Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.1: Fædrene linje for Kristine Margrete BRUUN

VII.64 Thomas Poulsen BRUUN, skrædder.

Skrædder i København 1645 og 1661. ~ m.VII.65 Anne RASMUSDATTER (-). - se nedenfor. Første kendte medlem af en slægt Bruun, der er beskrevet bl.a. af P. Nedergaard [44], H.P.G.K.Bruun [45], Lengnick [46], Slægtstavlesamlingen 1931/33. Nævnes 1645 og 1661 som skrædder (el. skildrer?) boende i Skindergade i København. Under Karl Gustav Xs belejring af København 1658-59 gjorde han militærtjeneste på voldene med en os ellers ukendt søn. Han var gift med Anne Rasmusdatter, herkomst ukendt, og havde mindst 7 børn. Navnet og nærmere data om en datter er dog ukendte, "men hun skal have været givt i Bergen og i dette Egteskab havt en Søn". Om yderligere 3 børn, Anne Sophie, Ellen og Hans vides kun at de aflagde besøg hos broren Jørgen i Nyborg i 1682. Kun 3 børns skæbne er kendt.  _ Hans hustru VII.65 (forslægt ukendt):

VII.65 Anne RASMUSDATTER.

~ VII.64 Thomas Poulsen BRUUN, skrædder - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Jørgen Thomsen BRUUN, toldinspektør. Toldbetjent og siden toldinspektør i Nyborg. Født 5 sep. 1651 i København. Død 16 juni 1733 i Nyborg(?). ~ 1. 14 maj 1680 m. Anna SØRENSEN (-1699). ~ 2. 18 dec. 1699 m. Anne Margrethe FRIIS (-1745). Toldbetjent og siden toldinspektør i Nyborg. Han var gift 1. gang med Anna Sørensen, en datter af en rådmand i Nyborg. I dette ægteskab kendes kun 1 søn Søren, der døde som spæd. Gift 2. gang med Margrethe Friis, datter af sognepræst Peder Friis i Vindinge. Fra dette ægteskab kendes 9 børn, bl.a. justitsråd og mynsterskriver Jørgen Bruun (1703-70) og landstingshører og kammerråd Peder Friis Bruun (1707-73), der ligesom de øvrige sønner døde barnløse. Efterslægt gennem døtrene: Guldberg, Stub, Drachardt.  _

2 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst. se VI.32 nedenfor.

3 Birgitte Thomasdatter BRUUN. Død 3 mar. 1746. ~ m. Andreas BORCH, slotsforvalter (-1758). Kgl. slotsforvalter på Vordingborg slot. 4 børn.  _

VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst.

Domprovst i Bergen. Født 16 sep. 1654 i København. Død 15 nov. 1705 i Bergen. ~ 26 apr. 1682 i Christianshavn m. VI.33 Anne Cathrine BYSSING (1666-1759). Se afsn. 1.2. Kom på Københavns latinske skole, immatrikuleredes på universitetet og aflagde 1672 teologisk embedseksamen. Han virkede herefter nogle år som huslærer hos statholder J.Bielke og kansler Marchal og blev i 1679 antaget som amanuensis ved Sjællands bispestol og fra 1683 desuden som capellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 1686 blev han magister philosophiæ (svarende til dr.theol.). Efter 14 år på Christianshavn, blev han 1696 kaldt til Norge som sognepræst og domprovst ved Vor Frelsers Kirke i Bergen.

pic
Domprovst Andreas Thomsen Bruun (1654-1705)

I dette embede blev han til sin død 23. november 1705. I Christianhavns kirke findes et olieportræt af ham. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm.  _

8 børn:

1 Rasmus BRUUN, kapellan. Kapellan i Oddernes, Vest-Agder Fylke i Norge.. Født 4 juli 1684. Død 1759. Ugift. Ingen børn.  _

2 Thomas BRUUN, postmester. se V.16 nedenfor.

3 Hans Georg BRUUN. Født 15 jan. 1688. Døbt 19 jan. 1688. Død ung/spæd.  _

4 Christian BRUUN. Født 1689. Døbt 12 feb. 1689. Død ung/spæd.  _

5 Anna Cathrina BRUUN. Født 1690. Døbt 26 aug. 1690. Død spæd.  _

6 Anna Cathrina BRUUN. Født 28 nov. 1692. Død 1781. ~ 28 mar. 1725 i Bergen m. Peder Jensen JUEL, præst (1685-1745). Sognepræst i Luster i Norge. Hendes mand var født i København, men blev hører og klokker i Bergen hos sin senere svigerfar, før han 1730 blev kaldt til Luster i Sogn og Fjordane Fylke. To år før sin død (5. nov. 1743) nedskrev præsten en skildring af livet i sit sogn, som er en værdsat kilde til lokalhistorien. 2 børn. Der er dog kun fundet en enkelt datter. Efterslægt (fortrinsvis i Bergen og Christiania): Juel, Munthe, Gran, de Coucheron, Blichfeldt, Geelmuyden, Bull (komponisten Ole Bull) mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.1.

