Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.97: Ancestral Line for Hilleborg Vincentsdatter STEENSEN, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's father's mother's father's mother

XV.21760 Jacobus JOHANNIS, rådmand.

Dead bef. Nov. 1413. Ældste kendte stamfader til den uddøde sjællandsk-fynske adelsslægt Steensen-Straale. Danmarks Adels Årbog 1920. 1395 borger og 1404 rådmand i Roskilde. Førte da det adelige Steensen-våben: Et skjold med tre udadvendte pile.  _

His son:

1 Peder JACOBSEN, forpagter. see XIV.10880 below.

XIV.10880 Peder JACOBSEN, forpagter.

Skrives 1442 i Krogager på Langeland som han da givetvis har forpagtet. Krogager blev siden Steensgaard og slægtens stamsæde. Flere børn.  _

His son:

1 Steen PEDERSEN, godsejer. see XIII.5440 below.

XIII.5440 Steen PEDERSEN, godsejer.

Dead 1493. Relativ ukendt. Hans hustru var først gift med en Tyge NN og førte adeligt våben (kronet fugl).  _

His son:

1 Peder STEEN, godsejer. see XII.2720 below.

XII.2720 Peder STEEN, godsejer.

~ to XII.2721 Mette KNUDSDATTER (-1504). - see below. Lensmand 1469, høvedsmand 1477 Godsejer til Havnelev, Stevns Herred, men erhvervede siden gårde i Heslebjerg, Skippinge, Lundby Mark mm.  _ His wife XII.2721 (parents unknown):

XII.2721 Mette KNUDSDATTER.

Dead after 1504. ~ XII.2720 Peder STEEN, godsejer - see above.  _

Their 2 children:

1 Tyge STEEN, godsejer. Godsejer til Gudmundrup mm. Vistnok ingen efterslægt.  _

2 Steen PEDERSEN, godsejer. see XI.1360 below.

XI.1360 Steen PEDERSEN, godsejer.

Dead after 1512. ~ to XI.1361 Maren Hansdatter SKINKEL (-). - see below. Godsejer til Havnelev i Stevns herred. Nævnes 1494,1504 og 1511, hvor han kaldes "Steen i Lundby" og takseredes blandt den sjællandske adel. Byttede 1512 med St. Peders Kloster i Næstved en gård i Vollerslev for en gård i Lundby. Kun én kendt søn.  _ His wife XI.1361 (parents unknown):

XI.1361 Maren Hansdatter SKINKEL.

~ XI.1360 Steen PEDERSEN, godsejer - see above. Af Skinkel/Søblad til Jonstrup. Forslægt ikke undersøgt (i DAA 1916).  _

Their son

1 Knud STEENSEN, høvedsmand. see X.680 below.

X.680 Knud STEENSEN, høvedsmand.

Dead 24 Dec. 1575 in Lundbygaard. Bur. 31 Jan. 1576 in St Peders Kloster, Næstved. ~ 23 Oct. 1558 in Køge to X.681 Anne Nielsdatter LUNGE (-1602). See chpt. 1.98. Knud Steensen var en af Frederiks II's skibshøvedsmænd, og som sådan gjorde han tjeneste under Den Nordiske Syvårskrig, hvor han reddede livet ved det store skibsforlis under Gotland. En overgang havde han været høvedsmand på Island. Oprindeligt var han ejer af Lundbygård ved Vordingborg. Men i 1574 aftalte han med Frederik II et mageskifte. Det kom nu ikke til udførelse i hans levetid - han døde juleaften 1575 på Lundbygård. Hans enke Anna Lunge til Grimstedgård på Lolland fortsatte imidlertid forhandlingerne om mageskiftet, og 1577 fik hun skøde på Krogager (det senere Steensgård). Skødet har en flænge, og en tilføjelse på skødet af 17. feb. 1658, der skyldes sønnesønnen Vincents Steensen, fortæller, at flængen opstod, da svenskerne plyndrede gården. Det gods, Anne Lunge fik, bestod af Krogagergård og 16 gårde, deriblandt Brobjerg, samt 9 huse, nogle enghaver og et bundgarns stade, "som nu først i dette år er begyndt og opsat". Den årlige landgilde af hovedgården og godset beløb sig til 147 tdr. byg. Selve bygningerne på Krogager vurderedes til 350 rdl., og borggården bestod da af 4 bindingsværkshuse. Det ene havde 9 fag og var forsynet med tegltag, det var ét loft højt, og det indeholdt to kamre og forstue. Det andet hus var på to stuer, hvoraf fruerstuen var den ene, og to kamre. De to sidste huse indeholdt ølkælder, saltkælder og mælkekammer. Ladegården bestod af 5 stråtækte huse "slaget med ler". Anna Lunge var en rask og foretagsom husfrue, der med stor dygtighed styrede sine ejendomme og stadig arbejdede på godsets forøgelse. Således tilbyttede hun sig et par gårde i Snøde sogn, ligesom hun fik Snøde sogns kirketiende i livsfæste. Hun må dog have syntes, at bygningerne var for uanselige, og allerede mens sønnen, Hans Steensen, var på sin store udenlandsrejse, begyndte hun at opføre det nuværende Steensgård. I 1582 kom sønnen hjem og fortsatte byggeriet, og i 1585 stod gården færdig. Kun én kendt søn.  _

His son:

1 Hans STEENSEN, godsejer. see IX.340 below.

IX.340 Hans STEENSEN, godsejer.

