1976
[242] Winding, Bothilde: Livsoptegnelser, Håndskrift 1894 ff.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here