7 Marie Sophie BRUUN. Født 1695. Døbt 24 nov. 1695. Død 9 apr. 1740 i Nyborg. ~ 15 sep. 1728 i København (Frue) m. Christian HORTULAN, præst (1691-1733). Sognepræst i Storvorde og Sejlflod. Blev enke efter 4 års ægteskab og flyttede til sin bror Christian Bruun i Nyborg med sin datter. Efterslægt gennem denne datter: Norden-Sølling mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.2.

8 Christian BRUUN, toldinspektør. Toldinspektør og kammerråd i Nyborg. Født 29 sep. 1700. Død 14 aug. 1779. ~ 1. 1734 m. Alma Cathrarina WEBER (-1755). ~ 2. 31 mar. 1756 m. Else Nicoline LARSEN (-1757). ~ 3. 1758 m. Friederiche Amalie RASCH (1732-). Overtog 1733 embedet som toldinspektør i Nyborg efter sin farbror Jørgen Bruun (s.d.). Gift 3 gange, men fik kun børn (mindst 1 søn) i 2. ægteskab med Else Nicoline Larsen, datter af borgmesteren i Nyborg. Mindst 4 børnebørn. Efterslægt Bruun, Østrup, Jessen, Leschly, Erslev. Knuth-Winterfledt, Pontoppidan mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.3.

V.16 Thomas BRUUN, postmester.

By-og herredsskriver, rådmand, postmester i Slagelse. Født 5 jan. 1686. Døbt 27 jan. 1686 i Bergen. Død 1767 i Sorø. Begr. 4 apr. 1767 i Sorø. ~ 1. 7 maj 1714 i Slagelse (St. Mikkel) m. V.17 Dorthea Sophia MYLIUS (1690-1736). Se afsn. 1.3. ~ 2. 20 maj 1741 i Kolding m. Anne Marie JACOBI (1720-1752). Kom i Bergens latinskole og derfra som 16-årig i 1702 på universitetet i København, hvor han absolverede cursum academicum 1704. Efter 3 år som hører ved den hjemlige latinskole i Bergen, rejste han udenlands, hvor han "prøvede og udstod meget ondt" (?). Indtil slutningen af 1713 optræder han som fuldmægtig hos sin morbroder justitsråd Rasmus Byssing, borgmester i København (s.d.), hos grevinde Schindels hovmester Enevold Bruun (måske også en slægtning), grevinde Anne Sophie Rewentlows hovmester Lorenz Bagge m.fl. 4. december 1713 blev han udnævnt til postmester i Slagelse, fra 1718 med privilegium på at herbergere rejsende og på de agende poster. Hans gård lå på hjørnet af Smedegade og Vinpiberstrædet.

pic
Postgaarden set fra Smedestræde 1774 [190]

Sine sidste år, fra 1763 til sin død i foråret 1767, tilbragte han hos sin datter Anna Cathrina (s.d.) i Sorø. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44], mm.  _

Hans børn med Dorthea Sophia MYLIUS:

1 Andreas BRUUN, herredsdommer. se IV.8 nedenfor.

2 Johan Jacob BRUUN, maler. Maler, se [3]. Født 30 nov. 1715 i København(?). Død 4 juli 1789. ~ 5 juli 1741 i København (Skt. Petri) m. Anna Cathrina BASBALLE (1723-1789). Maler kendt bl.a. for en række minaturemalerier af danske slotte og byer og for illustrationerne i sin ufuldendte "Novus Atlas Daniæ".

pic
Prospekt af Slagelse fra JJ Bruun: Novus Atlas Danicum.

Gift med Anna Cathrina Basballe. 9 børn, dog kun 2 med efterslægt (Ostenfelt og Bruun).  _ Efterslægt (9 børn) afsn. 2.4.

3 Rasmus BRUUN, kgl. skoleholder. Kgl. skoleholder i Fredensborg. Født 16 okt. 1716. Død 8 feb. 1774 i København. ~ 23 dec. 1740 m. Lydia PALMS (-1803). Tjente en tid hos forskellige slægtninge, sin far, farbror Chr. Bruun i i Nyborg, sin fars morbror borgmester Rasmus Byssing inden han i 1740 blev skoleholder på Amager. Ernærede sig fra 1746 som porcelænshandler i København og anden købmandsskab, inden han i 1751 blev kgl. skoleholder i Fredensborg. 5 børn, bl.a. teatermaleren Thomas Bruun [3].  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.5.

