Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.137: Ancestral Line for Sophie Hedevig LEVETZOW, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's father's mother's mother's mother

XIX.356352 Arnold LEVETZOW.

Stamfader til adelsslægten Levetzow, Danmarks Adels Årbog 1890.  _

His son:

1 Günther LEVETZOW. see XVIII.178176 below.

XVIII.178176 Günther LEVETZOW.

 _

His son:

1 Arnold LEVETZOW. see XVII.89088 below.

XVII.89088 Arnold LEVETZOW.

 _

His son:

1 Günther LEVETZOW. see XVI.44544 below.

XVI.44544 Günther LEVETZOW.

 _

His son:

1 Hinrich LEVETZOW. see XV.22272 below.

XV.22272 Hinrich LEVETZOW.

 _

His son:

1 Diederich LEVETZOW. see XIV.11136 below.

XIV.11136 Diederich LEVETZOW.

 _

His son:

1 Hinrich LEVETZOW. see XIII.5568 below.

XIII.5568 Hinrich LEVETZOW.

~ to XIII.5569 Dorothea RANTZOW (-). - see below.  _ His wife XIII.5569 (parents unknown):

XIII.5569 Dorothea RANTZOW.

~ XIII.5568 Hinrich LEVETZOW - see above.  _

Their son

1 Vicco LEVETZOW. see XII.2784 below.

XII.2784 Vicco LEVETZOW.

~ to XII.2785 Margrethe REVENTLOW (-). See chpt. 1.138.  _

His son:

1 Hinrich LEVETZOW. see XI.1392 below.

XI.1392 Hinrich LEVETZOW.

~ to XI.1393 Anna Heinrichsdatter SCHMECKER (-). - see below.  _ His wife XI.1393 (parents unknown):

XI.1393 Anna Heinrichsdatter SCHMECKER.

~ XI.1392 Hinrich LEVETZOW - see above.  _

Their son

1 Hinrich LEVETZOW. see X.696 below.

X.696 Hinrich LEVETZOW.

~ to X.697 Sophie Reimersdatter ALVENSLEBEN (-). - see below.  _ His wife X.697 (parents unknown):

X.697 Sophie Reimersdatter ALVENSLEBEN.

~ X.696 Hinrich LEVETZOW - see above.  _

Their son

1 Hinrich LEVETZOW, landråd. see IX.348 below.

IX.348 Hinrich LEVETZOW, landråd.

Born 1597. Dead 1665. ~ 1. 8 Nov. 1618 to IX.349 Leveke Dorothea Gertsdatter CÖLLN (1602-1637). - see below. ~ 2. to Sophie Elisabeth BLÜCHNER (-1675). Meklenborgsk landråd, provisor for klosteret Ribnitz (ved Warnemünde) mm, godsejer til Mistorf, Gross & Klein Markow, Gross Grabow mm. Alle godser er beliggende syd for Rostock i Mecklenburg [226].

pic
Det Levetzow'ske våben

 _ His wife IX.349 (parents unknown):

IX.349 Leveke Dorothea Gertsdatter CÖLLN.

Born 1602. Dead 16 Dec. 1637. ~ IX.348 Hinrich LEVETZOW, landråd - see above.  _

Hinrich LEVETZOW's children with Leveke Dorothea Gertsdatter CÖLLN:

1 Gert Hinrich LEVETZOW.  _

2 Reimer Christoph LEVETZOW.  _

3 Clara Sophia LEVETZOW. ~ 1. 1642 to Friedrich AHLENFELDT (-1655). ~ 2. 1656 to Joachim Christian HAHN (1618-1658). ~ 3. to Franz Felix BORCKE (-).  _

4 Dorothea LEVETZOW. ~ 1654 to Henning DEWITZ, herremand (-). Til Gross Daberkow (nordligt i Mecklenburg).  _

5 Sabina Hedwig LEVETZOW. ~ to Joachim Felix SCHWERIN, herremand (-). Til Kumarow(?).  _

6 Joachim Diederich LEVETZOW, kammerråd. Born 1628. Dead 1706. ~ to IX.350-2. Ida BROCKDORFF (-). Mecklenburgsk kammerråd til Mistort, Lelkendorf, Gross Grabow, Lüdershagen, Hoppenrade, Cölln, - alle i Mecklenburg-Vorpommern. Stamfar til flere linjer af Levetzow-slægten.  _

