Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.1: Fædrene linje for Gerda ROTHENBORG

VIII.128 Mordechaj Süskind ROTHENBURG, rabbiner.

Rabbiner i Witzenhausen, Grodno, Posen, Lublin. Født o. 1630. Død efter 1714 i Hamborg-Altona(?). Også kaldt Alexander (kaldenavn for Mordechaj). Var rabbiner i Witzenhausen, Grodno (nu i Litauen, til 1691), Posen (=Poznan i Polen), Lublin (i Polen fra ca. 1714). Skrev responsum (talmudisk indlæg) der blev optaget i en bog med bidrag af sønnen Moses Ber R. (s.d.). Om Rothenburg-navnet vides at det har været ført af hans forfædre i mange generationer, og at familien måske nedstammer fra den berømte rabbiner og talmudist Meir ben Baruch af Rothenburg kaldt "Maharam Rothenburg". Denne blev sat i fængsel af kejser Rudolf i 1286, døde 1293 i Ensisheim og blev siden (i 1307) begravet i Worms.

pic
Den mulige stamfar Maharam Rothenborgs gravsten i Worms.

Den mulige stamfars gravsten i Worms har indskriften: "Maharam, vores lærer Meir! Dette minde står over vores mester Rabbiner Meir, søn af Rabbiner Baruch, som den romerske kejser den 14. Tammuz i året 5046 tog til fange. Han døde i fængslet 19. Ijar i året 5053 og blev ikke begravet før 4. Adar år 5067. Hans sjæl hvile blandt den retfærdige verdens sjæle i Edens have! Amen, amen, Sela". J. Fischer, bibliotikar ved Mosaisk Troessamfund og genealog, har i 1930 opstillet én sandsynlig linje - der er sikkert flere udover den agnatiske - fra Maharam R. frem til Mordechaj Süsskind R. Den består af rabbinerne Baruch, Meier, Süsskind, Getschlik, Meier, Mordechaj, Abraham, Ejakim (død 1570, flere børn), Mordechaj (kaldt Süsskind, født 1559) og Moses (nævnt 1621), der da skal være far til nærværende rabbiner i Lublin. Der vides ikke meget om disse forfædre med undtagelse af Ejakim Getschlik Rothenburg, landrabbiner i Schwaben og ligeledes en berømt talmudist. Kilder: [14] (s.171), [211], [212], [220] mm.  _

Hans søn:

1 Moses Mordechaj ROTHENBURG, overrabbiner. se VII.64 nedenfor.

VII.64 Moses Mordechaj ROTHENBURG, overrabbiner.

Rabbiner i Tykoczin, Brest-Litovesk, overrabbiner i Altona. Født o. 1665. Død 11 jan. 1712 i Altona. Begr. 12 jan. 1712 i Königstrasse. ~ m. VII.65 Rechle FÜRST (-1752). Se afsn. 1.2. Rabbiner først i Tykoczin, dernæst i Brest-Litovesk og til sidst i Altona. Det sidste sted delte han rabbinatet med Zebi Hirsch Ashkenazi (også kaldt Hakam Zebi, muligvis hans svoger). Da denne forlod Altona i 1710, blev Moses Rothenborg overrabbiner. Dette varede dog kun lidt over 1 år, idet han døde 12. januar 1712. Talmudiske optegnelser af ham og faderen Mordechai Süsskind R. blev udgivet af enken Rechle f. Fürst i bogen "Scháloth Uteschuboth". Hendes fætter rabbinatsassessor Joseph Fürst (s.d) skrev forordet, og udgivelsen blev finansieret af den rige Goldschmidt-familie (Josef Fürsts mødrene slægt), formodentlig anført af Kgl. Hofagent Bendix Goldschmidt (s.d.). Bogen blev udgivet Hamborg 1716 (undertiden anføres fejlagtigt Amsterdam 1746).

pic
Moses Rothenburgs gravsten på Königstrasse i Altona. Historisk fotografi fra Steinheim-instituttet

Hans gravsten, som i dag er gået tabt, omtaler hans "fremragende visdom" og priser ham som en "skarpsindig prædikant". Kilder: [14] (s.171), [15] (s. 230), [201], [95] (s. 468), [217] .  _

