Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.134: Fædrene linje for Margrethe RANTZAU, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors morfars morfars farmor

XVIII.177280 Cai RANTZAU, herremand. = nr. XVIII.172052 afsn. 1.66.

XVIII.177281 Christine ?. = nr. XVIII.172053 afsn. 1.66.

XVII.88640 Johan RANTZAU, herremand. = nr. XVII.86026 afsn. 1.66.

XVII.88641 Abel BREIDE. = nr. XVII.86027 afsn. 1.66.

XVI.44320 Cai (Gotskalk) RANTZAU, ridder.

Født o. 1310. Død efter 1377. Kaldes også Gotskalk. Var 1343 medlover for Johan Steens salg af den halve landsby Seefeld ved Oldesloe (skrives da Godschalck Rantzowe). Var 1344 medlover for kong Valdemar, da denne overlod afgørelsen af sin trætte med greverne Claus og Gert til hertug Valdemar af Slesvig. Bekræftede 1353 sammen med broderen Breide (Breideke frates dicti Rantzowe) et af Timmo Marute foretaget godssalg. Var endnu 1355 væbner, da han i Oldenburg (i Vagrien) mødte for greverne Johan og Adolf, men 1357 ridder, da han var medlover for Hartvig Klenows forpligt til staden Lübeck (Key de Rantzowe ). Var 1359 medlover for et af hertug Albrecht af Mechlenburg udstedt brev. I 1362 vidne for grev Adolf af Holsten, forekommer samme år og i 1364 med broderen, i 1366 med ham som vidne ved et af grev Adolf udstedt bekræftigelsesbrev på Lambert Buchwalds godssalg. Atter i 1370 sammen med broderen og kaldes da Gotskalk (Godscalcus et Woldemarus milites de Rantzow qui no min antur Keye et Breyde). Mageskiftede sammen med sin søn Lyder Benkenhagen (Grömitz sogn) til klosteret Cismar mod Thomstorf (Grube sogn) og Morest og Brenkehagen. I 1374 til vitterlighed med broderen. Var 1377 vidne, da ærkebispen af Bremen bortpantede til grev Adolf halvdelen af slot og fogedriet Haseldorf.  _

Hans søn:

1 Cai RANTZAU, herremand. se XV.22160 nedenfor.

XV.22160 Cai RANTZAU, herremand.

Død efter 1411. Forekommer i 1383 og 1384 og skal iflg. Angelus allerede have ejet Krummedige. Må antages at være den Cai, der 1404 var medlover for Volf Pogwisch, og levede endnu 1411, da hans søn "Keye Rantzow de Junge" nævnes.  _

Hans søn:

1 Breide RANTZAU, herremand. se XIV.11080 nedenfor.

XIV.11080 Breide RANTZAU, herremand.

Død o. 1460. ~ m.XIV.11081 Drude RATHLOU (-1451). - se nedenfor. Angives at have ejet Krummedige, der dog endnu 1465 var ejet af Lyder Krummedige. Bekræftede 1428 hertugerne Adolfs og Gerts pantebrev til Henrik von Ahlefeldt på Tørning, 1430 hertugernes privilegier for Flensborg og 1432 hertug Gerhardts morgengavebrev til markgrevinde Agnes. Købte 1441 landsbyen Seltzing af Ludolf Schack. Beseglede 1443 hertug Adolfs livgedingsbrev til markgrevinde Margrethe af Hohenstein, i 1444 hans gældsbrev til grev Ernst af Hohenstein og i 1445 pantebrevet for Ahlefeldt'erne på Tørning. Indstiftede 1456 et alter i Sct. Laurentii kirke i Itzehoe, forbedret af hans sønner Herman, Markvard, Henrik og Paul, og af ham selv i 1459 - bekræftet af hans da hjemmeværende sønner Cai, Markvard og Henrik. Var endnu 1456 hertug Adolfs råd, da han af staden Lübeck blev beskikket til amtsmand over Femern på 2 år.  _ Hans hustru XIV.11081 (forslægt ukendt):

XIV.11081 Drude RATHLOU.

Død 1451. ~ XIV.11080 Breide RANTZAU, herremand - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Henrik RANTZAU, herremand. se XIII.5540 nedenfor.

XIII.5540 Henrik RANTZAU, herremand.

Født o. 1440. Død 1497. ~ m.XIII.5541 Øllegaard BUCHWALD (1458-). - se nedenfor. Var 1476 med vidne ved Hans von Ahlefeldts ægtepagt, fik 1479 af kongen en årlig rente i pant i Haderslev amt, var 1480 råd i Slesvig og Holsten, 1482-85 Hamborgs råd i Steinburg, atter 1493-97. Deltog 1493 ved Hamborgs hyldning, 1490 ved landsdelingen, 1493 ved forleningen af Holsten.  _ Hans hustru XIII.5541 (forslægt ukendt):

XIII.5541 Øllegaard BUCHWALD.

Født 1458. ~ XIII.5540 Henrik RANTZAU, herremand - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Cai RANTZAU, herremand. se XII.2770 nedenfor.

XII.2770 Cai RANTZAU, herremand.

Født o. 1488. Død 1560. ~ m.XII.2771 Ida BLOME (-). - se nedenfor. Var 1512 hofjunker på Gottorp, 1516 amtmand i Oldenburg, 1518 i Plöen, havde 1521-57 Trittau i pant, 1525 amtsmand i Rendsborg, 1531 medlem af statsholderskabet, medbeseglede 1533 unionen, 1534 såret ved Lübeck, fik samme år Eutin amt i pant, og 1535 tillige byen Oldesloe med tolden samt Reinbek kloster, var 1535-41 forlenet med Koldinghus len, havde 1542-47 Rendsborg amt i pant. Erklærede sig 1540 på landdagen i Rendsborg for den gamle lære (katolicismen), var 1549-53 hertug Adolfs råd, betalte 1558 romertog af Kletkamp og Hanerau. Under hertugens fravær i 1560 medlem af statsholderskabet. Købte 1533 Gereby af Schack Rantzau. Købte 1539 af Gotskalk von Ahlefeldt landsbyen Gereby med møllen, Kobberby og Karby " ....med alle agre, enge, græsgange, skove, olden og oldengæld, moser, krat , sumpe, vande, fisker i med alle indtægter, landgilde, afgifter, tjenester, jagtpenge og alle herligheder og friheder". Han nedlagde landsbyen og skabte herregården Gereby. Ved hans død i 1560 overtog sønnerne Moritz og Ditlev i fælleskab godset, som Ditlev efter broderens død i 1572 blev eneejer af. Ditlev solgte dog allerede i 1586 til Johan von Ahlefeldt, der var gift med Ida von Rathlou og i 1598 videresolgtes Gereby med 13 boel i Winnemark , 6 i Kobberby og 6 gårde i Karby til Godske von Rathlou fra Lensahn for 42.000 rdl. I de følgende små 200 år sad slægten Rathlou og deres arvinger, von Brömbsen, på Gereby.  _ Hans hustru XII.2771 (forslægt ukendt):

XII.2771 Ida BLOME.

~ XII.2770 Cai RANTZAU, herremand - se ovenfor.  _

Deres datter

1 Margrethe RANTZAU. se XI.1385 nedenfor.

XI.1385 Margrethe RANTZAU.

Født 1526. ~ m. XI.1384 Asmus RUMOHR (-). Se afsn. 1.131.  _ 1 barn med XI.1384 Asmus RUMOHR, se afsn. 1.131.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here