Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.14: Fædrene linje for Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mor

X.612 Hans SCHMIDT, borger.

~ m.X.613 Else PEDERSDATTER (-). - se nedenfor. Den uddøde adelsslægt Lillienshiold (eller "den ældre slægt L.") stammer fra Tønder, hvor stamfaderen "velagtbare og fornemme mand" Hans Schmidt formentlig var borger og handelsmand. Den ældste af hans sønner Hans Hansen optoges 26. maj i den danske adelsstand med et våben som beskrives: "Skjoldet tværdelt af sølv og rødt. 2 seksoddede røde stjerner, en sølv lillie. Paa hjelmen en sølv lillie mellem to af sølv og rødt vekselvis delte vesselhorn". Kilder: [119], [120]  _ Hans hustru X.613 (forslægt ukendt):

X.613 Else PEDERSDATTER.

~ X.612 Hans SCHMIDT, borger - se ovenfor.  _

Deres 4 børn:

1 Hans Hansen LILLIENSCHIOLD, stiftamtsforv. se IX.306 nedenfor.

2 Niels Hansen SCHMIDT, stiftsskriver. Død før 1677. ~ 1. m. Else PEDERSDATTER (-). ~ 2. m. Karen Jonasdatter CHARISIUS (-). Til Lysekloster (1670) og Vejlevgaard i Salling herred. Ridefoged og amtsskriver på Københavns og Kronborgs len. 1648 rådmand i Helsingør, 1660 borgmester sst. 1661 stiftsskriver i Bergenhus len i Norge. Samme år pantebrev på Lysekloster for 28.675 rdl, hvormed han havde forstrakt kronen under krigen. En enkelt datter med efterslægt. Kilder: [119], [120]  _

3 Peder Hansen SMED, slotsskriver. Født 17 jan. 1617 i Tønder. Død 20 apr. 1668 i Bergen. ~ 4 jan. 1652 i Bergen m. Margrethe NIELSDATTER (-1683). Undervist hjemme i skrivning og regning, 1641 bergskriver ved Eidsvolds jernværk, 1643 i Bergen hvorfra han sejlede på Hamborg og Bremen, 1646 skriver ved kobberværket i Sønderhordlen, 1648 slotsskriver ved Bergenhus efter broren Niels og foged i Nordhordlen. 1654 borgerskab og rådmand i Bergen. Forvalter over Alle Helgens kirkes og Utsten klosters gods. En søn Niels Smed (1655-1716) var en kendt teolog i Bergen og fik 20 børn. Kilder: [119], [120].  _

4 Henning Hansen SMITH, rådmand. Født i Tønder. ~ m. Margrethe Rasmusdatter STOUD (-). Havde Giske gård i forpagtning af Hannibal Sehested i 1652 og fik efter dennes fald i 1657 godset i forpagtning af kronen. Samme år borgerskab i Bergen og året efter rådmand. Flere børn med efterslægt: Smith, de Fine, Friman mm. Kilder: [119], [120]  _

IX.306 Hans Hansen LILLIENSCHIOLD, stiftamtsforv.

Født o. 1610 i Tønder. Død 5 nov. 1681 i Bergen. ~ 1. m. IX.307 Margrethe JONASDATTER (MECHELBORG) (-1654). Se afsn. 1.15. ~ 2. o. 1656 m. X.608-2. Anna JENSDATTER (-1675). Til Losne gods (1678) og medejer af Giske gods på Søndmøre. Var formentlig i tjeneste hos Henrik Thott til Boltinggaard, der fra 1635 var lensmand i Stavanger Len og 1641 fik Bergenhus len. Hans Hansen nævnes da som slotsskriver på Bergenhus. Tog 1648 borgerskab i Bergen og nævnes 1650 som rådmand dér. Forvalter over Munkeliv og St. Hans kirkegods, 1650 borgmester i Bergen, lagmand i Bergens og Gulatings lagdømme, 1661 stiftbefalingsmand over Trondhjem len. 1665 kommisarius i Norge og assessor ved den norske højesteret (herredagen). 1666 assessor i overhofretten. Bestyrer 1667-69 Bergenhus amt. 26 maj 1676 optaget i den danske adelsstand, eftersigende "fordi han ved en Grændsekommission med en Hob Fiskere afslog en planlagt svensk Overrumpling."

pic
Fra sønnen Hans L.s værk "Speculum Boreale": Lillienskiolds våbenskjold.

Stiftamtsforvalter i Bergen 1679. Døde som en formuende mand med betydeligt gods i Bergens stift. Han fik kun børn i 1. ægteskab. Kilder: [119], [120]  _

Hans børn med Margrethe JONASDATTER (MECHELBORG):

1 Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD. se VIII.153 nedenfor.

