Danish Mosaic Censuses

logo Danish Mosaic Censuses

by Steen Felding & Tom Brøndsted

Dette er en samling af mosaiske mandtal, de fleste foranlediget af forordninger af 1804 og 1814, hvor Kanceliet tog initiativ til at få indberettet købstædernes "Bekiennere af den Mosaiske Religion". Formålet var at få konstateret, om jøderne opholdt sig lovligt i landet, dvs. om de var født i Kongeriget eller havde indhentet de fornødne bevillinger.

Mandtallene minder om almindelige folketællinger, men adskiller sig især på to områder: 1) Husstandene er ofte beskrevet i forskellige sektioner, idet f.eks. mænd og kvinder eller familieforsørgere og andre holdes adskilt. 2) I stedet for fødested angiver en særlig kolonne "Indfødt/Bevilling" det forhold, der lovliggør personens ophold. Her kan f.eks. stå "indfødt", "født i København" eller "Leydebrev af 1. Jan 1798". For personer født udenfor Kongeriget, kan der i kolonnen "Anmærkninger" forekomme notater, der yderligere belyser lovligheden, f.eks. hvem der forsørger dem, eller om de tidligere har opnået borgerskab i en anden købstad.

Choose census, search the register of names, view demographic tables

censusnb. of recordscontent
Aalborg_1804  18Ålborg Rådstuearkiv vedr. de 4 jødiske familier bosat i Ålborg i 1804: Ålborg Magistrats ordre i forbindelse med Kancellicirkulæret af 4. august 1804 om fremmede jøders ophold i Danmark. Indberetning fra familieoverhovederne om deres husstande (familiemedlemmer, tjenestefolk osv.). Navne på ægtefæller og børn nævnes ikke. Kun børnenes antal og aldre anføres.
Aalborg_1816  114Landsarkivet for Nørrejylland, Aalborg mosaiske trossamfund, Diverse breve og dokumenter 1814-1844: "Journal over den Mosaiske Troes Bekiendere i Aalborg" påbegyndt 1816 og med tilføjelser 1817-21. Husstande beskrives adskilt i mandlige og kvindelige medlemmer og sidst er anført tilføjelser for 1817, 1818, 1819, 1820 og 1821 (begge køn).
Assens_1816  54Mandtal over de i Assens Kiøbstad Hiemmehørende Bekiendere af den mosaiske Religion, opteynet ifølge Forordningen af 29. Marti 1814 for Aaret 1816. Husstande beskrives adskilt i mandlige og kvindelige medlemmer.
Fredericia_1787  193Ekstrakt med jødiske husstande fra den ordinære folketælling 1787 for Fredericia Købstad, Elbo Herred, Vejle Amt. Kildeindtastning nr. C4465, sognekode 60791.
Fredericia_1801  235Ekstrakt med jødiske husstande fra den ordinære folketælling 1801 for Fredericia Købstad, Elbo Herred, Vejle Amt. Kildeindtastning nr. C0096, sognekode 60791.
Horsens_1804  41"Udskrift af Horsens Raadstue Protocol" vedr. "Det Kongelige Danske Cancellis Ordre af 4de Majus [1804] Jøder og deres Ophold i Landet angaaende". Husstande anføres samlet.
København_1780  2321780, "Liste over de her i Byen boende, ved Borgerskab og Privilegier berettigede, af den Jødiske Nation, som til den høitydske jødiske menighed henhører". Kun mandlige familieoverhoveder eller deres enker. Sidst en liste med "Kirkens og Nationens Betiente", "Fremmede" og "Skolemestere". Underskrevet "København den 31 January 1780. Jacob Raphael L. W. Wich Raphael A. Unna, Abraham J. Lazarus, Philiph Josesph Cohen, J. M. Hechscher, Michel Levin Rothschild".
København_1817  1691817, "Fortegnelse over de mosaiske trosbekendere, som opholder sig i St Anne Øster og St Anne Vester quarterer". Mænd på side 1, kvinder på side 2.
Kolding_1816  20Kolding Rådstuebog 1812-1850: "1816 den 16de Februarii ... bekjennere af den mosagiske Religion". Husstande beskrives samlet som i regulære folketællinger.
Odense_1806  39Fortegnelse over "Jødiske Familier som er Bousat her i Odense" udarbejdet 1806 af menighedsforstanderen David Israel (Husstand 3 No. 1 i fortegnelsen). Husstande anføres samlet, men familieoverhovedernes ægtefæller nævnes kun indirekte (idet familieoverhovederne angives at være gift). Børn angives, men ofte kun ved alder..
Odense_1817  117Fortegnelse over De af den Mosaiske Menighed der her i Odense boer og opholder sig. Husstande anføres samlet, men familieforsørgere og særlige forhold omkring deres bevillinger anføres tillige i en afsluttende "Designation".
Randers_1814  114"Mandtal over samtlige i Randers Kiøbstad sig opholdende og hjemmehørende Bekjendere af den mosaiske Religion affattet i Overensstemmelse med Forordningen af 29de Marts 1814". Husstande anføres samlet, men mænd og kvinder nummereres adskilt.
Rendsburg_1787  199Særlig 1787 folketælling med kun jøder i Rendsborg. Husstande beskrives samlet som i regulære folketællinger.
Slagelse_1814  64"Liste over De Bekiendere af den Mosaiske Religion, der opholder sig i Slagelse Kiøbstad 1814". Husstande anføres adskilt i gifte mænd, gifte kvinder, ugifte mænd og ugifte kvinder..
total  1609

Log in