4 Volmer von Stöcken BRUUN, stykjunker. Stykjunker ved artillerikompagni på Bornholm. Født 23 dec. 1717. Død 13 dec. 1798. ~ 30 dec. 1750 i Kbh. (Skt. Petri) m. Johanne MENTZ (1723-). Først i tjeneste hos faren og andre embedsmænd indtil han i 1743 blev volontær kadet i artilleriet. Blev underfyrværker, fyrværker og endelig i 1781 stykjunker med tjeneste på Bornholm. Blev enkemand mellem 1771 og 1787. Afskediget med pension 1788.  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.6.

5 Sophie BRUUN. Født 8 nov. 1719. Død 1 dec. 1789 i København. ~ 1. 27 apr. 1743 i Bjæverskov (Præstø amt) m. Bernt Casper LICHT, bager (-1757). ~ 2. 9 sep. 1763 m. Ole Jochum PERMIN, bager (1734-1765). Boede som enke hos sin søster Thoma Dorothea i Sorø, men rejste efter dennes død til København, hvor hun døde. Efterslægt ukendt.  _

6 Anna Cathrina BRUUN. Født 22 mar. 1721. Død 28 juni 1787 i Sorø. ~ 24 maj 1758 i Sorø m. Johan Wilhelm GERHARD, kirurg (-1778). Ingen børn. Bor 1787 som enke i Pedersborg (Sorø amt).  _

7 Thoma Dorothea BRUUN. Født 1723. Ugift. Ingen børn. Bor 1787 hos søsteren Anna Cahtrina i Pedersborg (Sorø amt) og 1801 alene som logerende i Sorø Købstad.  _

8 Christian BRUUN. Født 30 jan. 1727. Død 30 jan. 1727.  _

Hans børn med Anne Marie JACOBI:

9 Jacob BRUUN. Født 6 okt. 1743. Død 18 juni 1746.  _

10 Anne Jacobine BRUUN. Født 22 dec. 1746. Død 5 dec. 1784 i Vigerslev. ~ 17 aug. 1768 m. Rasmus ØSTRUP, præst (1735-1785). Sognepræst til Svanninge og siden Vigerslev på Fyn.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.7.

11 Christian Reisiger BRUUN, revisor. Revisor ved det kgl. tallotteri i København. Født 11 apr. 1750.  _

12 Jacob BRUUN. Født 14 jan. 1752. Død 1767. Død "ved en ulykkelig hændelse på søen".  _

IV.8 Andreas BRUUN, herredsdommer.

Generalauditør i marinen, herredsdommer. Født 25 nov. 1714 i Slagelse. Død 30 aug. 1798 i København. ~ 1. 6 feb. 1739 m.efterkommer nr. 5 afsn. 2.25 Anna Maria ALS (1717-1759). ~ 2. 5 dec. 1759 m.efterkommer nr. 6 afsn. 2.26 Elisabeth Sophie MYLIUS (1730-1767). ~ 3. 6 maj 1767 i Fredrikstad m. IV.9 Anne Sophie MOHRSEN (1747-1779). Se afsn. 1.8. ~ 4. 8 sep. 1779 i København (St. Petri) m. Christiane REICHE (-1784). Dimitteret fra Slagelse Skole til universitetet som 19-årig i 1734, hvor han tog "de til hans Hensigt udforderlige Examina". Beskikket procurator ved over- og underretter i Danmark-Norge 1739, 1742 auditør ved det kongelige artillerikorps og 1745 til højesteretsadvokat, generalauditør i marinen 1759 og bestalling som etatsråd 1777. Afskediget med årlig pension på 500 rdl i 1783. Boede sidst på Studiestræde 65 i København. Her døde han døde 84 år gammel den 30. august 1798.

pic
Herredsdommer Andreas Bruun (1714-98)

Hans første kone var hans halvkusine, Rasmus Byssings (s.d.) datters datterdatter Anna Maria Als. Anden kone Elisabeth Sophie Mylius var hans helkusine. I sine 3 første ægteskaber fik han ialt 28 børn. Fjerde og sidste ægteskab var barnløst. Kilder: H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm.  _

Hans børn med Anna Maria ALS:

1 Anna Cathrina BRUUN. Født 17 maj 1739. Død 12 okt. 1790. ~ 11 apr. 1764 m. Imanuel Christian RYGE, kammerråd (1734-1821). Kammer-, justits-, etats- og konferensråd i Kbh. [3]. 7 børn. Efterslægt i H.V. Christensen: Stamtavle over Slægten Ryge, 1915 (ikke undersøgt.).  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.8.

