Gedcom Extract for Gerda ROTHENBORG

Chpt. 1.9: Ancestral Line for Frederikke JACOBSEN, Gerda ROTHENBORG's father's mother

V.20 Jacob ARON, købmand.

Born abt. 1735. Dead 6 Apr. 1803 in Friedrichstadt. ~ to V.21 ? ? (-). - see below. Betegnes som en "Gelehrter", "Händler" og "Jødepræst" i arkivalier på byarkivet i Friedrichstadt [305] [123]. Indtil få år før sin død var han desuden Schächter i menigheden. 6. sept. 1765 havde han erhvervet et hus i Prinzessstrasse, som han dog senere (velnok o. 1790) afhændede. Herefter boede han tilleje i Westermarktstrasse. 1800 var han raget uklar med rabbiner Josef Jasman Levi, der satte hans skat så lavt, at han mistede stemmeret i menigheden. Rabbineren blev dog selv afsat 1802, og Jacob Arons parti vandt flertallet.

Af dømme efter hans kendte børns aldre, har han nok været gift mindst to gange, men ægtefællerne kendes ikke. Ved hans død indrykkede sønnen Aron i Viborg en annonce i Ditmarser Note, hvor debitorer opfordres til at henvende sig til ham på den afdødes bopæl.  _ His wife V.21 (parents unknown):

V.21 ? ?.

~ V.20 Jacob ARON, købmand - see above.  _

Their 5 children:

1 Aron JACOBSEN, købmand. see IV.10 below.

2 Benjamin JACOBSEN, købmand. Born 1765 in Friedrichstadt. Sandsynligvis yngre bror til Aron. Han tog borgerskab i Viborg d. 29. nov. 1791, godt 7 år før Aron. Han fik bevilling til handel med "indenlandske alenkram samt ostindiske og kinesiske varer". Og som Aron fortsatte han til Ålborg, hvor han tog borgerskab 5. sept. 1800. Ved den lejlighed omtales han som "Benjamin Jacob af den Iødiske Nation, barnføed i Friederichstæd i Holsteen, [...] og i Anledning af at han ved Bevilling under sidste 1ste Septembr: var bleven tilladt at nedsætte sig her i Aalborg som Frie Slagtermester, begierede paa denne NæringsVei at vinde Borgerskab, hvilket af Magistraten blev ham tilstaaet". I 1801 er han logerende på Adelgaden hos købmand Niels Tranum, 36 år og ugift [298]. Han er ikke fundet død i Danmark.  _

3 Frederikke (Freide) JACOBSEN. Born 1772 in Friedrichstadt. Dead 7 Aug. 1837 in Aalborg (Mos.). ~ to Hirsch LEVIN, købmand (1759-1844). Huslærer, købmand, lysestøber. Også kaldt Fradge, Freidche osv. Ifølge levnedsløb i byarkivet i Friedrichstadt født 1772 [305], mens folketællingen 1834 og aldersangivelsen ved hendes død peger på 1777. 1801 bor hun hos sin bror Aron i Viborg. Gift med Hirsch Levin, der var kommet fra Meseritz til Danmark som huslærer hos Grev Ahlefeld på Tranekær på Langeland. Familien boede Ladegaards Gade No. 74 i Aalborg.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.33.

4 Hitzel JACOB. Born 1776. Boede ugift hjemme i 1803.  _

5 Giedel JACOB. Born 1781. Boede ugift hjemme i 1803. Nævnes 1828 da hun køber byggemateriale til en bror. Betegnes "blödsinning" i 1835 [305].  _

IV.10 Aron JACOBSEN, købmand.

Købmand i Viborg og Aalborg. Born 1761 in Friedrichstadt, Sydslesvig. Dead 21 Jan. 1831 in Aalborg (Mos). ~ 1. to Philippine PHILIPSON NEUSTÄDEL (1778-1815). ~ 2. 26 Mar. 1816 in Aalborg to IV.11 Hanne (Hanchen) Israel LEVY (1787-1830). See chpt. 1.10. Også kaldt Aron Jacob og Aron (af) Friedrichstadt. Fik 8. februar 1799 bevilling som købmand og 19. marts borgerskab i Viborg, hvor han sammen med andre troesfæller fik tilladelse til at holde synagoge i et lokale, der var lejet hos prokurator Tøger Kjersgaard St. Mogensgade 14. Selv boede han St. Mogensgade 44. 1804 nedsatte han sig som købmand i Aalborg (borgerskab 30. april, boede på Bispensgade nr. 17 overfor Jomfru Ane Gade). Hans bevilling som købmand gjaldt "Ostindiske og Chinesiske samt Galanterie Vahre". I Aalborg ansøgte han d. 29. maj 1804 sammen med købmand Henrik Wulff Bendix om tilladelse til at indrette synagoge og "kapel".