2 Anne Hansdatter LILLIENSCHIOLD. Død o. 1680. ~ o. 1666 i Bergen m. Jens Toller ROSENHEIM, overkrigskomm. (1636-1690). Overkrigskommisær, adlet Rosenheim. Kilder: [119], [120].  _

3 Kirsten Hansdatter LILLIENSCHIOLD. Død 1674 i Bergen. Begr. 14 dec. 1674. ~ o. 1664 m. Anders Hermansen GARMANN, sognepræst (1641-1704). Sognepræst i Hammer. Kilder: [119], [120].  _

4 Hans Hansen LILLIENSCHIOLD, amtmand. Født o. 1650. Død 12 jan. 1703 i København. Begr. 19 jan. 1703 i Holmen. ~ m. Maria Pedersdatter LEM (1655-1744). 1668 student, rejser til Tyskland, Italien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Holland og England. Studerede i Leipzig, Wittenberg, Genf og Padua. Sekretær hos den danske gesandt i Stockholm, 1673 viselagmand i Bergens og Gulatings lagdømme, lagmand og 1684 amtmand i Finmarken. 1687 kancelliråd, 1701/02 medlem af kommisionerne i rådstuen. 1702 amtmand i Romsdals og Nordmøre amt. Der er bevaret en række manuskripter fra hans hånd. Fra studiereisene i Europa 1668-70 to rejsejournaler, samt hovedværket "Speculum boreale" fra ca. 1698, overleveret kong Fredrik i 1701, en beskrivelse af liv og levekår i Finnmark. Dertil findes flere forarbejder, blandt andet "Finmarckens Beskrivelse". Forfatterskabet omfatter også "Nordens Ære- Støtte" fra 1699, og den ufuldendte "De italienske kongers historie".

pic
Illustration fra hovedværket "Speculum boreale" fra ca. 1698

9 børn, bl.a. Else Marie L. gift med Hans Riisbricht, søn af hans søster Else (s.d.). Kilder: [119], [120] samt Yngve Nedrebø: Hans Hansen Lilienskiold: Kunstner, humanist og adelsmann, web-udstilling 2001 på http://digitalarkivet.uib.no/miniutstilling/lillinnhold.htm.  _

5 Jonas Hansen LILLIENSCHIOLD, amtmand. Død 1691 i Moldvær i Borglund. ~ 26 mar. 1679 i Ruugaard m. Sidsel Bjørnsdatter KAAS (-1727). 1678 amtmand i Romsdal og Nordmøre, kancelliråd 1689, samme år amtmand i Søndmøre og sædegårdsprivilegium for Herlø. Medejer af Tulsted (Hellum herred). 10 børn. Kilder: [119], [120]  _

6 Maria Hansdatter LILLIENSCHIOLD. Død før 1705. ~ 1. m. Iver AHNEN, stiftamtmand (-1722). Stiftamtm. i Trondhjem, konferensråd, godsejer. ~ 2. 1673 m. Bendix HATTEN, generalmajor (-1685). Generalmajor, amtmand på Bornholm mm. Kilder: [119], [120].  _

VIII.153 Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD.

Død 1728 i Bergen. Begr. 28 maj 1728 i Domkirken. ~ 1. 1664 m. VIII.152 Peder Pedersen MONTAGNE, tolder (1638-1672). Se afsn. 1.10. ~ 2. 11 sep. 1674 i Bergen m. Volkvart Volkvartsen RIISBRICHT, kommissarius (-1714). Hendes mand var ejer af Gravdal hovedgård i Bergen, der var i familiens eje i mange generatioer fremover. Kilder: [119], [120].  _ 3 børn med VIII.152 Peder Pedersen MONTAGNE, se afsn. 1.10.

Hendes børn med Volkvart Volkvartsen RIISBRICHT:

1 Margrethe Volkvartsdatter RIISBRICHT. Død 1754. ~ 1. 15 nov. 1698 m. Christian Henrich HATTEN, kaptajn (1673-1702). Kapt. i søetaten. ~ 2. efter 1702 m. Thomas HØEGH (-1713). ~ 3. 1713 m. Andreas Johan STORM, major (1660-1729). Major v. Bergenhus infanteriregiment.  _

2 Volkvart Volkvartsen RIISBRICHT, kaptajn. Født o. 1685. Død 14 okt. 1736. ~ 1. 18 feb. 1715 i Glückstadt m. Margrethe Eleonora BUCHHOLZ (1699-1730). ~ 2. m. Else Abigale LUDEWIGS (-). 5 børn.  _

3 Hans Volkvartsen RIISBRICHT, rådmand. Død 1758 i Bergen. Begr. 4 apr. 1758. ~ 1. 19 nov. 1717 i Bergen m. Else Marie LILLIENSCHIOLD (-1727). ~ 2. 22 sep. 1735 m. Mette Helene STORM (1694-1762). Rådmand i Bergen. Overtog Gravdal hovedgård. 1. hustru var hans kusine, datter af hans morbror Hans.  _

4 Anne Christine Volkvartsdatter RIISBRICHT. Født o. 1690. ~ 22 apr. 1713 i Bergen m. Lauridtz WALTHER, købmand (1665-1730). Købm. i Bergen og Förde.  _

Henvisninger

[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here