2 Thomas Nickel BRUUN, kancelliråd. Bogholder ved den kgl. pensionskasse. Født 25 dec. 1740. Død 24 apr. 1799. Ugift.  _

3 Dorothea Sophia BRUUN. Født 10 sep. 1742. Død 18 juli 1744.  _

4 Dorothea Sophia BRUUN, kammerfrue. Kammerfrue hos prinsesse Louise af Hessen Cassel i Slesvig. Født 15 aug. 1744. Død 21 juli 1804. ~ 26 okt. 1764 m. Isaac NISSEN, søløjtnant (1742-1772). Enke 1772, da hendes mand led skibbrud på sørejse til Vestindien. Blev 1779 antaget til kammerfrue hos Prinsesse Louise af Hessen Cassel i Slesvig.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.9.

5 Marie Sophie BRUUN. Født 19 aug. 1745. Død 18 aug. 1746.  _

6 Marie Sophie BRUUN. Født 16 mar. 1747. Død 26 apr. 1823. ~ 23 mar. 1774 m. Christian WOSEMOSE, procurator (1736-1796). Stadsretprocurator og rådmand i København.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.10.

7 Hans Nicolai BRUUN, løjtnant. Løjtnant i det oldenborgske infanteriregiment. Født 21 juli 1748. Død 3 nov. 1775 i St. Thomas. Vistnok ugift. Fik 1773 afsked fra det oldenborgske infanteriregiment og drog til Vestindien. Døde på St.Thomas.  _

8 Magdalene Margrethe BRUUN. Født 1 nov. 1749. Døbt 5 nov. 1749 i Zebaoths Kirke, København. Død 22 jan. 1813. ~ 23 feb. 1774 m. Søren Johan MEYER, oberst (1740-1811). Premiereløjtnant, siden oberst ved det danske livregiment.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.11.

9 Henriette Christiane BRUUN. Født 31 dec. 1750 i Slagelse. Ugift. Bor som 51-årig hos broren Eusebius og "har pension". Skæbne ellers ukendt.  _

10 Lovise BRUUN. Født 12 feb. 1752. Død 31 okt. 1759.  _

11 Christian BRUUN. Født 17 maj 1753. Død 24 maj 1753.  _

12 Eusebius BRUUN, kaptajn. Kammandør og kaptajn på Københavns toldbod. Født 1 aug. 1754 i København. Døbt 6 aug. 1754 i Holmen. Død 19 mar. 1834. ~ 28 juni 1793 i Kbh. (Holmens) m. Marie Christiane Sophie GETHER (1766-1838). 1769 Kadet, 20. december 1779 Sekondtløjtnant, 25. marts 1786 beklager sig over, at han ikke har været udkommanderet siden 1781, 14. marts 1788 Premierløjtnant, 1789 næstkommanderende i fregatten BORNHOLM, vagtskib i Sundet, 31. juli 1790 kaptajnløjtnant, 1791 med orlogsskibet SJÆLLAND i eskadre, 1794 med orlogsskibet KRONPRINSESSE MARIA i eskadre, 1795 med orlogsskibet HOLSTEN i eksadre, 1796 med orlogsskibet PRINSESSE SOPHIA FREDERICA i eskadre, 1798 chef for kongejagten SØEORMEN, vagtskib i Store Bælt, 1799 Chef for chebekken LINDORMEN, vagtskib på Københavns Red, 14. juni samme år kaptajn, 1800 chef for kavalleriprammen NYEBORG, Københavns defension, 1801 chef for blokskibet CHARLOTTE AMALIE, Københavns defension, blev afløst 23. marts samme år, 31. marts 1808 kommandant på Københavns Tolbod og havn, 14. juli 1809 kar. kom.kapt, 28. januar 1812 kar. kommandør, d. 19. marts 1834 i København, begravet på Holmens kirkegård. Kilde: Den Dansk - Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932. Af T.A.Topsøe-Jensen og Emil Marquard, København 1935. Bind I, side 207.  _ Efterslægt (10 børn) afsn. 2.12.