pic
Ansøgning fra Henrik Wulff Bendix og Aron Jacob(sen) 29. maj 1804.

Der indløb dog kort efter en konkurrerende ansøgning fra byens 3. jødiske familie, Raphael Hartvig Cohen, men i længden løb Aron Jacobsen af med sejren, blev menighedsforstander og erhvervede 1810 grunden der blev til den jødiske kirkegård. Selve synagogebygningen blev dog først indviet mange år efter hans død (1854, nedbrændt af Schalburgfolkene 1945). Deltog 1812-13 i kaperforordningen med et skib "Oprejsningen" og opbragte engelske og svenske skibe. Død 1831, begravet på den jødiske kirkegård i Aalborg som han selv havde stiftet.

pic
Aron Jacobsens gravsten på Mosaisk Kirkegård i Aalborg.

Indskriften på hans gravsten i Aalborg lyder i oversættelse: "Aharon skal gå ind i Helligdommen.Her hviler en mand, der udførte mange gode Gerninger for Israel indenfor sin Menighed. Han bragte deres Børn ind under Pagten ved Omskærelsens Tegn, rundhåndet uddelte han af sin Formue, han indrettede en Begravelsesplads,som dækker over de døde. Nu gemmes her hans eget afsjælede Legeme, men hans Sjæl er steget op til det høje. Det er Menighedsforstanderen, den ærede Herr Aharon fra Frederikstad, som døde Natten til Fredag 7. Schwat 5591". På bagsiden den danske indskrift: "Aron Jacobsen fordum Kjøbmand i Aalborg død 1831 21. Januari 69 Aar. Her hviler han nu i det Begravelsessted hvortil han selv var Stifter 1810." Gift 2 gange: 1 kone var datter af Philip Neustädel, købmand indvandret til Aalborg fra Hamborg, men hvis slægt i Danmark kaldte sig Philipson. Hun bragte en stor medgift ind i ægteskabet, og i august 1815 efter hendes død må han skifte med sønnerne Simon og Jacob. Deres formynder er da Philippines bror Sem. Margolinsky [1] (s. 524 f.), Margolinsky [93] (s. 36, 40, 47,49), Klitborg [194], St. Felding [216] mm.  margo 

His children with Philippine PHILIPSON NEUSTÄDEL:

1 Moses Aron JACOBSEN. Born abt. 1801 in Viborg. Optræder i folketællingen 1801 og angives af faren at være 2 1/2 år gl. dec. 1804 i indberetningen til Magistraten om mosaiske trosbekendere i hans hustand. Ikke nævnt senere. Må være død før 1815, hvor der holdes skifte efter hans mor Philippine Neustädel i anledning af at faren gifter sig igen.  _

2 Simon Aron JACOBSEN, købmand. Købmand i Aalborg. Born 4 June 1802 in Viborg. Dead 13 Feb. 1875 in Aalborg (Mos). ~ 22 May 1831 in København (Mos) to Frederikke LYBSCHÜTZ (1808-1890). Købmand i Aalborg med manufakturforretning på Bispensgade 17, som han arvede efter sin far. En af grundlæggerne af Diskonto- og Sparebanken i Aalborg 1854 samt af dampfærgeforbindelsen mellem Aalborg og Nr. Sundby i 1858 [194]. Hovedkraften bag projektet der førte til opførelsen af Aalborg Synagoge i 1854 (spræng i luften af Schlburgkorpset i 1945). Hans monumentlignede gravmæle (en søjle) dominerer Aalborg Mosaiske Kirkegård.

pic
Simon Aron Jacobsens gravmæle på Aalborg Mosaiske Kirkegård

De fleste af hans (mindreårige) søskende og halvsøskende boede hos ham ved folketællingen 1834, 2 år efter farens død. 2 børn. Aron Jacobsens Vej (nedlagt 1970) er opkaldt efter hans søn Aron, der overtog hans forretning. Datteren Josephine var mormor til arkitekten Arne Jacobsen.  margo  Descendants (2 children) chpt. 2.34.