7 Hans Frederik LEVETZOW, generalltnt. see VIII.174 below.

Hinrich LEVETZOW's children with Sophie Elisabeth BLÜCHNER:

8 Margaretha LEVETZOW. ~ 1663 to Joachim RIEBEN, herremand (-). Til Cosa (ved Neubrandenburg).  _

9 Hartwig LEVETZOW, oberstljtn. Holstensk-gottorpsk oberstløjtnant. ~ to Sophia WISH (-).  _

10 Victor Adolph LEVETZOW, page. Page ved det holstenske hof. ~ to Sabine Eva Hoachimsdatter MALTZAHN (-).  _

VIII.174 Hans Frederik LEVETZOW, generalltnt.

Born 15 Jan. 1630. Dead 28 July 1696 in Oxholm. ~ 11 Nov. 1661 to VIII.175 Lucie Emerentia BROCKDORFF (1640-1693). See chpt. 1.140. Trådte under Carl Gustavs-krigen i dansk tjeneste. 1660 stod han som oberstløjtnant ved Christian Urnes Rytterregiment, da han var så "uheldig" at undlive en trompeter. Regimentet opløstes snart efter, men L. blev i Danmark. Han fik udlagt gods i Nørhald Herred i stedet for pension og boede i Kaatrup (Asfærg Sogn), indtil han 1668 købte herregården Oxholm ved Limfjordens nordre bred. Endvidere erhvervede han Nørre Elkjær, ligeledes i Vendsyssel, og Store Restrup på Limfjordens søndre side.

pic
Herregården Oxholm i Øland sogn

Han ægtede 1661 Lucia Emerentia Brockdorff og blev 1670 naturaliseret som dansk adelsmand. 1672 kom L. atter til aktiv tjeneste ved sjællandske Rytterregiment og blev 1675 oberst for 1. jyske Regiment, som han førte i Meklenborg s.å. og i Skåne 1676. Han nævnes flere gange som en heldig partigænger, og blandt det bytte han gjorde var efter traditionen en altertavle, som han skænkede sin sognekirke på Øland. I Slaget ved Lund blev L. såret og i begyndelsen af 1677 forfremmet til generalmajor, i hvilken egenskab han deltog i de påfølgende felttog. Efter fredslutningen fik han inspektion over rytteriet i Jylland og blev 1683 hædret med det hvide Bånd. Han var med ved toget til Ratzeburg 1693, og under dette døde hans hustru i lejren ved Schnakenbek. Året efter tog L. sin afsked med generalløjtnants karakter. Tillige havde han titel af gehejmeråd. 22. Juli 1696 døde han på Oxholm [3].  _

11 children:

1 Sophie Hedevig LEVETZOW. see VII.87 below.

2 Henrik LEVETZOW. Born 1664. Dead 1673.  _

3 Theodosius LEVETZOW, generalltnt. Born 1665. Dead 1719. ~ 1. 1695 to Clara GRABOW (1676-1701). ~ 2. 1704 to Anna Margrethe BROCKDORFF (1682-1763). 1679 kornet ved 1. jyske Rytterregiment, 1682 løjtnant og 1686 ritmester. 1692 gik han til Nederlandene og blev ansat ved Carl Rudolf af Wurttembergs danske Rytterregiment, fra 1693 som major, men forlod 1696 tjenesten, velsagtens i anledning af sit eget ægteskab og farens død. Foruden Oxholm, som han arvede efter faren, købte han 1701 Estrup ved Kolding, som han dog snart igen solgte, og 1705 Bygholm ved Horsens. Om han i disse år har gjort krigstjeneste, er uvist, men rimeligt, da han kaldes oberst og 1710, da der efter slaget ved Helsingborg skete store forandringer i besættelsen af de højere militære poster, udnævntes til generalmajor. Han deltog i de påfølgende felttog i Nordtyskland og viste sig bl. a. ved Wismar 1711 og ved Gadebusck 1712 som en tapper og energisk fører. 1715 udnævntes han til generalløjtnant, 1717 til hvid Ridder. Han døde 6. Maj 1719 på Oxholm. - L. var "den eneste af 7 Brødre, der forplantede Slægtens danske Gren, som dog nu igjen er bleven tysk" [3]. Han 2. hustru var en fjern slægtning, datter af Ditlev B. til Rohlsdorf.  _