13 Peter Christian BRUUN. Født 21 nov. 1755. Død 27 dec. 1755.  _

14 Rasmus Büsing BRUUN. Født 13 mar. 1759. Død 31 okt. 1759.  _

Hans børn med Elisabeth Sophie MYLIUS:

15 Peter Magnus BRUUN. Født 8 aug. 1760. Død 13 aug. 1760.  _

16 Anne Marie BRUUN. Født 10 juli 1762. Død 10 juli 1762.  _

17 Anne Marie BRUUN. Født 28 mar. 1763. Død 28 mar. 1763.  _

18 Sophie Hedevig BRUUN. Født 8 nov. 1765 i København. Døbt 14 nov. 1765 i Nicolai Kirke. Død 16 jan. 1820. ~ 8 juli 1791 i København (Holmen) m. Geert STEENSTRUP, procurator (1766-1796). Auditør, hof- og stadsretsprocurator. Er 1801 i Vejle købstad, " Lever af Pension 150 rd efter hendes Ægtemand Auditeur Stenstrup". I huset da også hendes søsterdatter Johanna Magdalena Meyer.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.13.

19 Peter BRUUN, købmand. Købmand i Batavia (Indien). Født 15 jan. 1767 i København. Døbt 19 jan. 1767 i St. Nicolaj. Afskediget som fændrik. Rejste til Holland og siden til Batavia, hollandsk koloni i Indien. Skæbne ellers ukendt.  _

Hans børn med Anne Sophie MOHRSEN:

20 Ernst Friederich BRUUN. Født 9 feb. 1768. Død 9 feb. 1768.  _

21 Philip Ernst BRUUN. Født 1 mar. 1769. Død 30 mar. 1769.  _

22 Johan Jacob BRUUN, postmester. se III.4 nedenfor.

23 Ulrich Christian BRUUN, rentier. Født 4 sep. 1771 i København. Død 19 juni 1824 i Aalborg. Blev "formedelst Legems Svaghed" benådet med pension af Kongens kasse efter faderens død. Ugift. Boede 1787 hos sin moster i Bislev ved Aalborg.  _

24 Friderich Ludvig BRUUN, toldkontrollør. Toldkontrollør på St.Croix. Født 2 nov. 1772. Død 19 okt. 1800. Ugift.  _

25 Christian Carl BRUUN. Født 28 nov. 1774. Død 28 nov. 1774.  _

26 Philip Ernst BRUUN. Født 17 feb. 1776. Død 16 jan. 1779.  _

27 Frederikke Louise BRUUN. Født 25 nov. 1777. Død 14 juni 1800. ~ 25 nov. 1795 i København (Frue) m. Erich MØLLER, brygger (1770-). Borger og brygger i København. Hendes mand findes som enkemand i 1801 i Vester Kvarter i København. I huset også datteren Lorense, 5 år. Senere gifter han sig vistnok igen (med Barbera Holm) og får i dette ægteskab bl.a. sønnen Hans Peter Kofoed Møller, der bliver gift med Juliane Marie Bruun (s.d.).  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.14.

28 Christian Friederich BRUUN. Født 12 feb. 1779. Død 9 aug. 1779.  _

III.4 Johan Jacob BRUUN, postmester.

Oberstløjtnant, senere postmester i Aalborg. Født 28 juni 1770 i København (St. Nicolai). Død 29 apr. 1842 i København. ~ 11 sep. 1795 i Haubro m. III.5 Christine Margrethe BÜLOW (1775-1851). Se afsn. 1.46. Fænrik 1788, løjtnant ved det 3. jyske infanteriregiment 1789, landmålereksamen 1794, løjtnant 1796, generaladjudant og løjtnant ved den kommanderende general Moltke i Jylland 1802, stabskaptajn 1804 og major 1807. Var i krigen 1807-14 ansat ved generalkommandoen med station i Randers. 1807 var han beskikket til kongelig postmester i Aalborg, men han overtog først denne post sommeren 1814, da forgængeren døde.

pic
Postmester Johan Jacob Bruun (1770-1842) & Christine Margrethe f. von Bülow (1775-1851)

I Aalborg blev han kendt som en "dygtig og i alle kredse agtet embedsmand". I 1824 blev han imidlertid suspenderet og 1829 afgik han ifølge højesterets dom. Baggrunden (skildret i Aalborgbogen 1971 s. 60 f.) var et uventet besøg af de kongelige revisorer i Aalborg i 1824. Stiftsamtmand Frederik Moltke lånte et betydeligt beløb i toldboden hos J.J. Bruun for at undgå en "højst pinagtig situation". Men uheldigvis begyndte visitationen netop i toldboden, hvor man konstaterede den klækkelige manko. Moltke nægtede at have modtaget pengene, og J.J. Bruun sad i kastelfængslet i København i "mange år". Den rette sammenhæng var imidlertid almindelig kendt, og Frederik VI skal have ytret: "Jeg har megen agtelse for den mand (J.J. Bruun), thi jeg ved, at han lider for en andens brøde, - men jeg kunne ikke frelse ham. Den skyldige må Han deroppe dømme". J.J. Bruun døde 1842 i København. Øvrige kilder: H. Nielsen [50] , H.P.G.K. Bruun [45], Nedergaard [44] mm. Foto i Kgl. Bibliotek (portrætregistranten).  _