3 Jacob JACOBSEN, handelskommis. Born 8 Oct. 1805 in Aalborg. Dead 28 Nov. 1857 in Aalborg (Mos). Boede ved folketællingen 1845 og 1850 hos sin bror Simon, Bispensgade 240 i Aalborg, og var ugift. Begravet i Aalborg.

pic
Jacob Aron Jacobsens gravsten på Aalborg Mosaiske Kirkegård

 margo 

4 Philippine JACOBSEN. Born 1810. Dead 1810. Bur. 14 Feb. 1810 in Aalborg. Den første der blev bisat på Aalborg Mosaiske kirkegård.

pic
Philippine Jacobsens gravsten

 margo 

His children with Hanne (Hanchen) Israel LEVY:

5 Carl (Kossel) JACOBSEN, handelskommis. Born abt. 1816 in Aalborg. Dead 1848 in København. Bur. 3 Nov. 1848 in København (Møllegade). 14 år ved skiftet efter faren. Boede ved folketællingen 1834, 1840 og 1845 hos sin halvbror Simon og var ugift. Død ugift 1848 som handelsfuldmægtig i København. Skifte 21. november i Aalborg.

pic
Cossel Jacobsens gravsten i Møllegade.

 margo 

6 Abraham (Arnold) JACOBSEN, klædekræmmersvend. Born 5 Mar. 1818 in Ålborg. Dead 27 June 1841 in København. Bur. 4 July 1841 in Møllegade. 12 år ved skiftet efter faren i 1831. Boede i modsætning til sine søskende i 1834 ikke hos sin halvbror Simon, men var handelslærling hos en købmand Henrik Meyer i Randers (han kalder sig da Arnold). 1840 er han lærling hos klædehandler Moses Magnus Ruben i København (kalder sig Abraham). Han er næsten med sikkerhed den ugifte klæderkræmmersvend Arnold (!) Aron Jacobsen, der blev begravet i Møllegade i København 1841 (han var blevet fundet druknet). På gravstenen står på dansk Arnold Aron Jacobsen, men på hebraisk Abraham søn af Aron Meyer (sic!) fra Aalborg.

pic
Abraham Jacobsens gravsten i Møllegade.

 margo 

7 Eva JACOBSEN, lærerinde. Born 24 Jan. 1820 in Aalborg. Dead 18 June 1901 in København. Bur. 23 June 1901 in Mos. Vestre Krgd.. ~ 6 May 1855 in København (Mos.) to Oscar Gotlieb SIESBY, rigsdagsstenogr. (1828-1909). Filolog og rigsdagsstenograf. 11 år ved skiftet efter faren. Lærer ved Mosaisk Trossamfund, Kbh.  margo  Descendants (4 children) chpt. 2.35.

8 Heiman (Herman) JACOBSEN, købmand. Born abt. 1821. 10 år ved skiftet efter faren. Boede 1834 og 1840 hos broren Simon. Skæbne ellers ukendt.  _

9 Frederikke JACOBSEN. see III.5 below.

10 Henriette JACOBSEN. Born 23 Apr. 1825 in Aalborg. Dead 1864 in København. Bur. 28 Feb. 1864 in Møllegade. Boede ved folketællingen 1834 og 1840 hos sin halvbror Simon, Bispensgade 17 i Aalborg. 1845 "husjomfru" hos Isach Philipsen i Kalundborg (hendes halvsøskendes fætter, af Neustädel-familien). 1850 træffes hun af ukendt årsag i Spjelleup i Præstø amt ("mosaisk, forsørges af hendes Familie. Kjøbmandsdatter"). 1855 er hun rentier på Frederiksberg, og 1860 er hun indlogeret på Sygehjemmet sammested. Død ugift 4 år efter.

pic
Henriette Jacobsens gravsten i Møllegade.