Born 6 Oct. 1559 in Lundbygaard. Dead 8 Oct. 1594 in Nakskov. Bur. in Snøde Kirke. ~ 16 Oct. 1586 in Nakskov to IX.341 Margrethe Eriksdatter BASSE (1552-1611). See chpt. 1.99. Blev efter adelig skik og brug opdraget udenfor hjemmet hos fru Mette Rosenkrantz på Vallø. Da han var 11 år, kom han på den nye skole på Herlufsholm. Ved farens død var han 16 år, og moren sendte ham kort tid efter ud på den obligatoriske udenlandsrejse, der først gik til Tyskland og derfra til Frankrig og Italien, hvor han 1580 studerende ved universitetet i Padova. Efter hjemkomsten deltog han med moderen i nedbrydningen af Krogagergaard, som han havde arvet efter sin far. Stensgaard opførtes i 1580'erne ca. 600 meter nord derfor.

pic
Det nuværende Steensgaard på Langeland

Stor malet ligsten over ham og hans kone i kormuren i Snøde Kirke.  _

8 children:

1 Knud STEENSEN, godsejer. ~ abt. 1644 to Mette KARSTENSDATTER (-). Til Steensgaard, søløjtnant 1629, søkaptajn 1633, lensmand over Nordlandene 1638-45. Fik 1644 bevilling til at gift sig med Mette Karstensdatter, med hvem han i forvejen havde et barn. Steensgaard overgik dog til brorsønnen Henrik Steensen.  _

2 Erik STEENSEN, landsdommer. Dead bef. 1655. Bur. in Søllerød Kirke. ~ 2 Oct. 1625 in Nakskov to Barbera Eriksdatter MORMAND (-1655). Til Søllested (Søllestedgård) i Lolland Sønder Herred, som han købte 1631.

pic
Søllestedgård på Lolland

Fungerede fra 1632 ofte som landsdommer. 2 børn.  _

3 Christoffer STEENSEN. Born 1588 in Steensgaard. Bur. in Snøde Kirke. Død som lille.  _

4 Hans STEENSEN, student. Born 1590. Dead 1616 in Blois. Studerede 1611-13 i Leyden. Døde ugift. Skifte efter ham holdtes i 1619.  _

5 Vincents STEENSEN, landsdommer. see VIII.170 below.

6 Maren STEENSEN. Born 1 May 1592 in Steensgaard. Dead 3 Mar. 1635 in Pederstrup. ~ 15 May 1625 in Nakskov to Joachim GRABOW, godsejer (1599-1634). Til Pederstrup (Lolland). Hendes mand havde havde før ægteskabet ført det "eventyrligste" med ekspedition til Spitzbergen, i florentisk tjeneste nedkæmpende tyrkiske galajer mm. Brylluppet blev holdt på Pederstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin far.

pic
Herregården Pederstrup på Lolland, nu ramme om Reventlow-Museet

3. børn. Ældste søn Hans Johan Grab arvede gården, men solgte den i 1657.  _

7 Anne STEENSEN. Born 16 Aug. 1593 in Steensgaard. Dead 29 Jan. 1679. ~ after 1625 to Kjøn Joachim GRABOW, godsejer (1594-1667). Til Wüticke og Sørup(?).  _

8 Christopher STEENSEN, godsejer. Born 16 Aug. 1593 in Steensgaard. Dead 1657. ~ to Birgitte MORMAND (-). Til Grimstedgaard på Lolland, i dag kendt som "Frederiksdal". Studerede 1616 i Blois. 1627 chef for det sjællandske regiment. 4 børn.  _

VIII.170 Vincents STEENSEN, landsdommer.

Born 1 May 1592 in Steensgaard, Langeland. Dead 17 Feb. 1659 in Lolland. ~ 2 Nov. 1623 in Køge to VIII.171 Anne Ditlevsdatter HOLCK (1602-1660). See chpt. 1.101. Studerede 1611-13 i Leyden, 1614-15 i England, 1616 sekretær i kancelliet, 1617-23 kammerjunker, 1627 krigskommissær på Langeland, 1638 landsdommer sammested. Ledede 1659 forsvaret af Langeland mod svenskerne og faldt.

pic
Landsdommer Vincents Steensen

 _

13 children:

1 Hans STEENSEN. Born 7 June 1624 in Egholm. Chr. 8 Aug. 1624 in Sortebrødrekloster. Dead 6 Aug. 1627 in Steensgaard. Bur. 21 Aug. 1627 in Snøde Kirke.  _