6 børn:

1 ? ROTHENBURG. ~ m. Jacob LANDAU, rabbiner (-). Rabbiner i Lubartow. Ligesom Rothenburg var Landau-familien en udpræget rabbiner-familie. De fik mindst 3 børn, Süsskind og Naftali (begge rabbinere) og datteren Chana gift med Isaac, rabbiner i i Lubartow efter Jacob Landau. Ifølge Rosenstein [95] (s. 392) skulle datteren gift med J. Landau være overrabbiner Moses Rothenburgs "eneste barn". Rosensteins hovedærinde er vistnok at bestride forbindelsen fra overrabbineren til den hasidistiske Rothenberg-Alter familie, som andre ellers mener går gennem sønnen Salomon (s.d.). Om sønnen Behrendt og forbindelsen til den danske Rothenborg-familie skal siges at den er fuldstændig entydig bl.a. takket være gravstenene for efterslægten i Møllegade i København.  _

2 Chana ROTHENBURG. ~ m. Gabriel ?, rabbiner (-). Rabbiner i Lubartow. De havde en søn Isaac, som også blev rabbiner i Lubartow i Polen. Til dennes efterslægt hører den berømte rabbiner Salomon (Schlomo) Kluger i Brezany i Galicien (1785-1869) der udgav et stort antal talmudiske værker [201].  _

3 Salomon ROTHENBURG, rabbiner. Rabbiner (i Ladowa?). Født o. 1700. Vistnok en lidt omstridt søn. Til efterkommerne tæller en udbredt rabbiner-familie Rotenberg-Alter især i det nuværende Polen og østlige Tyskland. Grenen (Isaac Meir Rotenberg-Alter) grundlagde Ger Hasidismen, en fromhedsbevægelse under indflydelse af østens mystik. Hasidismen er udbredt blandt amerikanske jøder.  _

4 Behrendt Moses ROTHENBURG, købmand. se VI.32 nedenfor.

5 Hendel ROTHENBURG. Død 30 mar. 1726 i Altona. Begr. i Königstrasse. Døde ugift og, antydes det på hendes gravsten, ret ung. Hun kaldes uskyldig, ren og tro.  _

6 Löb (Levi) Moses ROTHENBURG. Død 19 juni 1756. Begr. 20 juni 1756 i Königstrasse. Begravet ved siden af sin far på Königstrasse. Kaldes "Meister". Ellers ukendt.  _

VI.32 Behrendt Moses ROTHENBURG, købmand.

Købmand i Hamborg og København. Født 1701 i Hamborg-Altona. Død 21 juli 1775 i København (Mos). ~ m. VI.33 Beile FÜRST (1704-1774). Se afsn. 1.3. Købmand i Hamborg, hvor også hans børn må være født. Den 6 marts 1739 fik han med dansk Kgl. Lejdebrev tilladelse til at slå sig ned og handle i Danmark (er da noteret som Bernt Rottenborg"). Herefter må han været flyttet til København med sin familie. I skattemandslisten 1762 nævnes han og hustruen samt deres to sønner. I vejviseren 1772 optræder han som "Rottenborg, Jøde, Compagniestræde 50". Også moren Rechle f. Fürst levede som enke hos ham. Her døde hun d. 15. marts 1752. Begge er begravet på Møllegade.

pic
Berend Rothenburgs underskrift og segl Altona 1741

Gift med sin kusine Beile Fürst, datter af hans morbror, juveleren Chajim Fürst, der havde fået dansk Kgl.Lejdebrev allerede i 1693. Alle børn må være født i Hamborg. Kilder: [14] (s.171), [1] mm. Hans gravsten i Møllegade er velbevaret, men hans kones er i dag forsvundet. Af gravstenen fremgår det at hans hebraiske navn var Isaschar.

pic
Gravstenen i Møllegade: "Her ligger Isaschar Ber(endt) søn af den berømte rabbiner af den højlærde familie Mosche Rothenburg som døde erev Shabat 23 Tamuz og blev begravet ... i året 1775."

 margo 

3 børn:

1 Moses Behrendt ROTHENBORG, købmand. se V.16 nedenfor.

2 Heyman Behrendt ROTHENBORG, købmand. Død 1779 i København. Begr. 13 aug. 1779 i Møllegade. ~ 20 maj 1768 i København m. Helena (Halche) SPEYER (1749-1790). Hans mellemnavn "Behrendt", der kendes fra begravelsesprotokollen i København, må forstås patronymisk, så han må være søn af Behrendt Rothenburg. Han er sikkert død i 40-års alderen. I vejviseren fra 1779 er han anført at bo i Hydskenstræde 58. Hans enke, formodentlig et barnebarn af Isac Mendel Speyer (død 1726), der hørte til kredsen omkring Aron Meyer Goldschmidt og Henrich Fürst, træffes i 1787 på Skindergade, gift 2. gang med købmanden Joel Philip (denne findes i kopulationsprotokollen 1782). Hos hende bor da også hendes bror Mendel Speyer f. ca. 1740. Han er begravet i Møllegade, men der findes ingen gravsten.  margo  Efterslægt (2 børn) afsn. 2.1.

3 Hanne ROTHENBORG. Død 1776. Begr. 2 jan. 1776 i Møllegade. ~ 26 jan. 1757 i København m. Israel Moses ISRAEL PRÄGER, bogtrykker (1733-1813). "professor", købmand og bogtrykker i Kbh. Hendes mand (også kaldt "Jechiel Präger" - kom vel fra Prag) fik 16. jan. 1756 tilladelse til at slå sig ned i København, efter at Behrendt Rothenburg havde indgivet den fornødne ansøgning med henvisning til, at Israel var forlovet med hans datter. Hun må være død mellem 1776 og 1787 og formodes her at være den Hanne g. Israel Moses, der er begravet på Møllegade 1776. I folketællingen 1787 optræder hendes mand, "Hosbonde, Professor, Handler" i Klosterstræde, gift med Frölig Levin (kun 29 år) og 4 børn af første ægteskab, det yngste 17 år. Året forinden havde han ansøgt om og fået tilladelse til at oprette et bogtrykkeri til fremstilling af "orientalske bøger" (M.S. Lausten [240] s. 235 ff. samt Dansk jødisk historie, 11, 1983). I 1801 benævnes han "spejlhandler". Der vides ikke meget om børnene. Hanne Rothenborg er begravet i Møllegade, men der findes ingen gravsten.  margo  Efterslægt (6 børn) afsn. 2.2.

V.16 Moses Behrendt ROTHENBORG, købmand.

Købmand i København. Født 1735 i Hamborg-Altona. Død 10 nov. 1787 i København. Begr. 12 nov. 1787 i Møllegade. ~ 26 aug. 1771 i København m.V.17 Regine (Rose, Rosalie) ? (1745-1804). - se nedenfor. Må være kommet til København som ca. 4-årig i 1739. Betegnes købmand og handlende, men der vides ikke noget om hans forretningsvirksomhed. 1771 er han medunderskriver af menighedens begravelsesprotokol, betragtes altså som et af menighedens overhoveder.

pic
"Moses, søn af Ber Rothenburg".

I vejviserne fra 1777 samt i folketællingen 1787 angives han at bo i Kompagnistræde 58, Snarens Kvarter. Selve købmandsforretningen synes fortsat at ligge i nr. 50, på farens oprindelige adresse. Han døde 10. november 1787, begravet i Møllegade. Kilder [1], [14] (s. 171) mm.

pic
Moses, ben Ber Rothenburgs gravsten i Møllegade.

Indskriften på gravstenen i Møllegade lyder: "Her ligger den ærlige mand Hr. Moshe søn af den afdøde leder Hr. Ber Rojtenberg, oldebarn og sønnesøn af den berømte Gaon (højlærde) af Rojtenberg [dvs. rabbineren i Lublin Mordechaj Süskind R., se ovenfor]. Døde lørdag og blev begravet morgenen efter søndag den første dag i Kislev år 5548. Måtte hans sjæl ..." osv.  margo  Hans hustru V.17 (forslægt ukendt):

V.17 Regine (Rose, Rosalie) ?.