13 børn:

1 Andreas Frederik Rudbech BRUUN, løjtnant. Løjtnant og postfører. Født 7 sep. 1796 i Aalborg (Vor Frue). Død 6 okt. 1848 i København. ~ 8 maj 1819 i Aalborg, Budolfi m. Theodore Ferdinandine KARMARK (1798-1881). 1823-1830 konstitueret vejer, måler og vrager i Aalborg. 1826 postfører på ruten Kolding-Aalborg og 1839 på ruten Kolding-Hamborg. Efterslægt bl.a. historikeren Henry Bruun (1873-1918) og overarkivar Henry Bruun (1903-70).  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.15.

2 Adam Ludvig BRUUN. Født 4 feb. 1798 i Aalborg. Død 5 feb. 1809 i Randers.  _

3 Augusta Nelly Francisca BRUUN. Født 1800 i Aalborg. Døbt 31 jan. 1800 i Vor Frue. Død spæd.  _

4 Christian Erik BRUUN, kasserer. Bogholder og kasserer i Brandassurancekompagniet i Kbh.. Født 24 mar. 1801 i Aalborg. Døbt 28 mar. 1801. Død 28 apr. 1859 i København. ~ 1835 m. Severine Carline Henriette LYTZEN (1806-1854).  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.16.

5 Augusta Nelly Francisca BRUUN. Født 13 mar. 1803 i Aalborg. Døbt 4 maj 1803 i Vor Frue. Død 22 okt. 1867. ~ 17 dec. 1824 m. Jens Christian PETERSEN, præst (1794-1853). Sognepræst sidst i Terslev-Ø, Sorø amt. Havde mindst én søn og én datter.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.17.

6 Carl BRUUN, provst. Født 19 feb. 1805 i Aalborg. Død 4 maj 1883. ~ 1 aug. 1832 i Kbh. (Holmens) m.efterkommer nr. 9 afsn. 2.12 Juliane Augusta BRUUN (1809-1889). 1830-32 personel kapellan i Grevinge på Sjælland; herefter i Taarnby på Amager, fra 1839 residerende kapellan i Aalborg (Frue Kirke) tilligemed sognepræst i Sønder Tranders. Fra 1846 til 1859 ved Garnisonskirke i København, dels som resid. Kapellan, dels (fra 1853) som sognepræst. Lod sig pga. sygdom i 1859 forflytte til Sverborg på Sjælland hvor han virkede i 24 år. Afsked 1882. Gift med sin kusine Juliane Augusta Bruun [3].

pic
Provst Carl Bruun (1805-83)

En søn Eusebius var gærfabrikant, opfinder af "luftgærmetoden", se [3]  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.18.

7 Frederikke Louise BRUUN. Født 1807 i Aalborg. Døbt 5 juli 1807 i Budolfi. Død 24 apr. 1819.  _

8 Adam Ludvig BRUUN, toldforvalter. Toldforvalter i Assens. Født 7 sep. 1809 i Randers. Død 14 nov. 1870. ~ 1. 24 okt. 1829 i Aalborg (Frue) m. Dorothea Maria SCHOU (1812-1859). ~ 2. 14 maj 1860 i Ullerup (Sønderborg amt) m. Nora Adolphine FEILBERG (-). Exam. jur. 1830 fuldmægtig på Uttrupgård i Nørre Tranders (hans kones fødegård), 1834 strandtoldbetjent i Vandborg, 1841 konsumptionskassebestyrer i Holstebro, 1847 toldkontrollør i Kerteminde, derefter toldforvalter i Rødby og 11/10 1860 i Assens til 26/8 1867, da han blev afskediget i nåde og pension. I 1. ægteskab ialt 13 børn.

pic
Toldforv. Adam Ludvig Bruun (1809-70)

En søn Carl Alfred Bruun (1846-99) var kunstanmelder og forfatter af populærvidenskabelige historiefremstillinger [3].  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.19.