4 Ditlev LEVETZOW, premierløjtnant. Born 1668. Dead 1693. Faldt 1693 som dansk premiereløjtnant mod tyrkerne i Ungarn.  _

5 Emerentia LEVETZOW. Born 22 June 1669. Dead 11 Feb. 1746. ~ to Johan Otto RABEN, ridder (1646-1719). Hofmarskal, hvid ridder mm. til Bremersvold mm. Havde arvet flere godser på Lolland og erhvervede 1726 Bremersvold i sogneskellet mellem Errindlev og Fuglse. Den nuværende hovedbygninger "italiensk inspireret" og 1998-99.  _

6 Margarethe LEVETZOW. Born 1671. Dead 1739. ~ to Franz Joachim DEWITZ, general (1666-1719). General, guvernør i Vorpommern og Rügen mm.  _

7 Gert Diderik LEVETZOW, ritmester. Born 1673. Dead 24 Dec. 1737. Til Tjele, Vingegaard og Gaaslund i Viborg amt.  _

8 Lucie Hedevig LEVETZOW. Born 1675. Dead 5 Dec. 1757 in Horsens. ~ to Jørgen GRABOW, amtmand (1673-1728). Amtm. til Urup (Grindsted).  _

9 Frederik LEVETZOW. Born 1679. Dead 1679.  _

10 Henrik LEVETZOW. Born 1681. Dead 1681.  _

11 Christian Frederik LEVETZOW, greve. Born 13 Dec. 1682 in Oxholm. Dead 1756. ~ 1. 25 Feb. 1705 to Christence RANTZAU (1686-1734). ~ 2. 1735 to Sophie Hedevig RANTZAU, komtesse (1690-1775). Elev på det ridderlige Akademi i København og gik siden med de danske hjælpetropper til Nederlandene som Kadet ved holstenske Rytterregiment, hvis chef var hans fætter og svoger F. J. v. Dewitz. Under arvefølgekrigen forfremmedes han 1702 til kornet, 4 måneder senere til ritmester, 1704 til sekondmajor ved Livregiment til Hest, 1705 til virkelig major ved 3. jyske Rytterregiment og 1708 til oberstløjtnant. 1711 blev han kaldt hjem og med obersts karakter ansat ved 3. sjællandske regiment, med hvilket han tog del i det berømte slag ved Wismar (5. Dec. samme år, "Store Nordiske Krig"), og da Fursmans Regiment, hvis navn særlig er knyttet til denne kamp kort derpå mistede sin chef, blev posten givet til L. under hensyn til, at regimentet, hvis mandskab var udskrevet i Jylland, ønskede at få en landsmand til chef. L. hævdede regimentets gode ry ved Gadebusch 1712 og de følgende felttog, indtil han 1717 fratrådte kommandoen ved forfremmelse til generalmajor. Efter freden trådte han ud af tjenesten. 1731-32 opføres han dog atter i etaterne som generalløjtnant. Ved arv, giftermål og køb var han efterhånden blevet ejer af Restrup, Torstedlund, Aastrup, Overklit, Albæk, Rugård og Ørslevkloster, alle i Jylland, og blev 1751 gjort til greve. Han var barnløs og af de 5 førstnævnte godser oprettedes ved hans død (17. april 1756) Stamhuset Restrup.

pic
Herregården Store Restrup ved Aalborg. Bygningerne opført af Chr. Levetzow

Han byggede et af Amalienborgs 4 palæer. Ridder af Danebrog 1732, af Elefanten 1751, af F union parfaite 1753; gehejmekonferensråd 1747 [3].  _

VII.87 Sophie Hedevig LEVETZOW.

Born 12 Apr. 1663 in Kaltrup. ~ to VII.86 Ditlev BROCKDORFF, generalmajor (1655-1737). See chpt. 1.112.

pic
Sophie Hedevig Levetzow m. sin mand Ditlev Brockdorff

 _ 6 children with VII.86 Ditlev BROCKDORFF, see chpt. 1.112.

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[226] Levetzow: Danmarks Adels Aarbog 1890.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here