Født o. 1745. Død 1804 i København. Begr. 12 juni 1804 i Møllegade. ~ V.16 Moses Behrendt ROTHENBORG, købmand - se ovenfor. Fødenavn, herkomst ukendt, men fornavnet Regine alternerende med Rose/Röschen forekommer flere gange i Fürst- og Goldschmidt-familien. Ligeledes synes Philip-navnet (hebræisk Feibel/Feiwesch) at være kommet fra hendes slægt. I en "Liste over de her i Byen boende, ved Borgerskab og Privilegier berettigede, af den Jødiske Nation, som til den høitydske jødiske menighed henhører" fra 1780 fremgår det, at familien en overgang har haft hendes bror boende, men hans navn oplyses ikke.

Da hun blev enke efter købmand Moses B. Rothenborg i 1787, var hendes yngste søn blot 4 år gammel. Hun har nok fortsat mandens handelsvirksomhed, men har vel også haft velhavende slægtninge til at understøtte sig. I vejviserne efter sin mands død findes hun fortsat på Kompagnistræde og under sin mands navn, men herefter er hun indført som "Mad. Rottenborg, Hiørnet af Østergd. og St. Jørgensgd. 34". Ved folketællingen 1801 træffes hun i Øster Kvarter som "Regina Rodenborg, 56, Enke, Jødinde" sammen med sine to sønner, to tjenestepiger og en logerende. Hendes gravsten i Møllegade er bevaret, men giver ingen oplysninger om hendes far.

pic
Gravstenen i Møllegade: Rösel ... Rav Mosche Rothenburg bat ...?"

 margo 

Deres 3 børn:

1 Liebe ROTHENBORG. Født o. 1777. Død 9 juni 1849. Begr. i Møllegade. ~ 28 dec. 1797 i København m. Philip HARTVIG (VON ESSEN), købmand (1770-1818). Kaldes "ElIisabeth" i 1787. 1801 bor hun gift og med en søn Moses på 2 år i Købmager Kvarter (iflg. vejviseren 1815-16 Købmagergade 5). Ikke fundet i senere folketællinger.

pic
Liebe Rothenborgs gravsten i Møllegade: "Libet ischet Feiwelman ... bat Mosche Rothenburg".

 margo  Efterslægt (3 børn) afsn. 2.3.

2 Behrendt ROTHENBORG, købmand. Født o. 1778. Død 8 apr. 1809 i København. Begr. i Møllegade. Død relativ ung (omkr. 30 år). Sandsynligvis ugift. Bor ifølge vejviseren 1810 i Klareboderne 3 og betegnes handelsmand. Betegnes købmand ved begravelsen. Kilde: [1] mm.

pic
Behrendt Moses Rothenborgs gravsten i Møllegade. Over ringen "Ber Mosche Rothenburg".

 margo 

3 Philip Moses ROTHENBORG, thehandler. se IV.8 nedenfor.

IV.8 Philip Moses ROTHENBORG, thehandler.

The- & porcelænshandler i København. Født 22 dec. 1783 i København (Mos). Død 1840 i København. Begr. 30 juni 1840 i Møllegade. ~ 31 maj 1808 i København (Mos) m. IV.9 Frederikke ADLER (1793-1827). Se afsn. 1.6. Var indskrevet i Københavns Borgervæbning 1805-20 (angives ved indskrivelsen at være 66 1/4 tommer, dvs. 173 cm. høj). Borgerskab i København 1810. Havde forretning oprindelig i Dronningens Tværgade 342 (vejviseren 1814/15 "Thehandler, Udvalg af Borlys og Sæbe"), men etablerede siden en the- og porcelænshandel i Købmagergade, der senere blev til "Salmonsens Tehandel". I vejviseren for 1817-18 findes han boende på Springgaden (senere Pilestræde) 31 i København. I vejviseren 1836 derimod Gl.Mønt 101 - tæt ved sønnerne David Philips og Peter Philips bopæl. Død 30. juni 1840 i København efter næsten 13 år som enkemand.

pic
Philip Moses Rothenburgs gravsten i Møllegade. Hans hebraiske fornavn Feiwesh ses i linje 5.