9 Peder Wodschou BRUUN, præst. Sognepræst sidst i Norgesminde. Født 23 dec. 1810 i Randers. Døbt 27 dec. 1810 i St. Morten. Død 5 juli 1883. ~ 1. 3 nov. 1847 m.efterkommer nr. 2 afsn. 2.37 Nathalie Louise Caroline BÜLOW (1816-1852). ~ 2. 26 juli 1854 m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.37 Elise BÜLOW (1814-1890). Sognepræst til Gjerlev-D. på Sjælland, senere Norgesminde.

pic
Sognepr. Peder Wodschou Bruun (1810-83) med 2. hustru Elise v. Bülow (1814-90)

Begge hustruer var hans kusiner og døtre af "sejrherren fra Fredericia" Frederik R.C. von Bülow. Mindst 2 sønner af 1. ægteskab. Ingen børn i 2. ægteskab.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.20.

10 Theodora Johanne BRUUN. Født 2 aug. 1812 i Randers. Døbt 9 okt. 1812 i St. Morten. Død 25 nov. 1864. ~ 28 okt. 1852 i Kbh. (Garnisons) m.efterkommer nr. 3 afsn. 2.37 Frederik Rubech BÜLOW, præst (1821-1905). Sognepræst i Sorterup. Gift med sin fætter, søn af "sejrherren fra Fredericia" Frederik R.C. von Bülow.

pic
Theodora Bruun g. Bülow (1812-64)

Ingen børn.  _

11 Juliane Marie BRUUN. Født 17 sep. 1813 i Randers. Døbt 21 sep. 1813 i St. Morten. Død 1 feb. 1904. ~ 17 dec. 1842 i København (Frelser) m. Hans Peter Koefoed MØLLER, byfoged (1810-1865). Byfoged og justitsråd i Middelfart.

pic
Juliane Bruun g. Møller (1813-1904)

Boede 1850 i Valby, siden i Middelfart. Flere børn. Efterslægt Matthiesen, Møller, Høyrup, Clausen, Engelhardt ...  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.21.

12 Eva Henriette BRUUN. Født 4 dec. 1814 i Aalborg. Døbt 16 dec. 1814 i Budolfi. ~ m. Thøger MØLLER, bogholder (1828-). Bogh. v. Vridsløse Straffeanstalt. Boede 1850 ugift hos søsteren Juliane i Valby. i 1884 er hun gift Møller og bor på Christianshavns Torv. Tilsyneladende bor hun adskilt fra sin mand på sin egen etage. Skæbne ellers ukendt.  _

13 Frederik (Fritz) BRUUN, fængselsdirektør. se II.2 nedenfor.

II.2 Frederik (Fritz) BRUUN, fængselsdirektør.

Fængselsdirektør, overinspektør for fængselsvæsenet. Født 22 juli 1816 i Aalborg. Døbt 7 sep. 1816 i Budolfi. Død 21 dec. 1891 i Norgesminde, Gentofte sogn. Begr. 28 dec. 1891. ~ 4 sep. 1850 i Roskilde (Dom) m. II.3 Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN (1823-1899). Se afsn. 1.148. Student fra Herlufsholm 1837, cand.theol. 1844, 1845 assistent og 1850 direktør ved Viborg Straffeanstalt, 1853 inspektør ved den nyopførte straffeanstalt i Horsens, 1859 overinspektør for fængselsvæsenet og chef for justitsministeriets fængselskontor. Formodentlig er han med familien flyttet til Københavnsområdet straks ved tiltrædelsen i 1859.

pic
Elisabeth Cathrine f. Wigelsen (1823-99) og fængselsdir. Frederik (Fritz) Bruun (1816-91)

Hans indflydelse på dansk fængselsvæsen betegnes som "meget betydelig ... Særlig må fremhæves hans indsats for gennemførelsen af det såkaldt progressive system, efter hvilket straffuldbyrdelsen tilrettelægges i forskellige stadier med stigende grad af frihed og fællesskab". Foruden flere artikler om fængselsvæsenet udgav han 1867 bogen "Fuldbyrdelse af Strafarbeide", der blev oversat til tysk. Kilde: Bio.Leks [3]. Han døde ifølge kirkebogen for Gentofte sogn af lungebetændelse på Strandvejen i Norgesminde og blev begravet i København.  _

6 børn:

1 Johann Jacob BRUUN, arkitekt. Født 23 juli 1851 i Viborg. Døbt 16 aug. 1851 i domkirken. Død 10 juli 1932. ~ 19 juni 1891 i Kbh. (Holmen) m.efterkommer nr. 7 afsn. 2.75 Ella HOLBØLL (1869-1943). Hans dåb er indført i kirkebøgerne for både domkirken og tugthuset. Cand. polyt, arkitekt, murermester og oldermand. Boede på Strandgade nr. 6 i København. Vielsen i Holmens kirke blev foretaget af svogeren Holger Brøndsted.

pic
Arkitekt Johann Jacob Bruun (1851-1932).