2 Margrethe STEENSEN. Born 20 May 1625 in Steensgaard. Dead 13 Feb. 1678 in Viffertsholm. ~ 1. to Christian HARBOU, godsejer (1606-1676). Til Østergaard og Holris. ~ 2. 4 July 1647 in Nyborg to Tyge KRUSE, godsejer (-1650). Til Balle(?). Hendes første mand var enkemand og ejer af hovedgården Hvolris i Hersom sogn samt Østergården i Hvam by, begge Viborg amt. Fra 1670 er de desuden ejere af Balle samt gårde og huse i Falslev og Assens. Her må hun have bosat sig efter Chr. Harbous død. Hendes 2. ægtemand der skrives "til Balle" må have giftet sig til dette gods. Der er modstridende oplysninger om efterslægt.  _

3 Henrik STEENSEN, page. Born 28 July 1626 in Steensgaard. Dead 25 June 1641. Bur. in Bergen Domkirke. Page 1641. Død samme år på rejse til Norge ved fald gennem luge.  _

4 Anne Magdalene STEENSEN. Born 28 June 1628 in Steensgaard. Dead 2 June 1646 in Steensgaard. Bur. in Snøde Kirke.  _

5 Christian Ulrik STEENSEN, ritmester. Born 30 Oct. 1630 in Steensgaard. Dead 23 Sep. 1660 in København. Deltog i den spanske arvefølgekrig som løjtnant i Ulrik Christian Gyldenløves regiment i Flandern. En overgang ritmester i Spanien. Tilfangetaget 1657 i Frederiksodde, dræbt 23. september 1660 "paa forrædderisk Vis ved Landemødet i Kbh.".  _

6 Eiler STEENSEN, forskærer. Born 21 Dec. 1631 in Steensgaard. Dead 10 Jan. 1678 in Holland. Page hos Hertug Chr. Ludvig af Braunschweig-Lüneburg, siden forskærer (?) hos Kurfyrsten af Sachsen. Døde på en vildsvinejagt.  _

7 Sophie Elisabeth STEENSEN. Born 17 July 1633 in Steensgaard. Dead 8 Feb. 1693 in Steensgaard. Bur. in Snøde Kirke. Var lam fra sit femte år.  _

8 Hans Ditlev STEENSEN, regimentschef. Born 26 Nov. 1634 in Steensgaard. Dead 16 Sep. 1677 in Christianstad. 1647 page hos hertug Frederik (III), 1651 kammerpage hos Dronning Sophie Amalie. Studerede 1656 i Orléans, 1660 generaladjudant hos Hans Schack, 1676 oberst for rostjenesten i Skåne, 1677 chef for 4. jyske regiment til hest, faldt 1677 for Kristiansand. Ugift, men var trolovet med Ermegaard Sophie Flemmingsdatter Ulfeld.  _

9 Birgitte Marie STEENSEN. Born 24 Mar. 1637 in Steensgaard. Dead 1694. Bur. 14 May 1694 in Rønnede Kirke. ~ bef. 1671 to Niels MUND, godsejer (1644-1723). Til Rønnebæksholm, brigader.

pic
Rønnebæksholm ved Næsted

 _

10 Jokum Christopher STEENSEN, godsejer. Born 7 June 1638 in Steensgaard. Dead abt. Mar. 1694. ~ to Tale MUND, hofjomfru (-). Løjtnant og godsejer til Grevensvænge i Hammer herred (Præsteø amt), såatsige nabo til Rønnebæksholm, hvor søsteren Birgitte Marie var gtift. Fik mindst en datter.  _

11 Hilleborg Vincentsdatter STEENSEN. see VII.85 below.

12 Henrik STEENSEN, godsejer. Born 12 Jan. 1644 in Steensgaard. Dead 8 July 1709 in Steensgaard. ~ 5 July 1682 in Steensgaard to Mette GOTFREDSDATTER (1662-1710). Til Steensgaard og Egelykke (Egeløkke, også på Langeland).

pic
Egelykke på Langeland

Hofjunker indtil 1674, deltog som løjtnant i felttoget mod Pommern, afsked fra militæret 1677 p.g.a. svaghed. 11 børn. Efterslægt: Steensen, Rathlew, Eppinger, Sponneck, v. Leth, Bach, Krarup, Berg, Fahnøe, Mau, Luun  _

13 Erik STEENSEN, godsejer. Born 9 Oct. 1646 in Steensgaard. Dead after 25 July 1707. ~ to Vibeke URNE (1654-1714). Til Lystager i Østre Flakkebjerg herred og Frydendal i Løve herred. Oberstløjtnant. Mindst 1 datter, gift Rantsau-Friis og Gabel.  _

VII.85 Hilleborg Vincentsdatter STEENSEN.

Born 1642. Dead 19 Dec. 1711. Bur. in Tryggelev Kirke. ~ 20 Dec. 1674 to VII.84 Otto KAAS, godsejer (1649-1716). See chpt. 1.64.

pic
Det Steensen'ske våben

 _ 4 children with VII.84 Otto KAAS, see chpt. 1.64.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here