 margo 

4 børn:

1 Moritz ROTHENBORG, hattemager. se III.4 nedenfor.

2 David Philip ROTHENBORG, glashandler. Glashandler og partikulier i København. Født 26 aug. 1810 i København (Mos). Død 1877 i København. Begr. 17 sep. 1877 i Møllegade. ~ 8 apr. 1845 i København (Mos.) m. Amalie MEYER (1823-1890). Skomager, senere (fra ca. 1845) glashandler. Var ved folketællingen 1845 35 år gammel og ugift. Han boede da Gl. Mønt 161 sammen med broderen Peter Philip (de havde hver sin etage). 1860 er han flyttet til St.Købmagergade 27 (=58). Ingen børn ifølge skiftet. Hans kone, var datter af en jødisk købmand Isaac Meyer fra Vordingborg.

pic
David Philip og Amalie Rothenborgs fælles gravsten i Møllegade

 margo 

3 Behrend ROTHENBORG. Født 17 nov. 1811 i København (mos.). Død 24 nov. 1811 i København. Begr. i Møllegade. Død 8dage gl. "af krampe".  _

4 Peter (Behrend) Philip ROTHENBORG, guldsmed. Guldsmed i København. Født 1 apr. 1813 i København (Mos). Død 1875 i København. Begr. 23 apr. 1875 i Møllegade. Var ved folketællingen 1845 32 år gammel, født i København, ugift, guldsmed. Samme adresse som broderen David Philip, Gl. Mønt 161 (3. sal). I 1850 har han indlogeret en "S.S. Rosenborg, 25 år, hattermagersvend" fra Berlin. Navnet kan være misforstået for Rothenborg af listeføren, og der kan være tale om en slægtning. Hans gravsten i Møllegade har en ren dansk inskription.

pic
Peter (=Ber) Philip Rothenborgs gravsten i Møllegade

 margo 

III.4 Moritz ROTHENBORG, hattemager.

Kgl. Hof hattemager i København. Født 14 apr. 1809 i København (Mos). Død 1874 i København. Begr. 28 nov. 1874 i Møllegade. ~ 1. 19 mar. 1834 i København (Mos) m. Jeanette JACOBSEN (1809-1847). ~ 2. 9 feb. 1858 i København.(Mos) m. III.5 Frederikke JACOBSEN (1822-1903). Se afsn. 1.9. Født i København, men træffes ved folketællingen 1834 25 år gl. i Aalborg som ugift "Hattemagermester" og logerende hos en toldkontrollør Jens Thanning. I huset også hans morbror Adolf Adler, hattemagersvend og senere hattemager i Randers. Året efter gift med Jeanette Jacobsen, født i Lyngby, datter af handelsmand Noah Jacobsen (f. ca. 1785 i Kbh., muligvis af samme familie som Moritz' anden kone Frederikke). I 1840 og 1845 træffes familien på Jomfru Anegade 255, men er kort efter (før Jeanettes død i 1847) flyttet til København, hvor han fik butik i Købmagergade ligesom sin far. Selv boede han i Møntergade 43 (folketællingen 1850), senere Østergade 3 (oprindelig 8). Udnævnt til "Kgl. Hof Hattemager". Oldermand for hattemagerlauget.

pic
Hattemager Moritz Rothenborg, portræt af David Monies (privateje)

Med Jeanette Jacobsen fik han 9 børn. Hendes yngste datter blev opkaldt efter hende. Den 9. februar 1854 blev m. Rothenborg i en alder af 48 år gift 2. gang med Frederikke Jacobsen, 34 år. Forlovere var silke- og klædehandler M.I. Michaelsen (g.m. Ester Adler, hans mors kusine) og redaktør G. Siesby (Frederikkes svoger). Frederikke havde da allerede født deres første fælles barn. Med hende fik han yderligere 4 børn. Han er begravet sammen med sin første hustru på et familiegravsted i Møllegade. De to gravsten har kun kortfattede danske inskriptioner:

pic
Familiegravstedet i Møllegade

 margo 

Hans børn med Jeanette JACOBSEN:

1 Frederikke ROTHENBORG. Født o. 1835 i Aalborg. Død 1903 i København. Begr. 21 juli 1903 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. Ugift. Skæbne ellers ukendt. Fælles gravsten med halvsøsteren Johanne Rothenborg.  margo 

2 Ferdinand ROTHENBORG, partikulier. Født 21 juni 1836 i Aalborg. Død 21 mar. 1899 i København. Begr. 28 mar. 1899 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ m.efterkommer nr. 3 afsn. 2.48 Wilhelmine MONIES (1849-1938). Boede på Gammeltorv i København, senere i Studestræde og (ved sin død) på Vesterbrogade. Var ejer af et handelsfirma i Brasilien, hvor også hans to sønner er født. Boede mange år i Brasilien og kaldes "kaffekongen" i familietraditionen hos efterfølgerne, der skiftede efternavn til Raalind.  margo  Efterslægt (2 børn) afsn. 2.4.

3 Sigurd ROTHENBORG. Født 14 dec. 1837 i Aalborg. ~ m. Mariane MEYER (1845-). Kendes kun fra folketællingen 1845/50. Skæbne ellers ukendt. Muligvis udvandret til Danbury i USA, hvor han kaldte sig "Siguard Rothenborg". Ægteskab og to børn iflg. "Stamtavle Abraham Moses" af Georg Hertz.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.5.

4 Rosalie ROTHENBORG. Født 8 okt. 1840 i Aalborg. Død 1841 i Aalborg. Begr. 4 feb. 1841 i Aalborg (mos). Den eneste Rothenborg, der i 1800-tallet blev begravet udenfor København. Hendes gravsten er den sidste i familien med hebraisk indskrift. Senere sten har danske indskrifter med latinske bogstaver.

pic
Rosalie Rothenborgs gravsten i Aalborg.

Kilde: [1].  margo 

5 Betty ROTHENBORG. Født 1 feb. 1842 i Aalborg. Død 8 jan. 1900. ~ 20 juni 1860 i København (Mos) m. IV.10-14. Isak JACOBSEN, grosserer (1827-1876). Gift med grosserer Isak Jacobsen, yngste bror til farens anden kone Frederikke og sandsynligvis også i familie med Bettys egen mor Jeanette f. Jacobsen. De fik mindst 5 sønner (heriblandt teaterdirektør Otto Jacobsen) og 1 datter.

pic
Bettey Rothenborg og Isak Jacobsens gravsten i Møllegade

 margo  Efterslægt (8 børn) afsn. 2.6.

6 Camilla Rosalie ROTHENBORG. Født 1 feb. 1842 i Aalborg. Død 1926. Begr. 19 okt. 1910 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 15 feb. 1870 i København (Mos) m. Emil SVAN, købmand (1842-1873). Herreekviperingshandler. Menighedsprotokollen i København angiver, at hun var "her fra staden" og 28 år gammel ved sit bryllup. Manden var muligvis fra Göteborg. Indvandret til København fra Göteborg 1994. Bor 1906 som enke i Oehlenschlaegergade nr. 5. Hos hende da også sønnen Aksel.  margo  Efterslægt (1 barn) afsn. 2.7.

7 Fritz (Frederik) ROTHENBORG, hattemager. Født o. 1843 i Aalborg. Død 1912 i Sæby pr. Høng. Begr. 29 sep. 1912 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 1 feb. 1876 i Manhattan m. Olivia Ludovica Rosaura OLSEN (1844-). Udvandret til Chicago i 1870, hvor han optræder i folketællingen med en hustru Olivea. Datteren Alfrede er måske af et tidligere ægteskab. 1880 i New York, men må til sidst være vendt tilbage til København, hvor han er begravet. 1895 er han anført i Politiets Registerblade for København som partikulier i Oehlenschlägergade og ugift!  margo  Efterslægt (1 barn) afsn. 2.8.

8 Martin ROTHENBORG, hattemager. Født 27 apr. 1846 i København (Mos.). Død o. 1886 i Buenos Aires. ~ m. Laura (Lea) THORUP (1852-). Var 1885 bestyrer af sin fars hattemagerforretning. Ikke fundet begravet mosaisk i Danmark. Formodentlig udvandret til Braslien. Hans hustru ses 1902 at være rejst fra København til Sao Paulo i Brasilien.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.9.