En datter Alice blev direktør for sygekassevæsenet, se [3].  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.22.

2 Broder Wigelsen BRUUN, tandlæge. Tandlæge i Horsens. Født 14 mar. 1853 i Viborg. Døbt 26 juni 1853 i Viborg tugthus. Død 1887. ~ 10 maj 1881 i Gerlev (Frederiksborg A.) m. Signe KUGLER (1856-). Fik eksamen 1-3 1875. Boede med sin kone hos moren på Christianshavns Torv (Straffeanstalten) i 1885 (formentlig nygift).

pic
Tandlæge Broder Wigelsen Bruun (1853-87).

Ingen børn.  _

3 Johannes Balthasar BRUUN, ingeniør. Statsbaneingeniør, se [3]. Født 7 nov. 1854 i Horsens. Døbt 3 dec. 1854 i Horsens Tugthus. Død 21 dec. 1915. ~ 1. 27 apr. 1882 i Odense (Skt. Hans) m. Johanne JACOBSEN, maler (1862-1895). ~ 2. o. 1896 m.efterkommer nr. 8 afsn. 2.15 Marie Nielsine BRUUN (1862-1948). Udviklede statsbanernes tog- og stationsbelysning.

pic
Ingeniør Johannes Balthasar Bruun (1854-1915).

Ingen børn.  _

4 Fritz Carl Casper Wilhelm BRUUN, amtsrådssekretær. Jurist og amtsrådssekretær. Født 1 juli 1856 i Horsens. Døbt 19 aug. 1856 i Horsens Tugthus. Død 21 nov. 1932. ~ 21 aug. 1885 i Høje Tåstrup m. Thyra Kristine Georgia PETERSEN (1866-1929). Se Inse [29] s. 100.

pic
Amtsrådssekretær Frits Bruun (1856-1932).

2 sønner, 2 døtre. En datter Karen ville vistnok være skuespiller, en søn Johan Jacob blev vistnok murer.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.23.

5 Kristine Margrete BRUUN. se I.1 nedenfor.

6 Emil Victor Schou BRUUN, præst. Født 13 okt. 1864 i Vridsløselille. Død 2 juni 1914 i København. ~ m. Dora TOPP (1865-1946). Sognepræst ved Christians Kirke i København [5].

pic
Sognepræst Emil Bruun (1864-1914).

Boede ved sin død på Strandgade.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.24.

I.1 Kristine Margrete BRUUN.

Født 5 maj 1858 i Horsens. Døbt 5 aug. 1858 i Horsens Tugthus. Død 13 okt. 1899 i Tryggelev. Begr. 19 okt. 1899. ~ 12 okt. 1880 i København (Holmens) m. Holger BRØNDSTED, præst (1849-1916). Sognepræst sidst i Tryggelev og Fodslette, Langeland. Døde 41 år gammel, af eftervirkninger af en kompliceret fødsel (Gerhard født 12 sep. 1899, d. 15. feb. 1900). "Far satte hende et minde i en kæmpestor gravsten, som befolkningen selv slæbte ind fra Hjortholm strand, stenen, hvor mor mangen gang havde siddet og klædt de små af og på, inden badet i bølgerne" [63].

pic
Gravstenen på Tryggelev kirkegård

Stenen stadig på kirkegården i Tryggelev har indgraveret både Holgers, (Kristine) Margrethes og Gerhards navne.  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[6] Grohshennig, Max., Hauch-Fausbøll, Th. Danmarks Præstehistorie 1884-1911. 2 bd. Udg. af Dansk Genealogisk Institut. A. Rosenberg, 1914-32
[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[8] Hennings og Jensen: Meddelelser om Herlovianere der ikke ere dimitterede fra Herlufsholm. 1849-1900, Kbh. 1903-1906
[29] NN
[31] Gøtzsche, P.: Meddelelser om Herlovianere 1814-1934 udgaaet af Skolen uden Studentereksamen. København 1942.
[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[50] Nielsen, A.H.: Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Aalborg 1879-80
[61] Brøndsted, Julie ("Ju"): Erindringer fra Gyldenholm, håndskrift 1915
[63] Brøndsted, Georg Koës: Fra Tryggelev Sognekald, i Præstegårdsliv 2. Saml. Kbh. 1952
[190] Arnskov P.: Bogen om Slagelse, Slagelse 1931

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here