 margo 

11 Israel JACOBSEN. Born abt. 1824. 7 år ved skiftet efter faren. Boede ved folketællingen 1834 hos sin halvbror Simon, Bispensgade 17 i Aalborg. Skæbne ellers ukendt. Kan være den søn, der fik en "betroet stilling i London ved Dronning Victorias hof", og som "fik en yngre broder derover som berider ved de kongelige stalde"[305].  _

12 Gottschalk (Georg) JACOBSEN. Born abt. 1825. 6 år ved skiftet efter faren. Boede ved folketællingen 1834 hos sin halvbror Simon, Bispensgade 17 i Aalborg. I 1850 er han handelsbetjent (kalder sig Gotfred) i København og stadig ugift. 4 børn. Skæbne ellers ukendt. Vistnok udvandret til Chicago, hvor i hvert fald hans datter Maud er født.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.36.

13 Samuel JACOBSEN, tobaksspinder. Born abt. 1826. Boede ved folketællingen 1834 og 1840 hos sin halvbror Simon, Bispensgade 17 i Aalborg. I 1845 i lære i Købehavn hos "Tobaksfabriqueur" Abraham Marcus Hirschsprung (far til Heinrich H., "Den Hirschsprungske Samling"). Tobaksvendformand i 1850. Ikke fundet siden.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.37.

14 Isak JACOBSEN, grosserer. Born 25 Aug. 1827 in Aalborg. Dead 8 May 1876 in København. Bur. 12 May 1876 in Møllegade. ~ 20 June 1860 in København (Mos) to III.4-5. Betty ROTHENBORG (1842-1900). Boede 1834, 1840, 1845 og 1850 hos sin halvbror Simon Bispensgade 17 i Aalborg. Er siden handelsrejsende og grosserer i København.  margo 

III.5 Frederikke JACOBSEN.

Born 2 Apr. 1822 in Aalborg. Dead 12 July 1903 in Vedbæk. Bur. 16 July 1903 in Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 9 Feb. 1858 in København.(Mos) to III.4 Moritz ROTHENBORG, hattemager (1809-1874). Kgl. Hof hattemager i København. See chpt. 1.1. Boede ved folketællingen 1834 og 1840 hos sin halvbror Simon, Bispensgade 17 i Aalborg, siden i 1845 som husjomfru hos Sara Meyer i København, en enke efter købm. Herman Bing. I folketællingen 1850 er hun hos Moritz Rothenborg (enkemand) i København og kaldes hans slægtning(!). Gift med ham 9. feb. 1858 i København, men hendes ældste søn Arthur blev født godt en måned før. Menighedsprotokollen i København har under "fødte drenge" navnet Arthur Rothenborg, "St. Kongensgade 33. Mor: ugift fruentimmer Frederikke Jacobsen har som barnefader opgivet hattemagermester M. Rothenborg". Tilføjelse: "Forældrene ægteviede den 9.2. 1858". Hun blev enke i 1874 (hendes yngste barn var da 12 år), men det ses ikke hvor hun har tilbragt sin enkenstand. Hun døde 12. juli 1905 i Vedbæk (hvor hendes ældste søn Arthur havde sommerbolig). Meget medtaget gravsten på Mosaisk Vestre Kirkegård i København ved siden af sønnen Carl Henry[219].

pic
Frederikke Rothenborg f. Jacobsens gravsten på Mos. Vestre Kirkegård

 margo  4 children with III.4 Moritz ROTHENBORG, see chpt. 1.1.

References

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[93] Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957
[123] Michelson, Karl: Studien und Materialen zur Geschichte der Juden in Friedrichstadt. Heft 1. Die Friedrichstädter Juden im Jahre 1803, bearbeitet von Karl Michelson, Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte - 1972
[194] Klitborg, C.: Aalborg Købmænd gennem 500 Aar, Aalborg 1931
[216] Felding, Steen: Afskrifter af arkivalia vedr. oprettelse af synagoge i Aalborg, tilsendt august 2001
[219] Levin, Elias: Jødiske Gravstene 1886-1915 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads, København 1986
[298] Felding, Steen: Diverse afskrifter af arkivalier, 2012 ff.
[305] Michelson, Karl: Jüdische Familienakten, Stadtarchiv Friedrichstadt, http://www.archiv-friedrichstadt.de/STA%20Juden.html

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here