9 Jeanette ROTHENBORG. Født 17 nov. 1847 i København (Mos.). Død 9 okt. 1848 i København. Begr. i Møllegade(?). Opkaldt efter moren, der døde i barselsseng. Faren har anmeldt til skiftevæsenet "At mit Barn Jeanette Rothenborg 7/8 Aar er død idag uden at efterlade Arv".  _

Hans børn med Frederikke JACOBSEN:

10 Arthur ROTHENBORG, overretssagfører. se II.2 nedenfor.

11 Carl Henry ROTHENBORG, grosserer. Født 9 jan. 1859 i København. Død 2 juli 1892 i Østen. Begr. 5 juli 1892 i Kbh. (Mos. Vestre). Ugift. Træffes 1885 som prokurist i Øresundsgade. Ansat hos Philip W. Heymann (gift med hans slægtning Hanne Adler). Død i Østen.

pic
Carl Henry Rothenborgs gravsten på Mosaisk Vestre Kirkegård

 margo 

12 Johanne ROTHENBORG. Født 25 juli 1860 i København. Død 1938 i København. Begr. 23 dec. 1938 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. Ugift. Boede 1906 på pensionat i Vestre Boulevard 13. Lever da af "egne midler". Skæbne ellers ukendt. Fælles gravsten med halvsøsteren Frederikke Rothenborg.

pic
Frederikke og Johannes Rothenborgs gravsten på Mos. Vestre Kirkegård

 margo 

13 Herman Arnold ROTHENBORG, fabrikant. Maskinfabrikant og direktør (Husquarna Danmark) i København. Født 2 dec. 1861 i København (Mos). Død 1933. Begr. 20 okt. 1933 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 1. 10 maj 1888 m.efterkommer nr. 6 afsn. 2.49 Josephine Henriette Mathilde SALOMONSEN (1865-1916). ~ 2. m. Agnes Kirstine NIELSEN (1892-). 1. kone Josephine Henriette Salomonsen var på mødrene side af Monies-Soldin-slægten og kusine til hans svigerinde Jenny Rothenborg, f. Kann (s.d.). 4 børn af 1. ægteskab og 1 søn af 2. ægteskab.

pic
Herman og Josephine Rothenborg, bryllupsbillede

 _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.10.

II.2 Arthur ROTHENBORG, overretssagfører.

Overretssagfører i København. Født 24 dec. 1857 i København (Mos). Død 25 feb. 1930 i København. Begr. 28 feb. 1930 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 7 sep. 1884 i København (Mos) m. II.3 Jenny Frederikke KANN (1859-1929). Se afsn. 1.11. Student (privat demitteret) 1875, cand.jur. 1880, overretssagfører og egen praksis i København fra 1883. Bestyrelsesposter i Københavns Telefonkiosker, Ejendomsselskabet København mm. Boede på Bredgade i København med "Sommerbolig" i Vedbæk.

pic
Arthur Rothenborg (1857-1930) & Jenny f. Kann (1859-1929)

Kilder: [1], [5], [11] etc. Velhavende, ikke udpræget religiøs (og næppe heller opdraget sådan), beskrives som nærig, streng opdrager, selskabsmenneske, skarp humor, dygtig pianist. Både hans sølvbryllup 1909 og 60-fødselsdag 1917 fejredes med stort opsatte musikalske satirer baseret på Wagners Nibelungen mm: "Rotan, Borgens Behersker [Arthur], Sølvbrudhilde, Fylgje, hans Viv [Jenny, lidt fyldig], Grindøtrene Erda [Gerda] og Freina [Elna med fregner], Nasholt, Hvalperich [Max] osv.). En ven af huset, ingeniør Erik Philipsen, har malet 16 karikaturer af ham i vekslende stilarter og situationer.  margo 

3 børn:

1 Max ROTHENBORG, overretssagfører. Overretssagfører og juridisk konsulent i København. Født 27 dec. 1888 i København. Død 1956 i Gentofte. Begr. 17 okt. 1956 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 1. 7 maj 1913 (skilt) før 1927 m. Ingeborg ("Ly") DITLEVSEN (1891-1974). ~ 2. 8 apr. 1927 i København (Rådhuset) m. Anna Feodora (Luth) OTTO (1897-1934). ~ 3. 1 juli 1939 m. Sonja ("Nonne") RINDOM (1904-2004). ~ 4. 2 feb. 1952 i Gentofte m. Gunnil Jytte Theresia BORCH (1913-1995). Overretssagfører i København fra 1915, mange bestyrelsesposter i teaterverdenen (Teaterdirektørforeningen, Paladsteatret osv.).

pic
Max Rothenborg (1888-1956).

Gift 4 gange, men fik kun børn i 1. og 3. ægteskab. 2. kone var gift 1. g. med jornalisten Andreas Vinding (s.d.). 3 kone Sonja Rindum var niece til Hedvig "Py" Rindom (g.m. Joh. Brøndsted, s.d.). Dømt for underslæb med klientkontoen 13 marts 1945. Herefter juridisk konsulent i Gentofte. Blüdnikow [218] (om MRs rolle som medlem af den jødiske flygtningekomite, organisering af jødeflugten 1943 etc.). Endvidere Danske Sagførere [11], Blå Bog [5] (før 1944).  _

2 Gerda ROTHENBORG. se I.1 nedenfor.

3 Elna Theodora ROTHENBORG, violonist. Født 5 juni 1892 i København. Død 1921 i Vedbæk. Begr. 22 aug. 1921 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. Ugift. Var en dygtig (professionel?) violonist.

pic
Elna Rothenborg (1892-1921).

 margo 

I.1 Gerda ROTHENBORG.

Født 7 mar. 1890 i København (Mos). Død 6 aug. 1959 i Charlottenlund. Begr. i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 16 nov. 1917 i København (Rådhus) (skilt) 1933 m. Johannes Balthasar BRØNDSTED, arkæolog (1890-1965). Professor i nordisk arkæologi v. Kbh.s Univ., rigsantikvar. Boede efter sin skilsmisse i 1933 som "rentier" i Charlottenlund. Hun havde fået en stor arv fra sin far. Flygtning i Sverige 1943-45.

pic
Gerda Rothenborg g. Brøndsted (1890-1959).

Hun døde efter at være påkørt af bil 6. august 1959.  _

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[4] Jensen, H.H. & Tage Kaarsted: Magisterstaten 6. udg. 1968 ( 1. udg. 1901)
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[11] Hjort-Nielsen, H.: Danske sagførere under loven af 26. maj 1868. ( Beskikkelser udfærdigede i tiden 1. Jan. 1869 - 30. Sep. 1919 ), 1941
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[15] Fischer, J.: Meir Goldschmidts Stamfædre. I Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, udg. J. Salomon, J. Fischer, D. Simonsen, Kbh. 1919-25.
[95] Rosenstein, Neil: The Unbroken Chain, Shengold Publishers 1976
[201] Jewish Encyklopedia, New York 1901-1906
[211] Fischer, J.: Brev til Max Rothenborg 3. august 1930
[212] Kaufmann, David: Die Grabsteine R. Meir's von Rothenburg und Alexander Wimpfen's in Worms, i: Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums 40 (1896), S. 128 f.
[217] Wunder, Meir. Meorei Galicia: Encyclopedia Lekhakhmei Galicia 1-5. Jerusalem (The Institute for the Commemoration for Galician Jewry), 1978-1997 (Hebræisk med engelsk indeks)
[218] Blüdnikow, Bent: En tvetydig helt, Kronik i Politiken 13.sept. 1993
[219] Levin, Elias: Jødiske Gravstene 1886-1915 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads, København 1986
[220] Neubauer: La Famille de Meïr de Rothenburg, i Revue des Études Juives, 1886 XII 91-94.
[229] Brøndsted. Joh.: Breve til Johannes Brøndsted 1904-09
[240] Lausten, Martin Schwarz: Oplysning i Kirke og Synagoge. Forholdet mellem kristne og jøder i den danske oplysningstid (1760-1814). Kbh. 2002

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here